REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 37

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie utworzenia zespołu publicznych szkół artystycznych „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 i art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2023 r. tworzy się zespół publicznych szkół artystycznych o nazwie „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej", z siedzibą w Limanowej przy ul. Kościuszki 23, zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej przy ul. Kościuszki 23;2)

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Limanowej przy ul. Kościuszki 23.

§ 2.

1. Majątek ruchomy szkół wymienionych w § 1 ust. 2 staje się majątkiem Zespołu.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół wymienionych w § 1 ust. 2 stają się nauczycielami i pracownikami Zespołu.

§ 3.

Zespołowi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

2) Niniejsza szkoła działa na podstawie zarządzenia Nr 58 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 czerwca 1969 r. w sprawie otwarcia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Limanowej (Dz. Urz. MKiS poz. 43), której Minister Kultury i Sztuki w dniu 9 czerwca 1984 r. nadał imię Grażyny Bacewicz, ustalając nazwę szkoły „Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Grażyny Bacewicz w Limanowej".

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. GRAŻYNY BACEWICZ W LIMANOWEJ]

Załącznik
do zarządzenia
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 12 czerwca 2023 r.
(poz. 37)

STATUT
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. GRAŻYNY BACEWICZ W LIMANOWEJ

§ 1. 1. Zespół publicznych szkół artystycznych nosi nazwę „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej", zwany dalej „Zespołem".

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej przy ul. Kościuszki 23;

2) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Limanowej przy ul. Kościuszki 23.

§ 2. Siedzibą Zespołu jest Limanowa. Zespół prowadzi działalność pod adresem ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa.

§ 3. 1. Organem prowadzącym szkoły wchodzące w skład Zespołu, jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Zadania orangu prowadzącego oraz zadania nadzoru pedagogicznego nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu wykonuje specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 4. Połączenie szkół w Zespół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów uczniowskich tych szkół.

§ 5. 1. Organami Zespołu są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna.

2. W skład rady pedagogicznej Zespołu wchodzą członkowie rad pedagogicznych szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statut Zespołu albo projekt zmian statutu.

§ 6. 1. Społecznymi organami Zespołu są:

1) rada rodziców;

2) samorząd uczniowski.

2. W skład rady rodziców Zespołu wchodzą członkowie rad rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu.

3. W skład samorządu uczniowskiego Zespołu wchodzą członkowie samorządów uczniowskich szkół wchodzących w skład Zespołu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-12
  • Data wejścia w życie: 2023-06-13
  • Data obowiązywania: 2023-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA