REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 19

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, zwany dalej „Zespołem”, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 13.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinie;

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinie;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie.

3. Zespół używa nazwy: „Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”.

§ 2.

1. Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.

§ 3.

Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Załącznik 1. [STATUT ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W SZCZECINIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 maja 2017 r. (poz. 19)

STATUT ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W SZCZECINIE

§ 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, zwany dalej „Zespołem”, tworzą:

1) Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinie;

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Szczecinie;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczecinie.

§ 2. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Staromłyńskiej 13.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje specjalistyczna jednostka nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej , zwana dalej „Centrum”, utworzona na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:

1) rozbudza podstawowe zdolności muzyczne, rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;

3) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;

4) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;

5) dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.

§ 5. Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:

1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;

2) uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;

3) prezentacje w formie koncertów, przeglądów, popisów osiągnięć wszystkich uczniów;

4) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;

5) współdziałanie z samorządem lokalnym.

§ 6. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu. Arkusz organizacyjny Zespołu opiniuje Centrum, a zatwierdza organ prowadzący Zespół.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 9. W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, organizuje się je w sposób następujący:

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;

2) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu z ewentualną pomocą rodziców;

3) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę;

4) zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora.

§ 10. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 11. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 12. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 13. 1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.

2. Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 14. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły; świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.

§ 15. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Ustalenia nieobjęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
  • Data wejścia w życie: 2017-05-09
  • Data obowiązywania: 2017-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA