REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 19 poz. 104

DECYZJA NR 243 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 października 2003 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17 i Nr 10, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tworzy się oddziały prewencji Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz samodzielne pododdziały prewencji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Kielcach, Legnicy, Lublinie, Opolu, Płocku, Radomiu i Zielonej Górze, zwane dalej łącznie »oddziałami prewencji Policji«”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) po załączniku nr 4b do decyzji dodaje się załącznik nr 4c w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji;

4) uchyla się załączniki nr 8b i 8c do decyzji.

§ 2

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie 30 dni od dnia jej wejścia w życie.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załączniki do decyzji nr 243 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 października 2003 r.

Załącznik nr 1

STANY ETATOWE
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

Województwo

Oddział prewencji
policji, samodzielny
pododdział prewencji
policji w:

Razem

Dowód-
ca
zastępca
d-cy

Zespół
organi-
zacji
służby

Pod-
oddział
pre-
wencji

Kadra
dowód-
cza pod-
oddziału
służby
kandy-
dackiej

Pod-
oddział
wzmoc-
nienia

Zespół szko-
lenia

Zespół łącz
ności

Zespół
me-
dyczny

Zespół
trans-
portu,
zaopa-
trzenia,
kadr,
wycho-
wawczy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

MAZOWIECKIE

WARSZAWIE

1163

4

23

1000

59

13

11

9

44

2.

MAZOWIECKIE

RADOMIU

157

2

9

125

18

3

PŁOCKU

120

2

9

88

18

3

 

 

BIELSKU-BIAŁEJ

125

2

9

88

9

14

3

3.

ŚLĄSKIE

CZĘSTOCHOWIE

125

2

9

88

9

14

3

 

 

KATOWICACH

679

3

13

576

14

33

6

5

6

23

4.

POMORSKIE

GDAŃSKU

349

3

11

288

12

19

4

3

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.

MAŁOPOLSKIE

KRAKOWIE

349

3

11

288

12

19

4

3

9

6.

PODLASKIE

BIAŁYMSTOKU

349

3

11

300

19

4

3

9

7.

WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE

OLSZTYNIE

349

3

11

300

19

4

3

9

8.

ŁÓDZKIE

ŁODZI

349

3

11

270

30

19

4

3

9

9.

WIELKOPOLSKIE

POZNANIU

349

3

11

300

19

4

3

9

10.

PODKARPACKIE

RZESZOWIE

339

3

11

290

19

4

3

9

11.

ZACHODNIO-
-POMORSKIE

SZCZECINIE

349

3

11

300

19

4

3

9

12.

DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICY

120

2

9

88

18

3

 

WROCŁAWIU

349

3

11

300

19

4

3

9

13.

KUJAWSKO-
-POMORSKIE

BYDGOSZCZY

240

3

6

204

12

18

2

3

4

14.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCACH

162

3

10

132

14

3

 

15.

LUBELSKIE

LUBLINIE

120

2

9

88

18

3

16.

OPOLSKIE

OPOLU

120

2

9

88

18

3

17.

LUBUSKIE

ZIELONEJ GÓRZE

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6382

56

223

5277

98

431

57

16

72

152

 

Załącznik 2. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY]

Załącznik nr 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W BYDGOSZCZY

Lp.

Nazwa

Komórki / stanowiska

Liczba

 

 

 

 

Komórek

Stanowisk
policyjnych

1

2

3

4

1

– Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

5

 

 

 

6

4

Zespół Transportu, Zaopatrzenia i Łączności

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

2

 

– Aplikant

 

1

 

 

 

4

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

2

2

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

 

7

Kompania Prewencji:

2

 

 

– Dowódca kompanii

 

2

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

2

 

– Asystent

 

2

 

– Referent

 

2

 

 

 

8

 

Pluton Prewencji:

8

 

 

– Dowódca plutonu

 

8

 

– Dowódca drużyny

 

24

 

– Referent

 

48

 

– Policjant

 

48

 

– Aplikant

 

48

 

 

176

 

Drużyna AWGŁ

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

2

 

 

 

8

8

Kadra dowódcza pododdziału służby kandydackiej:

1

 

 

– Dowódca kompanii

 

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

4

 

– Dowódca drużyny

 

4

 

– Referent

 

1

 

 

 

12

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

 

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

4

 

 

 

8

 

Drużyna Transporterów Opancerzonych:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

3

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

1

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

2

 

Drużyna wsparcia taktycznego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Aplikant

 

1

 

 

 

4

RAZEM

 

240

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-30
  • Data wejścia w życie: 2003-10-13
  • Data obowiązywania: 2003-10-13
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA