REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 43

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 maja 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza.

§ 2.

Powstała w wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Instytut Adama Mickiewicza.

§ 3.

Siedzibą Instytutu Adama Mickiewicza jest m.st. Warszawa.

§ 4.

Przedmiotem działania Instytutu Adama Mickiewicza jest:

1) popularyzacja polskiej kultury za granicą;

2) inicjowanie i rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej, w zgodzie z założeniami polityki zagranicznej i kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym na świecie i reprezentowanie Polski na międzynarodowych wydarzeniach;

4) wspieranie twórczości i obecności polskich artystek i artystów w światowym obiegu kulturalnym;

5) upowszechnianie wiedzy o historii Polski i jej dziedzictwie kulturowym za granicą;

6) gromadzenie wiedzy i tworzenie nowoczesnego systemu informacji o polskiej kulturze i najnowszych zjawiskach w obiegu kultury;

7) realizacja zadań z zakresu polityki pamięci, w tym w szczególności działań ukierunkowanych na wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej wokół wartości i symboli wspólnych dla polskiej historii i tożsamości.

§ 5.

1. Przejęcie przez Instytut Adama Mickiewicza mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem wpisu Instytutu Adama Mickiewicza do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji kultury, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r.

§ 6.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Instytutu Adama Mickiewicza i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 7.

Instytutowi Adama Mickiewicza zostanie nadany statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8.

Tracą moc:

1) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 maja 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Adama Mickiewicza (Dz. Urz. MKiDN poz. 26 oraz z 2019 r. poz. 28 i 88);

2) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Biuro Programu „Niepodległa” (Dz. Urz. MKiDN poz. 2 oraz z 2022 r. poz. 103);

3) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Biuru „Niepodległa” (Dz. Urz. MKiDN poz. 104).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2024 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-18
  • Data obowiązywania: 2024-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA