REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 53

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Konserwacji Zabytków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN poz. 30) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-7 w brzmieniu:

„5) wdrażanie wysokich standardów ochrony i opieki nad zabytkami archeologicznymi;

6) opracowanie i realizacja planu rozwoju sieci magazynów służących do:

a) przechowywania i konserwowania zabytków ruchomych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym zabytków archeologicznych, w warunkach zapewniających im trwałe zachowanie,

b) przechowywania źródeł archeologicznych niebędących zabytkami, na czas badań i weryfikacji ich wyników;

7) promowanie zabytków i ich ochrony.",

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie projektów badawczych, konserwatorskich i budowlano-konserwatorskich dotyczących zabytków, w tym prac ratunkowych, upamiętniających, zabezpieczających i archeologicznych;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzenie badań i upowszechnianie ich wyników, zwłaszcza w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej prac przy zabytkach, w tym tworzenie i prowadzenie systemów certyfikacji jakości wykonywania prac;",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) realizację działań edukacyjnych i informacyjnych, kampanii społecznych oraz innych przedsięwzięć, w szczególności mających na celu podnoszenie kwalifikacji, wiedzy oraz popularyzację dziedzin objętych przedmiotem działania Instytutu;",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) tworzenie i prowadzenie baz danych i portali internetowych, jak również systemów teleinformatycznych wspierających system ochrony i opieki nad zabytkami;",

- po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

„13a) pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm. 2)), w zakresie budowy, przebudowy, remontu magazynów, o których mowa w ust. 1 pkt 6;

13b) wspieranie i promocję społecznej opieki nad zabytkami;";

2) w § 6 w:

a) ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Instytutu od podmiotów zewnętrznych.",

b) ust. 4 wyraz „zastępcy" zastępuje się wyrazami „dwóch zastępców";

3) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Rady wchodzi 9 członków, w tym 8 członków wybranych spośród przedstawicieli środowisk związanych z przedmiotem działania Instytutu oraz 1 członek - przedstawiciel Ministra.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie, Minister powołuje nowych członków Rady zgodnie ze wskazaniami określonymi w ust. 2 i 3, na okres do końca kadencji bieżącej Rady.";

4) w § 10 w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy „koordynatora,";

5) w § 17 uchyla się ust. 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890 i 1963.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-29
  • Data wejścia w życie: 2023-09-30
  • Data obowiązywania: 2023-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA