REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu – Operze Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 44 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 40) po rozdziale VII dodaje się rozdział VIIa w brzmieniu:

„Rozdział VII a.

Przepisy przejściowe

§ 18a.1. Teatr, do czasu zakończenia obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, zapewnia obsługę Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina powołanego zarządzeniem Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina oraz obsługę Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina powołanego zarządzeniem Nr 4 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest przy pomocy Biura Obchodów Roku Chopinowskiego 2010, zwanego dalej „Biurem”.

3. Biurem kieruje Dyrektor Biura, którego powołuje i odwołuje Dyrektor Teatru.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Biura określa Regulamin Biura nadawany przez Dyrektora Biura w uzgodnieniu z Dyrektorem Teatru.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA