REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 68

ZARZĄDZENIE Nr 49
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 8 listopada 2011 r.

w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Kadr”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) w związku z art. 25a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Studiu Filmowemu „Kadr”, utworzonemu zarządzeniem Nr 47 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Kadr” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „KADR” i Studio Filmowe „OKO” (Dz. Urz. MKiDN Nr 7, poz. 66), nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Załącznik 1. [STATUT STUDIA FILMOWEGO "KADR"]

Załącznik do zarządzenia Nr 49
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 8 listopada 2011 r. (poz. 68)

STATUT
STUDIA FILMOWEGO „KADR”

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Studio Filmowe „Kadr” jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Nr 47 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Kadr” przez przekształcenie państwowych instytucji filmowych: Studio Filmowe „KADR” i Studio Filmowe „OKO”;

3) niniejszego statutu.

2. Studio Filmowe „Kadr” może używać skróconej nazwy „SF „Kadr””.

§ 2.

Siedzibą SF „Kadr” jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

1. Organizatorem SF „Kadr” jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. SF „Kadr” jest wpisane do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad SF „Kadr” sprawuje Minister.

ROZDZIAŁ 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

Przedmiotem działania SF „Kadr” jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności przez:

1) wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego młodych twórców filmowych poprzez realizowanie opieki artystycznej nad projektami filmowymi najmłodszej generacji polskich filmowców oraz działań w zakresie ich profesjonalizacji zawodowej;

2) produkowanie i koprodukowanie filmów;

3) dystrybucję i rozpowszechnianie filmów;

4) tworzenie, współtworzenie i świadczenie usług produkcyjnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych;

5) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez:

a) udostępnianie własnych zasobów archiwalnych,

b) prowadzenie procesu cyfryzacji i rekonstrukcji filmów.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5.

Organami SF „Kadr” są:

1) Dyrektor;

2) Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

§ 6.

1. Dyrektor zarządza SF „Kadr” i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie bieżącej działalności SF „Kadr” oraz nadzór nad powierzonym mieniem;

2) przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów działalności SF „Kadr”;

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów działalności SF „Kadr”;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

6) zapewnienie zachowania ciągłości technicznej i technologicznej SF „Kadr”;

7) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor może zarządzać SF „Kadr” przy pomocy zastępców, w liczbie nie przekraczającej dwóch.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 7.

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora SF „Kadr”.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności SF „Kadr” oraz ocena ich realizacji;

2) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności SF „Kadr”;

3) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością SF „Kadr”.

§ 8.

1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.

2. Liczba członków Rady liczy nie więcej niż 4 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.

§ 9.

1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora SF „Kadr” lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4) odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.

6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10.

1. SF „Kadr” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej SF „Kadr” jest plan działalności z uwzględnieniem wysokości dotacji Ministra, zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Działalność SF „Kadr” jest finansowana w szczególności:

1) z przychodów z działalności statutowej;

2) z przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz rynku audiowizualnego;

3) ze środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

4) z przychodów z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

5) z odsetek od lokat bankowych;

6) z przychodów ze sprzedaży rzeczy i praw.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 11.

1. Do składania w imieniu SF „Kadr” oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu SF „Kadr” ustalając zakres ich umocowania.

ROZDZIAŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 12.

1. SF „Kadr” może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych SF „Kadr”.

ROZDZIAŁ 6

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 13.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji SF „Kadr” dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane na zasadach określonych dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-17
  • Data wejścia w życie: 2011-11-08
  • Data obowiązywania: 2011-11-08
  • Dokument traci ważność: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA