REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 27 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowań obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 7 ust. 1 zarządzenia nr 0–1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie przygotowań obronnych organów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przygotowań obronnych kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2008 r. nr 2, poz. 23) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komórki realizują zadania, o których mowa w ust. 2, a ponadto:

1) Gabinet Komendanta Głównego:

a) zapewnia obsługę protokolarną, prasową i informacyjną oraz sekretarską Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie przygotowań obronnych,

c) opracowuje plany możliwych działań Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

d) opracowuje plan pracy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

e) opracowuje aneks do regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny oraz militaryzacji,

f) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

2) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności:

a) organizuje Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

b) realizuje zadania związane z przeciwpożarowym zabezpieczeniem funkcjonowania stanowisk kierowania, określonych w innych przepisach, kierowniczych organów państwa oraz tras przemieszczania się między nimi,

c) zapewnienia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, a poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pozostałym jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, współpracę z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej oraz punktami kontaktowymi innych państw i organizacji międzynarodowych,

d) planuje potrzeby materiałowe i sprzętowe niezbędne do należytego funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

e) utrzymuje w ciągłej aktualności Plan alarmowania i powiadamiania stanu osobowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

f) opracowuje i uaktualnia instrukcję służby dyżurnej, w tym instrukcję Stałego Dyżuru,

g) szkoli służbę dyżurną w zakresie prawidłowego pełnienia dyżuru oraz realizacji harmonogramu czynności w szczególnych sytuacjach,

h) planuje i realizuje zadania Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS) w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności w zakresie zabezpieczenia operacyjno-ratowniczego,

i) bierze udział, w zakresie właściwości, w przygotowaniach szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

j) uczestniczy w opracowaniu etatów osobowych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

k) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

3) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń:

a) opracowuje analizy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń we współpracy z jednostkami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym i zagrożeniami państwa,

b) wypracowuje dla Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej propozycje zapobiegania powstawaniu zagrożeń i minimalizowania ich skutków,

c) określa zasady prowadzenia kontroli o charakterze profilaktyczno-nakazowym, właściwych dla okresu zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

d) gromadzi, przetwarza i udostępnia właściwym organom państwowym informacje w zakresie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

e) bierze udział, w zakresie właściwości, w przygotowaniach szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

f) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

4) Biuro Logistyki:

a) określa potrzeby w zakresie samochodów, sprzętu, odzieży ochronnej, wyposażenia indywidualnego oraz środków materiałowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

b) planuje, przy współudziale innych komórek, wykorzystanie świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie ćwiczeń i w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

c) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie stanu osobowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

d) realizuje odbiór, przewóz, przerób i magazynowanie produktów żywnościowych oraz materiałów pędnych i smarów przydzielonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach stanów zastrzeżonych Rezerw Państwowych Gospodarczych,

e) dokonuje rozdziału Rezerw Państwowych Gospodarczych przydzielonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f) bierze udział w opracowywaniu potrzeb do Programu Mobilizacji Gospodarki,

g) organizuje ochronę Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i stanu osobowego przed bronią masowego rażenia w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

h) realizuje logistyczne zabezpieczenie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,

i) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej:

a) zapewnia jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej pomoc w zakresie utrzymania współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i NATO w wykonywaniu zadań w ramach Wsparcia Państwa Gospodarza (HNS),

b) bierze udział w utrzymaniu współpracy transgranicznej oraz kontaktów z organizacjami międzynarodowymi w zakresie ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej,

c) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

6) Biuro Szkolenia:

a) współuczestniczy w opracowaniu planu szkolenia obronnego dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także prowadzi gospodarkę środkami finansowymi przeznaczonymi na szkolenia, w tym w zakresie przygotowań obronnych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

b) organizuje, przy współudziale Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych, szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zajmujących się problematyką obronną,

c) ustala programy szkolenia realizowane w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i ośrodkach szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

d) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

7) Biuro Informatyki i Łączności

a) zabezpiecza wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w systemy teleinformatyczne i urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej służące do powiadamiania, alarmowania, dysponowania i koordynowania działań jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz współdziałania pomiędzy stanowiskami kierowania,

b) administruje systemami służącymi do wytwarzania, przetwarzania i przesłania informacji niejawnych,

c) zapewnia funkcjonowanie systemu dyspozytorskiego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej służącego do powiadamiania i alarmowania określonych składów osobowych,

d) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

8) Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej;

9) Biuro Kadr i Organizacji:

a) prowadzi reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,

b) prowadzi dokumentację dotyczącą opracowania etatów osobowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

c) uczestniczy w opracowaniu dokumentów i prowadzeniu korespondencji z organami samorządowymi w przypadku korzystania przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej ze świadczeń osobistych i rzeczowych w czasie pokoju i czasu wojny,

d) opracowuje okresowe sprawozdania o ukompletowaniu etatów stanami osobowymi na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

e) opracowuje plan wewnętrznych przesunięć kadrowych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

f) opracowuje i opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących spraw kadrowych,

g) opracowuje, przy współudziale komórek organizacyjnych, etat Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

h) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

10) Biuro Finansów:

a) zbiera wykazy planowanych przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia przygotowań obronnych, w ramach planów rzeczowo-finansowych sporządzanych przez poszczególne komórki organizacyjne i przekazuje do Inspektoratu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych,

b) sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych na przygotowania obronne Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z obowiązującymi procedurami,

c) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

11) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków:

a) planuje i realizuje działania kontrolne z ramienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) analizuje materiały z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnych przez upoważnione organa kontrolne,

c) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

12) Biuro Prawne:

a) opiniuje zgodność opracowywanych dokumentów z obowiązującymi aktami prawnymi,

b) opiniuje projekty aktów prawnych;

13) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych:

a) organizuje, koordynuje i nadzoruje, w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, sprawy obronne w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

b) opracowuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących przygotowań obronnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,

c) planuje i organizuje szkolenia obronne, przy współpracy Biura Szkolenia,

d) uczestniczy w opracowaniu organizacji i rozwinięcia Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

e) koordynuje planowanie, rozdział, utrzymanie Rezerw Państwowych Gospodarczych, a także planowanie potrzeb do Programu Mobilizacji Gospodarki,

f) koordynuje wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,

g) koordynuje opracowanie okresowych sprawozdań z realizacji przygotowań obronnych i szkolenia obronnego,

h) opracowuje, na podstawie pozyskanych danych z komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych oraz Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w zakresie właściwości Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

i) zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych w związku z realizacją zadań obronnych,

j) udziela pomocy, w zakresie swojej właściwości, w sprawach opracowywania dokumentacji niejawnej związanej z realizacją zadań obronnych,

k) koordynuje opracowanie i aktualizację Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny,

I) realizuje inne zadania dotyczące problematyki przygotowań obronnych wynikające z merytorycznego zakresu działania komórki oraz stawiane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA