REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 6 poz. 35

WYTYCZNE NR 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zadań posterunku Policji

Tekst pierwotny

Wstęp

Celem utworzenia posterunku Policji jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenach wiejskich, pozbawionych siedzib komisariatów Policji.

Decyzja o utworzeniu posterunku Policji powinna być poprzedzona analizą stanu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz konsultacjami z przedstawicielami samorządu terytorialnego. W szczególności należy zbadać możliwości pomocy ze strony władz gminnych w postaci udostępnienia nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach lokalu na siedzibę posterunku, a także gotowość uzupełnienia etatów na zasadach określonych w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 i Nr 9, poz. 12).

I. Do zakresu zadań posterunku Policji należy:

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej,

2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,

3) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych,

4) współdziałanie z samorządem terytorialnym.

II. Struktura organizacyjna i etatowa posterunku Policji.

Struktura organizacyjna posterunku Policji składa się z komórek niższego szczebla o nazwach: ds. prewencji i ds. kryminalnych.

W strukturze etatowej posterunku Policji poza stanowiskiem kierownika posterunku Policji mogą występować następujące służbowe:

– asystent,

– dzielnicowy,

– referent,

– policjant,

– aplikant.

Obsada posterunku Policji powinna składać się z policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej.

III. Ramowy zakres zadań na stanowisku kierownika posterunku Policji:

1) planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją zadań wynikających z zakresu zadań posterunku Policji,

2) współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie właściwości rzeczowej posterunku Policji,

3) sprawowanie nadzoru nad właściwym przygotowaniem i kierowaniem policjantów do służby,

4) współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5) przyjmowanie obywateli w sprawie uwag dotyczących pracy policjantów posterunku Policji,

6) ponadto kierownik posterunku Policji obowiązany jest do realizacji zadań wynikających z innych przepisów prawa, a w szczególności:

a) sprawnej realizacji zadań służbowych,

b) doskonalenia zawodowego policjantów w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy pełnieniu służby na stanowiskach w posterunku Policji,

c) kształtowania właściwych postaw etycznych wśród policjantów,

d) tworzenia warunków sprzyjających komunikacji interpersonalnej,

e) adaptacji zawodowej nowo przyjętych policjantów,

f) utrzymywania właściwego poziomu dyscypliny służbowej,

g) zapewnienia gotowości alarmowej policjantów,

h) zapewnienia warunków do właściwego przechowywania broni palnej, zgodnie z przepisami wydanymi przez Komendanta Głównego Policji,

i) realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,

j) przestrzegania tajemnicy ustawowo chronionej oraz służbowej,

k) użytkowania i konserwacji sprzętu oraz urządzeń będących na wyposażeniu, z godnie z obowiązującymi przepisami, a także utrzymywania czystości pomieszczeń i estetyki w obrębie siedziby posterunku Policji.

IV. Zakres czynności policjantów służby prewencyjnej.

1) Dzielnicowy posterunku Policji realizuje zadania i czynności służbowe zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 15/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 15, poz. 107, z 2000 r. Nr 5, poz. 54 i z 2001 r. Nr 15, poz. 158).

2) Pełnienie służby patrolowej w rejonach i miejscach zagrożonych, w rejonach służbowych dzielnicowych lub rejonach odpowiedzialności ma na celu w szczególności realizowanie następujących zadań:

a) ochronę życia i zdrowia obywateli oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

b) kontrolę osób podejrzewanych o popełnienie czynu zabronionego,

c) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz innym zjawiskom patologii społecznej,

d) kontrolę zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępczością,

e) ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,

f) kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych ogólnie obowiązujących oraz przepisów prawa miejscowego.

3) Systematyczne prowadzenie rozpoznania osobowego, terenowego i posesyjnego.

4) Prowadzenie dokumentacji przebiegu służby zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.

V. Organizacja służby patrolowej.

W zakresie planowania i pełnienia służby patrolowej należy w szczególności uwzględnić:

a) służba patrolowa pełniona jest na podstawie planów dyslokacji sporządzonych przez kierownika posterunku Policji na podstawie wniosków wynikających z analizy, określających miejsce i czas przewidywanego zagrożenia przestępczością lub wykroczeniami,

b) skład i liczebność patrolu określa kierownik posterunku Policji, który wyznacza jednocześnie jego dowódcę,

c) policjanci pełniący służbę w patrolu mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu z kierownikiem posterunku Policji lub innym policjantem odpowiedzialnym za przebieg służby, za pomocą dostępnych środków łączności (radiotelefonu, telefonu),

d) służbę patrolową pełnią policjanci oddzielnie lub wspólnie z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej, funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, strażnikami Straży Rybackiej i Straży Leśnej, przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inspektorów Żeglugi Śródlądowej, Urzędów Morskich i innymi przedstawicielami organizacji i instytucji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach oraz ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, członkami grup ochronnych i samoobrony mieszkańców.

VI. Zakres czynności policjantów służby kryminalnej.

1) Prowadzenie rozpoznania operacyjnego.

2) Prowadzenie inwigilacji.

3) Współpraca z informatorami i osobami anonimowymi.

4) Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia.

5) Przyjmowanie i dokumentowanie zawiadomień o przestępstwie.

6) Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej.

7) Prowadzenie postępowań o przestępstwa wymienione w art. 469 kpk, o ile nie wymagają przeprowadzenia czynności z udziałem policjantów innych komórek organizacyjnych; decyzję o przejęciu postępowania przez komórkę organizacyjną służby kryminalnej wyższego szczebla podejmuje komendant komisariatu Policji lub komendant powiatowy Policji samodzielnie albo na wniosek kierownika posterunku Policji.

Komendant Główny Policji: nadinsp. Antoni Kowalczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-05-27
  • Data wejścia w życie: 2002-05-27
  • Data obowiązywania: 2002-05-27
  • Dokument traci ważność: 2004-09-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA