| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 10 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 stycznia 2004 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1) oraz § 5 ust. 3 zarządzenia Nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153 ze zm.2) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 279 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji ( Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wydania po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „i ust. 3”;

2) dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i Zastępcy Komendanta Głównego Policji są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji:

1) dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) o wyznaczeniu i odwołaniu rzeczników dyscyplinarnych;

3) dotyczących orzekania o wymierzeniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w Biurze Kadr i Szkolenia, Biurze do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz Biurze Finansów Komendy Głównej Policji – załatwia Komendant Główny Policji.

4. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji jest upoważniony do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji w ramach określonych w ustawie o Policji kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego, w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego.

§ 3b. 1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji jest upoważniony do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b Ustawy o Policji.

2. Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Zbigniew Chwaliński oraz insp. Henryk Tokarski są upoważnieni do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przez Komendanta Głównego policji lub Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji”.

§ 2

Traci moc decyzja nr 294 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnienia nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka – Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji – do załatwiania niektórych spraw (Dz. Urz. KGP nr 21, poz. 122).

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2002 r. Nr 10, poz. 61 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 3, Nr 4, poz. 8, Nr 12, poz. 61 i Nr 21, poz. 111.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »