REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 106

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Kadencja członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie (w organizacji) (Dz. Urz. MKiDN poz. 23 oraz z 2020 r. poz. 1) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN poz. 54).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [STATUT NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE]

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
z dnia 28 grudnia 2022 r.
(poz. 106)

STATUT
NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI W WARSZAWIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, zwane dalej „Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej „ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2));

4) ustawy z dnia 29 września 2004 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488);

5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840);

6) umowy o utworzeniu i prowadzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, zawartej dnia 9 czerwca 2017 r., zwanej dalej „Umową", zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2022 r.;

7) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Muzeum jest państwową instytucją kultury, utworzoną na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, którą prowadzą wspólnie minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem Kultury" oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwany dalej „Ministrem Nauki", każdy zwany dalej „Organizatorem", a łącznie zwani „Organizatorami".

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr RIK 104/2017 i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.

2.Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. 1. Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie".

2. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „NMT".

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) opieka nad zabytkami kultury technicznej i przemysłowej dokumentującej myśl techniczną, w tym w szczególności polską;

2) kształtowanie świadomości historycznej społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży, w zakresie ochrony zabytków techniki;

3) rozwijanie zainteresowań nauką i techniką oraz jej tradycjami;

4) popularyzowanie, upowszechnianie i promowanie wiedzy technicznej;

5) kształtowanie humanistycznych postaw wobec techniki.

§ 6. Działania, o których mowa w § 5, Muzeum realizuje w szczególności przez:

1) gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów, oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych;

7) inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, w tym poświęconej kulturze i wiedzy technicznej;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym organizowanie koncertów, przedstawień, uroczystości oraz pokazów filmowych i multimedialnych;

9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie działalności Muzeum;

12) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum zakładowego;

13) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury i instytucjami oświatowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7. Muzeum gromadzi zbiory i materiały dokumentacyjne o tematyce technicznej i przemysłowej, w tym:

1) maszyny i urządzenia z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i innych dziedzin techniki;

2) zabytkowe budowle i obiekty techniczne;

3) zabytki motoryzacji;

4) modele i makiety obiektów, maszyn i urządzeń technicznych;

5) dokumentację techniczną i projektową;

6) produkty i wyroby techniczne występujące w różnych gałęziach gospodarki - przemyśle, usługach i gospodarstwach domowych;

7) księgozbiór, w szczególności z zakresu historii i rozwoju techniki, nauk technicznych, przemysłowych i innych związanych z szeroko pojętą myślą techniczną.

Rozdział 3

Nadzór, zarzadzanie i organizacja Muzeum

§ 8. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury z zastrzeżeniem uprawnień drugiego z Organizatorów wynikających z Umowy i statutu.

§ 9. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister Kultury, na zasadach określonych w Umowie, w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz i odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie działalności Muzeum;

2) kierowanie pracami Muzeum, w tym ustalanie wieloletnich programów i okresowych planów pracy oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;

3) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

5) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Muzeum;

7) wydawanie zarządzeń, regulaminów i decyzji;

8) nadzór nad kontrolą wewnętrzną i sprawowanie kontroli zarządczej w Muzeum;

9) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

10) prowadzenie polityki kadrowej, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

11) organizowanie ochrony Muzeum;

12) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;

13) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.

2. Zastępców powołuje i odwołuje Dyrektor, po uzyskaniu zgody Organizatorów.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 15 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Kultury.

2. Rada Muzeum działa w składzie, zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy o muzeach oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.

§ 12. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze, zwane „kolegiami" utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.

2. Kolegium może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.

3. Zakres działania kolegium i liczbę jego członków określa Dyrektor.

4. W skład kolegium wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.

5. Członków kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor.

6. Członkowie kolegium wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.

7. Posiedzenie kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu kolegium lub na wniosek Dyrektora.

8. Kolegium wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

9. Opinie kolegium w formie uchwał podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium.

10. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.

11. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium.

12. Obsługę posiedzeń kolegium zapewnia Muzeum.

§ 13. 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi Oddział - Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach.

2. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum, zgodnie z Umową, zapewniają Organizatorzy.

§ 15. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatorów.

3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Organizatorów, w tym:

a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi Kultury, po uzyskaniu opinii drugiego z Organizatorów.

2. Kopie zatwierdzonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentem potwierdzającym jego zatwierdzenie, Dyrektor przekazuje Ministrowi Nauki.

§ 18. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) przygotowania i udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych i fotograficznych;

2) usług reprograficznych i fotograficznych;

3) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;

4) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych oraz badawczych, w tym wykonywania ekspertyz, opinii w zakresie działania Muzeum;

5) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;

6) usług gastronomicznych;

7) usług transportowych;

8) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;

9) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

10) usług polegających na odpłatnym organizowaniu imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, konferencji i innych spotkań.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 19. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2 ust. 2, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 20. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Minister Kultury w uzgodnieniu z Ministrem Nauki, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 21. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.


2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-28
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA