REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 56

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8, art. 13 ust. 1 i art. 21 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) w związku z umową z dnia 25 września 2009 r. w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach3) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Kultury z dnia 22 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (Dz. Urz. MK Nr 5, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań Centrum określonych w umowie z dnia 25 września 2009 r. w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, zwanej dalej „Umową”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Dla zapewnienia warunków realizacji zadań statutowych Centrum zrealizuje projekt pn. „Budowa Europejskiego Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach”.

3. Przy realizacji zadań Centrum może współpracować z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Województwo Małopolskie, zwane dalej „Województwem” oraz Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jako Strony Umowy w zakresie w niej określonym.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Województwo i Stowarzyszenie zapewniają środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Centrum na zasadach i w zakresie określonych w Umowie.”.

§ 2.

Statut Centrum, o którym mowa w § 5 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Z dniem podpisania Umowy, o której mowa w § 3 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach prowadzone jest jako wspólna instytucja kultury Stron tej Umowy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

3) Niniejsza umowa była poprzedzona umową z dnia 22 września 2005 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury – Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Załącznik 1. [STATUT EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO]

Załącznik do Zarządzenia Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 16 grudnia 2010 r.

STATUT
EUROPEJSKIEGO CENTRUM MUZYKI KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, zwane dalej „Centrum”, zostało utworzone na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

2. W dniu 25 września 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”, Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki, Baletu i Sportu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, i Województwo Małopolskie, zwane dalej „Województwem”, podpisali umowę, na mocy której Województwo przystąpiło z dniem 1 stycznia 2010 r. do współprowadzenia instytucji kultury – Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, zwanego dalej „Centrum”.

§ 2

Centrum działa w szczególności na podstawie:

1) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalność kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

2) Umowy w sprawie prowadzenia wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach z dnia 25 września 2009 r., zwanej dalej „Umową”;

3) Niniejszego Statutu.

§ 3

1. Stronami Umowy są: Minister, Województwo oraz Stowarzyszenie, działające na prawach darczyńcy.

2. Centrum posiada osobowość prawną.

3. Centrum jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra.

§ 4

1. Siedzibą Centrum są Lusławice, gmina Zakliczyn.

2. Centrum działa na terenie kraju i za granicą.

II. Zakres działalności Centrum

§ 5

1. Podstawowym zadaniem Centrum jest:

1) gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie i upowszechnianie materiałów fonograficznych, audiowizualnych oraz partytur Profesora Krzysztofa Pendereckiego;

2) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej, w tym prowadzenie spotkań, warsztatów, konferencji, seminariów, a także programu stypendialnego;

3) pomoc najwybitniejszym młodym muzykom w międzynarodowej działalności koncertowej poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ich twórczości i talentów muzycznych;

4) organizowanie koncertów, festiwali, konkursów, wystaw i innych przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podkreślanie znaczącej roli polskiej muzyki XX i XXI wieku w światowym dziedzictwie kulturowym;

5) prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej publikacje płytowe, nutowe i książkowe promujące twórczość młodych artystów;

6) stworzenie specjalistycznej biblioteki i fonoteki, gromadzącej publikacje związane z historią muzyki polskiej XX i XXI wieku;

7) promocja zagadnień związanych z historią, pozycją i wykonawstwem muzyki polskiej;

8) inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, rozwijanie i programowanie twórczości artystycznej.

2. Dla zapewnienia warunków realizacji zadań statutowych Centrum zrealizuje projekt pn. „Budowa Europejskiego Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach”.

3. Przy realizacji zadań określonych w ust. 1 Centrum współpracuje z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, działającymi w kraju i poza jego granicami.

III. Organy zarządzające i nadzorujące

§ 6

1. Organem zarządzającym Centrum jest Dyrektor lub Zarządca.

2. Minister powołuje i odwołuje Dyrektora, po uzyskaniu zgody Województwa i Stowarzyszenia, przy czym powołanie następuje w trybie art. 16 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora sprawuje Minister.

4. Minister po uzyskaniu zgody Województwa i Stowarzyszenia może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej (zarządcy) na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury.

§ 7

1. Strony postanawiają, iż nadzór nad funkcjonowaniem Centrum poza uprawnieniami poszczególnych Stron Umowy wynikającymi z Umowy i ze Statutu Centrum sprawuje Minister.

2. Każda ze Stron Umowy zachowuje prawo do samodzielnego nadzoru i kontroli w stosunku do środków, które przekazują na rzecz Centrum.

3. Dyrektor lub Zarządca Centrum będzie składać Ministrowi kwartalne i roczne sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie odpowiednio do końca miesiąca następnego po upływie kwartału oraz do 31 stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego oraz przekazywać ich kopie do Województwa i Stowarzyszenia.

4. Dyrektor lub Zarządca Centrum będzie składać materiały dotyczące planowania oraz wykonania planów finansowo-rzeczowych do właściwych departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministerstwem”, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie procedurą nadzoru oraz przekazywać ich kopie do Województwa i Stowarzyszenia.

5. Dyrektor lub Zarządca Centrum będzie składać do zatwierdzenia roczne sprawozdania finansowe, zbadane przez biegłego rewidenta, Ministrowi a kopie zatwierdzonego sprawozdania Centrum doręczy Województwu i Stowarzyszeniu. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.

§ 8

1. Dyrektor bądź Zarządca zarządza całokształtem działalności Centrum, odpowiada za mienie Centrum.

2. Do zakresu działalności Dyrektora bądź Zarządcy należy w szczególności:

1) organizacja działania Centrum;

2) kierowanie działalnością podstawową, finansową i administracyjną Centrum;

3) dbałość o bieżącą działalność i rozwój Centrum;

4) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

5) przedstawianie właściwym organom nadzoru, instytucjom i organizacjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych;

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Centrum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy, w tym również zarządzanie personelem;

7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów;

8) pozyskiwanie finansowania od podmiotów innych aniżeli Strony Umowy;

9) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Centrum na każdy rok budżetowy;

10) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów i planów merytorycznych oraz planów finansowych Centrum;

11) sporządzanie sprawozdań merytorycznych oraz, we współpracy z głównym księgowym, bilansów finansowych za każdy rok budżetowy i ich publikowanie.

§ 9

Do składania w imieniu Centrum oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor bądź Zarządca Centrum przy kontrasygnacie Głównego Księgowego.

IV. Organy doradcze

§ 10

1. Organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z działalnością statutową Centrum jest Rada Programowa powoływana na czteroletnią kadencję przez Ministra, spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, desygnowanych z ramienia:

1) Ministra – 3 osoby;

2) Województwa – 2 osoby;

3) Stowarzyszenia – 2 osoby.

2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje nie rzadziej niż dwa razy w roku Przewodniczący, a w uzasadnionych przypadkach Zastępca Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora albo Zarządcy Centrum.

4. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej składu.

5. Koszty działania i obsługi Rady Programowej ponosi Centrum.

§ 11

Opinia Rady Programowej wymagana jest odnośnie do:

1) projektów jednorocznych i wieloletnich programów działania Centrum;

2) projektów planów finansowych Centrum na każdy rok kalendarzowy sporządzonych przez Dyrektora lub Zarządcę Centrum.

V. Majątek i finanse Centrum

§ 12

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Centrum.

§ 13

Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Centrum pochodzą z:

1) środków finansowych przekazywanych przez Strony Umowy;

2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również z działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego;

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;

4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prywatnych oraz z innych źródeł.

§ 14

Podstawą działalności finansowej Centrum jest roczny plan działalności Centrum zatwierdzony przez Dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość środków finansowych przekazywanych przez Strony Umowy oraz planowane przychody Centrum.

VI. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum może dokonać Minister w uzgodnieniu z Województwem i Stowarzyszeniem na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, a w szczególności w Ustawie.

2. Zmiany w statucie Centrum mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-06
  • Data obowiązywania: 2010-12-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA