REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 20 poz. 125

ZARZĄDZENIE NR 1090 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 października 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komenda jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach, wykonując funkcje nadzorcze, koordynacyjne i pomocnicze w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji.”;

2) w § 4 w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Biuro Prawne.”;

3) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opisy pracy na poszczególnych stanowiskach.”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadaniem Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji jest:

1) zapewnienie Komendantowi Głównemu Policji warunków do sprawnego kierowania Komendą, w tym;

a) bieżąca obsługa Komendanta Głównego Policji i jego zastępców,

b) organizowanie funkcjonowania Komendy, z wyjątkiem obsługi logistycznej,

c) sprawowanie opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami Komendy,

2) tworzenie warunków do realizacji polityki Komendanta Głównego Policji w zakresie:

a) doboru na stanowiska służbowe w Policji przez jego koordynację,

b) szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr Policji przez nadzór nad szkoleniem i doskonaleniem zawodowym,

c) funkcjonowania opieki psychologicznej w Policji przez merytoryczny nadzór w tym zakresie,

3) prowadzenie bieżących spraw organizacyjnych, etatowych i ewidencyjnych jednostek organizacyjnych Policji, spraw osobowych i szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy oraz innych policjantów, dla których właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji,

4) koordynacja zadań z zakresu procesów komunikacji społecznej, w tym obsługa medialna Komendanta Głównego Policji, oraz upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym”;

5) w § 13 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,”;

6) w § 17 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przygotowanie organizacyjne do prowadzenia i koordynowania współpracy, w zakresie określonym dla biur SIRENE, związanej z użytkowaniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).”;

7) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Zadaniem Biura Prawnego jest zapewnienie Komendantowi Głównemu Policji obsługi prawnej, w tym:

1) wykonywanie zadań z zakresu legislacji,

2) udzielanie informacji i pomocy prawnej,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na broń, ochrony osób i mienia oraz licencji detektywa.

2. Szczegółowe zadania Biura Prawnego określa załącznik nr 14 do zarządzenia.”;

8) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w ust. 2:

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) ocena zgodności kierunków działania jednostek szkoleniowych ze strategicznymi kierunkami działań Policji,”,

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) opiniowanie projektów planów pracy komórek organizacyjnych Komendy, o których mowa w § 4 zarządzenia, pod kątem zgodności z celami określonymi przez Komendanta Głównego Policji,”,

b) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

3a) badanie efektywności działania jednostek szkoleniowych Policji,”;

10) w załączniku nr 4 do zarządzenia po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych:

1) prowadzenie bazy danych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

2) opracowywanie analiz informacji, o których mowa w pkt 1,

3) współpraca z podmiotami zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych,

4) przekazywanie organizatorom imprez informacji o osobach, w stosunku do których zastosowano środek karny zakazu wstępu na imprezę masową.”;

11) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a – 1c w brzmieniu:

„1a) koordynacja ogółu przedsięwzięć związanych z pełnieniem służby przez kontyngenty policyjne, oficerów łącznikowych Policji za granicą oraz policjantów oddelegowanych do pracy w organach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych,

1b) współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi, służbami policyjnymi innych państw, jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w pkt 1a,

1c) przygotowanie kadrowo-szkoleniowe policjantów i pracowników Policji do pełnienia służby poza granicami państwa.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przygotowanie organizacyjne do prowadzenia i koordynowania współpracy w zakresie określonym dla biur SIRENE, związanej z użytkowaniem Systemu Informacyjnego Schengen (SIS):

1) współudział w realizacji zadań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem polskiego komponentu SIS,

2) opracowanie uregulowań prawnych oraz rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących współpracy związanej z użytkowaniem SIS,

3) wypracowywanie procedur informacyjnych oraz współpraca z krajowymi podmiotami uczestniczącymi w procesie wymiany informacji w zakresie danych zawartych w SIS,

4) prowadzenie wymiany informacji związanych z funkcjonowaniem SIS z innymi państwami stronami Układu z Schengen,

5) współudział w realizacji szkoleń specjalistycznych związanych z użytkowaniem SIS,

6) uczestnictwo w pracach zespołów roboczych, komitetów i innych gremiów Unii Europejskiej zajmujących się współpracą policyjną w zakresie dorobku prawnego Schengen oraz współpracy związanej z użytkowaniem SIS.”;

12) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Komendy dostosują decyzje wydane na podstawie § 8 zarządzenia, o którym mowa w § 1, do zmian wprowadzonych niniejszym zarządzeniem w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do tworzonych komórek organizacyjnych Komendy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

W porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ryszard Kalisz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1 800 i Nr 179, poz. 1 842.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 1090
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 października 2004 r.

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA
BIURA GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

1. Obsługa prezydialna Komendanta Głównego Policji i jego zastępców:

1) obsługa organizacyjno-biurowa przedsięwzięć z udziałem Komendanta Głównego Policji i jego zastępców oraz funkcjonujących przy Komendancie Głównym Policji zespołów i ciał kolegialnych, a także obsługa sekretarsko-biurowa Komendanta Głównego Policji i jego zastępców,

2) prowadzenie kancelarii jawnej Komendanta Głównego Policji,

3) przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski przedstawicieli parlamentu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych,

4) opracowywanie materiałów informacyjnych oraz wystąpień dla Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, prowadzenie korespondencji okolicznościowej kierownictwa Policji oraz informacja publiczna – koordynacja i ostateczna odpowiedź,

5) obsługa finansowa i logistyczna policjantów i pracowników Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

2. Sprawy organizacyjne i etatowe jednostek organizacyjnych Policji, sprawy osobowe policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów, dla których właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji:

1) realizacja spraw kadrowych w odniesieniu do policjantów i pracowników Komendy oraz policjantów, dla których właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji,

2) bieżąca współpraca z komendami wojewódzkimi Policji, szkołami policyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie realizacji zadań dotyczących problematyki organizacyjno-etatowej,

3) opracowywanie projektów zarządzeń lub rozkazów organizacyjnych w sprawach zastrzeżonych dla Komendanta Głównego Policji,

4) przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie oficerskie oraz nadaniem orderów, odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych,

5) projektowanie struktur organizacyjno-etatowych oraz regulaminów organizacyjnych na czas „W”,

6) współdziałanie z właściwymi komórkami Komendy w zakresie przygotowania struktury organizacyjno-etatowej Komendy na czas „W”, planowania potrzeb kadrowych, doboru rezerw osobowych oraz ich mobilizacji,

7) postępowania w sprawach dyscyplinarnych właściwych dla Komendanta Głównego Policji,

8) prowadzenie ewidencji etatowej i ewidencji kadrowej Komendy, w tym eksploatowanie zasobów systemu „Kadra”, opracowywanie „Meldunku o stanie kadr Policji” oraz innych informacji o stanie etatowo-kadrowym Policji,

9) koordynacja zadań i przedsięwzięć związanych z organizacją służby kandydackiej w Policji,

10) koordynacja praktyk studenckich odbywanych w Komendzie,

11) wydawanie, ewidencjonowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów Komendy oraz członków ich rodzin,

12) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach ze związkami zawodowymi oraz współpraca z osobami odpowiedzialnymi w jednostkach Policji za kontakty ze związkami zawodowymi,

13) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach ze stowarzyszeniami (np. Rodziny Policyjne, Olimpiady Specjalne), klubami emerytów, Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,

14) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w kontaktach z organizacjami działającymi w obronie praw i wolności człowieka,

15) rozpatrywanie, w imieniu Komendanta Głównego Policji, odwołań od decyzji w sprawach osobowych.

3. Sprawowanie opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami Komendy Głównej Policji oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem opieki psychologicznej w Policji:

1) prowadzenie działalności diagnostycznej poprzez stosowanie metod psychologicznych,

2) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz o charakterze interwencyjnym, w szczególności w zakresie: stresu, samobójstw, nadużywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych,

3) prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach doskonalenia zawodowego,

4) koordynacja i nadzór merytoryczny nad działalnością psychologów w Policji oraz określanie standardów ich pracy,

5) organizowanie szkoleń i staży dla psychologów Policji,

6) przygotowywanie i wdrażanie nowych metod pracy psychologów w Policji,

7) organizowanie i nadzorowanie działań ogólnokrajowych z udziałem psychologów,

8) opiniowanie przedsięwzięć oraz prac komisji i zespołów, powoływanych przez Komendanta Głównego Policji, w których ze względów merytorycznych niezbędna jest specjalistyczna wiedza z zakresu psychologii.

4. Koordynacja zadań z zakresu procesów komunikacji społecznej, w tym obsługa medialna Komendanta Głównego Policji, oraz upowszechnianie kultury w środowisku policyjnym:

1) obsługa prasowa Komendanta Głównego Policji oraz organizowanie i koordynacja zadań w sferze kontaktów z mediami,

2) współuczestnictwo w kształtowaniu polityki informacyjnej Policji oraz koordynacja działalności prasowej Policji,

3) organizowanie pracy Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji,

4) inicjowanie, koordynacja i wykonywanie zadań w ramach promocji Policji w kraju i za granicą,

5) realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji,

6) inicjowanie i współuczestnictwo w realizacji szkoleń i kursów dla osób odpowiedzialnych za komunikację społeczną w Policji,

7) wydawanie „Gazety Policyjnej”,

8) prowadzenie stron: internetowej i intranetowej Komendy Głównej Policji,

9) nadzór nad procedurą nadawania sztandarów jednostkom organizacyjnym Policji,

10) koordynacja zadań związanych z funkcjonowaniem orkiestr policyjnych,

11) prowadzenie w Komendzie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz koordynacja działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji,

12) współpraca z policyjnym duszpasterstwem.

5. Nadzór i koordynacja funkcjonowania doboru na stanowiska służbowe w Policji:

1) określanie potrzeb w zakresie przyjęć do służby w Policji,

2) koordynacja i analizowanie procesu doboru do służby w Policji,

3) ustalanie terminów i limitów przyjęć do służby w Policji,

4) monitorowanie przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w jednostkach organizacyjnych Policji,

5) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji na potrzeby Komendy Głównej Policji,

6) koordynacja postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów do pracy w Komendzie Głównej Policji,

7) prowadzenie ewidencji kandydatów do służby w Policji – na potrzeby Komendy Głównej Policji, na stanowiska dydaktyczne w szkołach policyjnych oraz wskazane przez Komendanta Głównego Policji stanowiska kierownicze w Policji.

6. Nadzór i koordynacja funkcjonowania szkolnictwa policyjnego:

1) w obszarze koordynacji systemu szkolenia:

a) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych Policji,

b) planowanie działalności jednostek szkoleniowych w aspekcie potrzeb szkoleniowych Policji,

c) koordynacja przygotowywania metodycznego kadry dydaktycznej jednostek szkoleniowych,

d) nadzór i koordynacja doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach organizacyjnych Policji,

e) analizowanie obciążenia dydaktycznego nauczycieli jednostek szkoleniowych,

f) opiniowanie projektów rozdziału środków finansowych na działalność i rozwój bazy szkoleniowej jednostek szkoleniowych,

g) opiniowanie planów działalności wydawniczej w Policji oraz koordynacja działalności wydawniczej na potrzeby szkolnictwa policyjnego,

h) badanie jakości procesu dydaktycznego realizowanego w jednostkach szkoleniowych i innych jednostkach organizacyjnych Policji,

i) koordynacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji, w tym również wydatkowania środków finansowych na ten cel,

j) koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie szkoleń i działalności naukowo-badawczej w porozumieniu z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi,

2) w obszarze programowo-egzaminacyjnym:

a) inicjowanie i opracowywanie w zespołach programowych z udziałem przedstawicieli jednostek szkoleniowych, komórek Komendy Głównej Policji i jednostek Policji projektów programów szkolenia podstawowego, specjalistycznego oraz doskonalenia zawodowego realizowanego centralnie,

b) opracowywanie testów wiedzy ogólnej, stosowanych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów do służby w Policji,

c) opracowywanie testów na egzamin kwalifikujący do rezerwy kadrowej, na określone stanowiska kierownicze,

d) opracowywanie pakietów egzaminacyjnych i nadzór nad przebiegiem egzaminów kończących szkolenia kwalifikacyjne oraz egzaminów na pierwszy stopień w korpusie podoficerów i aspirantów Policji, w tym opracowanie komputerowej bazy pytań testowych i zadań praktycznych oraz jej aktualizacja,

e) opracowywanie testów egzaminacyjnych zgodnych ze standardami UE i nadzór nad egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje językowe policjantów i pracowników Policji,

f) udział, w charakterze obserwatorów z ramienia Komendanta Głównego Policji, w egzaminach kończących szkolenia kwalifikacyjne i egzaminy na pierwszy stopień w korpusie podoficerów i aspirantów Policji,

g) analizowanie wyników egzaminów w kontekście planowania dalszego rozwoju zawodowego policjantów,

h) współpraca z policyjnymi i pozapolicyjnymi placówkami edukacyjnymi,

i) uzyskanie i utrzymanie akredytacji w zakresie uprawnień do certyfikacji personelu według kryteriów określonych w PN EN ISO 17027: 2003.

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA PRAWNEGO]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIURA PRAWNEGO

1. Wykonywanie zadań z zakresu legislacji:

1) inicjowanie i koordynowanie prac legislacyjnych dotyczących aktów prawnych wynikających z zadań Komendanta Głównego Policji,

2) opracowywanie legislacyjne lub opiniowanie w zakresie techniki prawodawczej projektów aktów prawnych, przygotowywanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Komendy lub jednostki organizacyjne Policji oraz przekazywanie ich do dalszego biegu legislacyjnego,

3) konsultowanie z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi Policji oraz przygotowywanie na podstawie zebranych opinii stanowiska Komendanta Głównego Policji do nadesłanych projektów aktów prawnych,

4) udział w pracach komisji lub zespołów powoływanych przez kierownictwo Policji, wewnątrzresortowych, międzyresortowych i parlamentarnych nad projektami aktów prawnych dotyczących Policji,

5) opiniowane wniosków legislacyjnych przedstawianych przez komórki organizacyjne Komendy lub jednostki organizacyjne Policji,

6) przygotowywanie do podpisu Komendantowi Głównemu Policji projektów aktów prawnych uzgodnionych w Policji,

7) nadzorowanie i koordynowanie prac legislacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji,

8) udział w opracowywaniu, konsultowanie i opiniowanie projektów:

a) umów oraz porozumień międzynarodowych dotyczących Policji,

b) aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;

9) inicjowanie działań legislacyjnych w zakresie harmonizacji przepisów prawa policyjnego z systemem prawa powszechnie obowiązującego i prawa Unii Europejskiej,

10) opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach objętych interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacjami parlamentarzystów oraz wystąpieniami innych organów administracji publicznej,

11) przygotowywanie informacji dla Komendanta Głównego Policji o aktualnym stanie prawa policyjnego i powszechnie obowiązującego.

2. Udzielanie informacji i pomocy prawnej:

1) interpretacja przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji, a wymagających opinii prawnej,

2) przygotowywanie dla kierownictwa Komendy opinii prawnych na posiedzenia komisji i zespołów resortowych, pozaresortowych i parlamentarnych oraz na żądanie uprawnionych organów,

3) opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach objętych interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacjami parlamentarzystów oraz wystąpieniami innych organów administracji publicznej,

4) zastępstwo procesowe Komendanta Głównego Policji przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi oraz innymi organami orzekającymi w sprawach należących do właściwości komórek organizacyjnych Komendy nieposiadających obsługi prawnej,

5) bieżące doradztwo prawne Komendantowi Głównemu Policji i kierownikom komórek organizacyjnych Komendy nieposiadających obsługi prawnej,

6) przygotowywanie informacji dla Komendanta Głównego Policji o aktualnym stanie prawa policyjnego i powszechnie obowiązującego,

7) wydawanie opinii prawnych i dokonywanie wykładni prawa,

8) udzielanie konsultacji radcom prawnym i innym osobom wykonującym obsługę, prawną w Policji,

9) koordynowanie pomocy prawnej w Policji,

10) ewidencjonowanie aktów prawnych Komendanta Głównego Policji,

11) gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych, orzecznictwa i informacji o literaturze prawniczej,

12) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych Policji oraz policjantom i pracownikom Policji informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji,

13) redagowanie oraz wydawanie Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji i „Biuletynu Prawnego” Komendy Głównej Policji,

14) opracowywanie okresowych wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Policji,

15) udzielanie informacji i wykonywanie wydruków tekstów aktów prawnych z wykorzystaniem systemów informatycznych,

16) wykorzystywanie INTRANET-u do szybkiego przekazywania informacji prawnej do jednostek organizacyjnych Policji,

17) nadzorowanie oraz koordynowanie informacji i dokumentacji prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji,

18) organizowanie seminariów i narad radców prawnych Policji.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji i wydawanie decyzji oraz postanowień w sprawach:

a) pozwoleń na broń, licencji pracownika ochrony i detektywa, powoływania wewnętrznych służb ochrony, odmowy uzgodnienia planu ochrony,

b) wydawania opinii o przedsiębiorcach w postępowaniach koncesyjnych w zakresie usług ochrony osób i mienia, prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

2) reprezentowanie Komendanta Głównego Policji w postępowaniu skargowym i kasacyjnym przed sądami administracyjnymi w sprawach określonych w pkt 1,

3) bieżący przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych oraz informowanie właściwych organów Policji o kierunkach i tendencjach orzecznictwa w postępowaniach administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1,

4) sporządzanie opinii i stanowisk oraz interpretacja przepisów prawa w zakresie określonym w pkt 1,

5) udział w pracach legislacyjnych oraz wydawanie opinii legislacyjnych o aktach prawnych związanych ze sprawami wymienionymi w pkt 1,

6) opracowywanie stanowisk i opinii w sprawach wymienionych w pkt 1, objętych interwencjami Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacjami parlamentarzystów oraz wystąpieniami innych organów administracji publicznej,

7) organizowanie seminariów i narad kierownictwa wydziałów postępowań administracyjnych komend wojewódzkich Policji w zakresie problematyki określonej w pkt 1 i 3,

8) rozpatrywanie skarg związanych z postępowaniami administracyjnymi w sprawach wymienionych w pkt 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-19
  • Data wejścia w życie: 2004-11-01
  • Data obowiązywania: 2004-11-01
  • Dokument traci ważność: 2006-02-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA