| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 844
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 1, poz. 1, Nr 5, poz. 16 i Nr 13, poz. 68 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Normy wyposażenia dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji ustala się na podstawie wskaźników wyposażenia w sprzęt transportowy określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wskaźników wyposażenia dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji – w uzgodnieniu z kierownikiem tych komórek;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) należności dla oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji i komórek minersko-pirotechnicznych Policji – na podstawie propozycji dyrektora Biura – Główny Sztab Policji;”,

c) pkt 4 uchyla się,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) należności dla Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych – na podstawie propozycji kierownika jednostki koordynującej działalność szkoleniową w Policji uzgodnionych z komendantami szkół.”;

3) w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownika komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji – w odniesieniu do wskaźników wyposażenia określonych w załącznikach nr 1 i 3 do zarządzenia oraz należności określonych w załącznikach nr 4, 5 i 6 do zarządzenia;”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Komendant Główny Policji decyduje o przyznaniu należności sprzętu transportowego nie ujętego w załącznikach nr 1 i 3–7 do zarządzenia. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę transportową w Policji przedstawią dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, przygotowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia, według zasad określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia, z uwzględnieniem podziału sprzętu eksploatowanego przez Policję stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia:

1) wyliczenia przysługujących należności sprzętu transportowego na podstawie wskaźników ustalonych w załącznikach nr 1 i 3;

2) przysługujące należności sprzętu transportowego wprowadzone zarządzeniem, ujęte w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wskaźników wyposażenia lub należności sprzętu transportowego.”;

6) dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Zadania związane z realizacją przepisów § 2 i 5 wykonują komórki organizacyjne właściwe w sprawach obsługi transportowej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkoły Policji i szkoły policyjnej.”;

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 2 uchyla się.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1. [WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 844 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lipca 2004 r.

WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

Lp.

Rodzaj sprzętu transportowego

Wskaźnik

1.

KIEROWNICTWO KGP

samochody osobowe nieoznakowane

Komendant Główny Policji

„1”

Z-ca Komendanta Głównego Policji

„1”

Dyrektor komórki organizacyjnej (równorzędny)

„1”

2.

BIURO GABINET KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„15”

3.

BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„12”

oznakowane RD

0-3

samochody furgon

 

ogólnego przeznaczenia

0-2

4.

BIURO GŁÓWNY SZTAB POLICJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„8”

sanitarny

0-2

samochody osobowe terenowe

 

operacyjny PIES

0-3

operacyjny opancerzony

0-3

pozostałe operacyjne

0-19

sanitarny

0-2

samochody furgon

 

operacyjny wóz dowodzenia WD

0-3

pozostałe operacyjne

0-27

mikrobus

0-3

ogólnego przeznaczenia

0-3

sanitarny

0-2

inny

0-2

samochody ciężarowe

 

skrzyniowy

0-3

terenowy

0-3

pozostałe ogólnego przeznaczenia

0-2

samochody specjalne

 

cysterna paliwowa

0-4

specjalne inne

0-5

autobus

0-2

przyczepy

 

specjalna

0-10

ogólnego przeznaczenia

0-3

łodzie

 

patrolowe

0-3

inny sprzęt pływający

0-2

inne

0-5

5.

BIURO STRATEGII POLICJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„25”

 

Lp.

Rodzaj sprzętu transportowego

Wskaźnik

6.

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE

samochody osobowe

 

nieoznakowane

 

Wydział III

„2”

Zarząd III i IV

„3”

Zarządy: I, II, IX, XI, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII
oraz Wydziały: II, IV, V, VI, VII, XXIII

„4”

Wydziały I i VIII

„6”

sanitarny

0-2

oznakowane RD

0-4

pozostałe oznakowane

0-2

samochody osobowe terenowe

 

oznakowane

0-3

operacyjne

0-38

ogólnego przeznaczenia

0-3

inne

0-5

samochody furgon

 

oznakowane

0-3

operacyjne

0-38

ogólnego przeznaczenia

0-3

więźniarki

0-26

pozostałe

0-2

samochody ciężarowe

 

ogólnego przeznaczenia

0-3

samochody specjalne

 

pozostałe

0-15

motocykle

 

pow. 200 cm

0-19

do 200 cm

0-3

przyczepy

 

inne

0-2

7.

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„15”

8.

BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„6”

Sekcje Wydziału I i II

„3”

Wydział III

„3”

samochody furgon

 

operacyjne

0-4

9.

BIURO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I INSPEKCJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„12”

10.

BIURO KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„15”

11.

BIURO FINANSÓW

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„20”

12.

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„15”

samochody furgon

 

 

Lp.

Rodzaj sprzętu transportowego

Wskaźnik

ambulans kryminalistyczny AK-1

0-2

ogólnego przeznaczenia

0-2

13.

BIURO LOGISTYKI POLICJI

samochody osobowe

 

nieoznakowane*

„19”

oficer łącznikowy

„1”

oznakowane

0-3

samochody osobowe terenowe

 

ogólnego przeznaczenia

0-2

samochody furgon**

 

mikrobus

0-6

pozostałe ogólnego przeznaczenia

0-18

samochody ciężarowe

 

skrzyniowy

0-5

wywrotka

0-3

samochody specjalne

 

ogólnego przeznaczenia

0-10

pozostałe

0-3

autobus

0-7

przyczepy

 

ogólnego przeznaczenia

0-6

ciągnik rolniczy

0-2

inny

0-2

* w tym pięć pojazdów bez obsady kierowców

** w tym jeden pojazd bez obsady kierowców

14.

BIURO ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„26”

samochody osobowe terenowe

 

nieoznakowane

0-2

samochody furgon

 

mikrobus

0-3

pozostałe ogólnego przeznaczenia

0-14

samochody ciężarowe

 

ciągnik siodłowy

0-4

samochody specjalne

 

inne

0-5

przyczepy

 

ogólnego przeznaczenia

0-3

inne

0-5

15.

ZARZĄD WYWIADU KRYMINALNEGO

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„6”

16.

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

samochody osobowe

 

nieoznakowane

„15”

Uwaga:

1. Wskaźnik w odniesieniu do samochodów osobowych nieoznakowanych określa liczbę etatów policjantów i pracowników cywilnych przypadających na jeden samochód.

2. Wskaźnik w odniesieniu do pozostałego sprzętu transportowego oznacza ilość jednostek sprzętu przypadających na komórkę organizacyjną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »