| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 22 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 oraz Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176 poz. 1457 i Nr 200 poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa normy wyposażenia w sprzęt transportowy dla Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, komisariatów Policji, posterunków Policji, oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, pododdziałów antyterrorystycznych Policji, Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych, ośrodków szkolenia Policji, zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi oraz dla komórek minersko-pirotechnicznych Policji.

2. Normy wyposażenia stanowią:

1) wskaźniki wyposażenia obejmujące liczbę etatów policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji przypadających na jednostkę sprzętu transportowego oraz liczbę jednostek sprzętu transportowego przypadającego na jednostkę lub komórkę organizacyjną,

2) należności określające ilość i rodzaj sprzętu przyznanego jednostce lub komórce organizacyjnej Policji w zależności od potrzeb.

§ 2

1. Normy wyposażenia dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji ustala się na podstawie wskaźników wyposażenia w samochody osobowe nieoznakowane, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, i należności sprzętu transportowego, określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Normy wyposażenia dla pozostałych jednostek organizacyjnych oraz komórek minersko-pirotechnicznych ustala się na podstawie:

1) wskaźników wyposażenia w sprzęt transportowy określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia – dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, komisariatów Policji, posterunków Policji oraz ośrodków szkolenia Policji,

2) należności określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia – dla oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji,

3) należności określonych w załączniku nr 5 – dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji,

4) należności określonych w załączniku nr 6 – dla komórek minersko-pirotechnicznych Policji,

5) należności określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia – dla Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych.

§ 3

1. Projekt norm wyposażenia opracowuje dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, przy czym projekt:

1) norm wyposażenia dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji – w uzgodnieniu z kierownikami tych komórek,

2) wskaźników wyposażenia komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, komisariatów Policji, posterunków Policji oraz ośrodków szkolenia Policji – w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji właściwymi dla służb policyjnych i z komendantami wojewódzkimi (stołecznym) Policji,

3) należności dla oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji –na podstawie propozycji dyrektora Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji,

4) należności dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji i komórek minersko-pirotechnicznych Policji – na podstawie propozycji dyrektora Centralnego Oddziału Antyterrorystycznego Komendy Głównej Policji,

5) należności dla Wyższej Szkoły Policji i szkół policyjnych – na podstawie propozycji dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji uzgodnionych z komendantami szkół i z dyrektorem Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji.

2. W razie zmian w organizacji, obsadzie etatowej lub zakresie działania jednostek i komórek organizacyjnych albo w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji opracowuje projekt aktualizacji norm wyposażenia na wniosek:

1) kierownika komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji – w odniesieniu do norm wyposażenia określonych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia, wskaźników wyposażenia określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz należności określonych w załącznikach nr 4, 5 i 6 do zarządzenia,

2) komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji – w odniesieniu do wskaźników wyposażenia określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia,

3) komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz szkoły policyjnej – w odniesieniu do należności określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia.

§ 4

Komendant Główny Policji decyduje o przyznaniu należności sprzętu transportowego nie ujętego w załącznikach nr 2–7 do zarządzenia. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę transportową w Policji przedstawią dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia, przygotowane na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia, według zasad określonych w załączniku nr 8 do zarządzenia, z uwzględnieniem podziału sprzętu transportowego eksploatowanego przez Policję stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia:

1) wyliczenia przysługujących należności sprzętu transportowego na podstawie wskaźników ustalonych w załączniku nr 3,

2) przysługujące należności sprzętu transportowego wprowadzone zarządzeniem, ujęte w załącznikach nr 4, 5, 6 i 7.

§ 6

Traci moc zarządzenie nr 8/00 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP nr 5 poz. 53) zmienione zarządzeniem nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2001 r. (Dz. Urz. KGP nr 5 poz. 55).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2002 r.

WSKAŹNIKI

wyposażenia w samochody osobowe nieoznakowane komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Lp.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE KGP

WSKAŹNIK

1

KIEROWNICTWO KGP:

 

 

♦ Komendant Główny Policji

1

 

♦ Zastępca Komendanta Głównego Policji

1

 

♦ Dyrektor komórki organizacyjnej / równorzędny

1

2

SŁUŻBA ŚLEDCZA:

 

 

♦ Centralne Biuro Śledcze

 

 

a) Wydział III

2

 

b) Zarząd III i IV

3

 

c) Zarządy I i II oraz Wydziały II, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII,

 

 

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII

4

 

d) Wydziały I, VIII

6

3

SŁUŻBA KRYMINALNA:

 

 

♦ Biuro Służby Kryminalnej

10

 

♦ Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

15

 

♦ Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

15

4

SŁUŻBA PREWENCYJNA:

 

 

♦ Biuro Służby Prewencyjnej

13

 

♦ Centralny Oddział Antyterrorystyczny

7

5

SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA:

 

 

♦ Biuro-Gabinet Komendanta Głównego Policji

12

 

♦ Biuro Kadr i Szkolenia

25

 

♦ Biuro Prawne

30

 

♦ Biuro Spraw Wewnętrznych

10

 

a) dla zespołu terenowego

3

 

b) dla sekcji terenowej

4

 

♦ Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji

12

 

♦ Zespół Audytu Wewnętrznego

12

 

♦ Biuro Finansów

20

 

♦ Biuro Łączności i Informatyki

28

 

♦ Biuro Logistyki Policji

35

 

– oficer łącznikowy

1

 

– grupa stanowisk tymczasowych

50

 

Załącznik 2. [NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22

NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Układ załącznika nr 2

str. 4

str. 5

str. 6

 infoRgrafika

Załącznik 3. [WSKAŹNIKI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI]

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 22

Wskaźniki wyposażenia w sprzęt transportowy dla jednostek organizacyjnych Policji

(komendy wojewódzkie i powiatowe /miejskie/, komisariaty, posterunki oraz ośrodki szkolenia Policji)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

c.d. załącznika nr 3
do zarządzenia nr 22

OBJAŚNIENIA

OGÓLNE

1. Należność łodzi interwencyjno-ratowniczych na duże akweny, patrolowych kat. R-1, R-2, R-3 oraz desantowych ustala się na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki prowadzące gospodarkę transportową. Należność łodzi innych niż wyszczególnione powyżej oraz pozostałych jednostek pływających planują, przekazują do zatwierdzenia jednostki prowadzące gospodarkę transportową, a następnie sprzęt ten decentralnie zakupują jednostki organizacyjne posiadające środki finansowe przeznaczone na ten cel.

2. Należność motocykli o pojemności skokowej silnika powyżej 200 ccm ustala się na podstawie wskaźników (zgodnie z zapisem w nagłówku tabeli zał. nr 3 – wiersz 35 i 36).

Należność motocykli o pojemności skokowej silnika do 200 ccm i motorowerów planują, przekazują do zatwierdzenia jednostki prowadzące gospodarkę transportową, a następnie sprzęt ten decentralnie zakupują jednostki organizacyjne posiadające środki finansowe przeznaczone na ten cel.

Przydzielają go policjantom posiadającym odpowiednie prawo jazdy /z wyłączeniem tych, którym przydzielono do stałego prowadzenia pojazd samochodowy/, w tym dla:

■ 50% stanu etatowego dzielnicowych,

■ 50% stanu etatowego służby prewencyjnej /bez ruchu drogowego/, w tym policjantom w komisariatach przemianowanych z byłych posterunków Policji lokalnej, z wyjątkiem policjantów patrolowo-interwencyjnych, pododdziałów i ogniw patrolowych oraz konwojowo-ochronnych, a także jednostek specjalistycznych i wywiadowców.

3. Rowery – ich zakup i rozdział planują oraz realizują decentralnie jednostki organizacyjne posiadające środki finansowe przeznaczone na ten cel.

4. Każdy następny pojazd może być przydzielony, gdy liczba dodatkowych etatów wynosi minimum 50% ich liczby przypadającej na jeden pojazd (w przypadku kol. 16 zał. nr 3 mogą być przydzielone dwa samochody i 1 motocykl).

5. W zależności od potrzeb służby i lokalnych warunków komunikacyjnych dopuszcza się wybór pojazdu uprzywilejowanego spośród: osobowych OK, osobowych terenowych oznakowanych, furgonów OK.

dot.: SŁUŻBY KRYMINALNEJ POLICJI

/kol. od nr 4 do nr 12/

11. Dla laboratoriów kryminalistycznych KWP, ich sekcji zamiejscowych oraz sekcji techniki kryminalistycznej KPP (KMP) utworzonych w byłych miastach wojewódzkich, przysługuje ambulans na bazie pojazdu furgon (AK-1). Dla pozostałych ogniw – ambulans na bazie pojazdu osobowego /AK-2/. Dla laboratoriów (ogniw), którym należą się co najmniej dwa ambulanse można przydzielić jeden AK-1, pozostałe AK-2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi warunkami terenowymi na obszarze działania jednostki można wprowadzić ambulans na bazie pojazdu osobowego terenowego /AK-3/ w zamian AK-2.

UWAGA: w okresie przejściowym, do czasu wprowadzenia na wyposażenie Policji pojazdów furgon odpowiedniej jakości dopuszcza się przydzielenie ambulansu kryminalistycznego na bazie pojazdu osobowego, w tym typu combi.

12. Dla służby dochodzeniowo-śledczej przysługuje:

– w komendach wojewódzkich 1 pojazd na 10 etatów policjantów,

– w komendach powiatowych /miejskich/ i komisariatach 1 pojazd na 6 etatów policjantów.

13. Dla ogniwa obserwacji służby techniki operacyjnej przysługuje, niezależnie od innych naliczeń, furgon operacyjny FTO.

dot.: SŁUŻBY PREWENCYJNEJ POLICJI

/kol. od nr 13 do nr 30/

dot. : ruchu drogowego

/kol. od nr 13 do nr 18/

16. Przy naliczaniu pojazdów łączną liczbę etatów kontrolerów RD zmniejszyć o zdwojoną liczbę foto/video rejestratorów wykroczeń w RD.

17. Dodatkowo przysługuje 1 oznakowany samochód osobowy:

– gdy liczba etatów policjantów w etatowej komórce nadzoru RD wynosi od 4 do 9,

– ponad 9 etatów, o których mowa powyżej, na każde następne 3 etaty.

18. Ogniwu pogotowia wypadkowego RD przysługuje 50% samochodów ambulans pogotowia ruchu drogowego na bazie pojazdu furgon /APRD-1/ i 50% samochodów ambulans pogotowia ruchu drogowego na bazie pojazdu osobowego combi/APRD-2/.

19. Dodatkowo przysługuje 1 motocykl o poj. pow. 200 ccm, gdy wyliczona należność motocykli na komórkę organizacyjną ruchu drogowego jest nieparzysta.

20. Należność na pojazdy ekip techniki drogowej i ekologii /Etnie-1, Etnie-2/ ustala Biuro Służby Prewencyjnej KGP /liczba pojazdów przekazanych na stan jednostki odpowiada przysługującej jednostce należności na ten sprzęt/.

dot. : prewencji

21./kol. od nr 19 do nr 30/

21. Nie przysługuje w komisariatach Policji o obsadzie etatowej do 5 dzielnicowych i policjantów ogniwa patrolowego.

22. W zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdu spośród: osobowych nieoznakowanych i furgonów nieoznakowanych.

23. W zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdu spośród: osobowych OK i furgonów OK.

24. Komórkom konwojowo-ochronnym oraz Policji sądowej przysługują następujące pojazdy w ilości ujętej w poniższej tabeli, zależnej od liczby etatów tych komórek:

Symbol w zał. nr 1

Grupa sprzętu

Nazwa sprzętu

komórka o stanie etatowym policjantów

 

 

 

powyżej 110

40–110

13–39

6–12

1

2

3

4

5

6

7

a

osobowy

O

Z

N

Operacyjno-konwojowy OK

8 )1,2

2 )2

1

1

b

furgon/ mikrobus do 3,5 t

N

I

E

O

Z

N

więźniarka

8

6

4

2

c

ciężarowy
pow. 3,5 t

 

więźniarka )3

6

2

1

 

1/ dla ogniwa konwojowo-ochronnego KSP dodatkowo 1 pojazd,

2/ w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zamiany 50% należności samochodów osobowych oznakowanych operacyjno-konwojowych OK na furgon-więźniarkę, osobowy terenowy lub furgon oznakowany operacyjno-konwojowy OK.

3/ w zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zamiany za 1 więźniarkę ciężarową 2 więźniarki furgon.

25. Dopuszcza się zamiennie furgon PIES na każde 8 etatów policjantów przewodników psów służbowych. W KPP/KMP o stanie etatowym do 3 przewodników psów służbowych przysługuje 1 samochód osobowy oznakowany „PIES”.

26. Należności na statki powietrzne /śmigłowce policyjne/ ustala Biuro Służby Prewencyjnej KGP /liczba śmigłowców przekazanych na stan jednostki odpowiada przysługującej jednostce należności na ten sprzęt/.

27. W zależności od potrzeb służby dopuszcza się zamiennie pojazd samochodowy do przewozu dwóch koni.

28. Dla Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP przysługuje:

na referat – 9 samochodów furgon wypadowy „W” i 4 samochody osobowe oznakowane, dla zespołu organizacji służby oraz zespołu koordynacji i współdziałania łącznie – 5 samochodów osobowych, w tym 4 oznakowane i 1 nieoznakowany.

dot.: JEDNOSTEK OGÓŁEM I SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ POLICJI

dot. jednostek ogółem

/kol. od nr 31 do nr 37/

36. Komendantowi wojewódzkiemu dla zaspokojenia służbowych potrzeb komunikacyjnych przysługuje samochód osobowy z kierowcą.

37. Na komisariat specjalistyczny /kolejowy, wodny, lotniczy/ przydziela się 1 pojazd samochodowy na 15 etatów policjantów. Na jednostkę Policji posiadającą na stanie łodzie patrolowe płaskodenne dodatkowo przysługuje 1 samochód osobowy terenowy nieoznakowany, przystosowany do holowania przyczep do przewozu łodzi.

38. Pojazd przysługuje, gdy na terenie jednostki znajduje się zakład karny.

39. W zależności od potrzeb służby dopuszcza się wybór pojazdu spośród: osobowych oznakowanych i osobowych terenowych oznakowanych.

40. Przysługuje tylko komendom wojewódzkim Policji.

41. KPP/KMP/ przysługuje tylko 1 furgon /zał. nr 3 wiersz nr 17/. KPP/KMP/ o stanie etatowym powyżej 300 przysługuje dodatkowo 1 furgon oraz na każde kolejne rozpoczęte 300 etatów.

42. Określenie „etat ogółem” obejmuje w odniesieniu do:

1) KWP – sumę etatów policjantów i pracowników cywilnych łącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, w komendach powiatowych /miejskich/, komisariatach, posterunkach na terenie jej działania,

2) KPP /KMP/ – sumę etatów jak w pkt. 1, w odniesieniu do komendy powiatowej /miejskiej/, komisariatów, posterunków na terenie jej działania.

43. Przysługuje KWP. KWP I kategorii dodatkowo przysługuje 1 pojazd. Jednostce przysługuje należność w przypadku zabezpieczenia odpowiedniej bazy (kadra, miejsce realizacji zajęć, zaplecze) i po przedłożeniu informacji na temat możliwości realizacji tego typu szkolenia.

44. Dla KPP/KMP/ przysługuje 1 samochód osobowy ogólnego przeznaczenia, jeżeli liczba etatów naliczeniowych jest mniejsza od „50”.

45. Dla KPP/KMP/ utworzonych w byłych miastach wojewódzkich przysługuje 1 pojazd.

dot.: służby wspomagającej

/kol. od nr 38 do nr 43/

46. Określenie: „etat ogółem” obejmuje w odniesieniu do:

1) KWP – sumę etatów policjantów i pracowników cywilnych w służbie wspomagającej łącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, w komendach powiatowych /miejskich/, komisariatach i posterunkach na terenie jej działania.

2) KPP/KMP/ – sumę etatów jak w pkt. 1 w odniesieniu do KPP/KMP/, komisariatów i posterunków na terenie jej działania.

47. Pojazdy tworzą tzw. „kolumnę” w jednostce.

48. Dla Ośrodka Szkolenia Policji w Opolu przysługuje dodatkowo 1 sanitarka na podwoziu furgon.

49. Przysługuje KWP prowadzącym gospodarkę jednostkami pływającymi.

Załącznik 4. [NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 22

NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 22

NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

infoRgrafika

Załącznik 6. [NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH POLICJI]

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 22

NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH POLICJI

infoRgrafika

Załącznik 7. [NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH]

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 22

NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI I SZKÓŁ POLICYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 22

I. ZASADY WYLICZEŃ W KWP NALEŻNOŚCI SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
/zgodnie z § 5 zarządzenia i na podstawie wskaźników ujętych w załączniku nr 3/

1. Należności sprzętu transportowego wyliczane są na druku stanowiącym załącznik nr 9, według zasad podanych w tytułach kolumn załącznika nr 3 do zarządzenia oraz dodatkowo według poniższych wskazań:

– na jednostkę /komórkę/ organizacyjną, np. ogniwo techniki operacyjnej,

– na liczbę etatów pracowników na podstawie tabel etatowych jednostki /komórki/ organizacyjnej /np. na każde 4 etaty policjantów pogotowia wypadkowego RD/,

– na foto/video rejestrator wykroczeń.

2. W kolumnie nr 2 druku załącznika nr 9 wyszczególnia się wszystkie jednostki organizacyjne według ich podległości /od największej do najmniejszej – KWP, KPP/KMP, KP itd./, a przy jednostkach ich komórki organizacyjne. Należy także wyszczególnić oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji oraz pododdział antyterrorystyczny Policji i komórkę minersko-pirotechniczną Policji, dla których należność ustalono odpowiednio w załączniku nr 4, 5 i 6 do zarządzenia.

3. Przy każdej jednostce /komórce/ organizacyjnej, dla której wyliczana jest należność sprzętu transportowego, podaje się podstawę wyliczeń, np.:

na ogniwo techniki operacyjnej – kol. 9 / wyliczenia dotyczą:

– wiersza nr 8, tj. samochodów osobowych nieoznakowanych

– wyliczenie wpisuje się w kol. nr 11 druku – zał. nr 9

oraz

– wiersza nr 17, tj. samochodów furgon nieoznakowany

– wyliczenie wpisuje się w kol. nr 38 druku zał. nr 9/

na każde 4 etaty policjantów pogotowia wypadkowego RD – kol. nr 18 / wyliczenie dotyczy:

– wiersza nr 4, tj. ambulansów pogotowia ruchu drogowego

– wyliczenie wpisuje się w kol. nr 5 oraz w kol. nr 29 druku – zał. nr 9/,

na każdy foto/video rejestrator wykroczeń RD – kol. nr 15 / wyliczenie dotyczy:

– wiersza nr 8, tj. samochodów osobowych nieoznakowanych

– wyliczenie wpisuje się w kolumnie nr 11 druku – zał. nr 9/.

4. Po wyliczeniu należności sprzętu na poszczególne jednostki /komórki/ organizacyjne w podsumowaniu podaje się w każdej kolumnie wypełnionego druku – zał. nr 9 ogólną należność dla jednostki prowadzącej gospodarkę transportową. Dla porównania podaje się poniżej aktualną liczbę sprzętu transportowego będącego w eksploatacji w tej jednostce – przykładowo fragment druku – załącznika nr 9:

Rodzaj sprzętu

jednostki

/komórki/

 

OSOBOWY SPEC.POL.

RD

 

FURGON/ MIKROBUS

OK

 

FURGON/MIKROBUS

W

2

4

 

26

 

30

KWP w ..................

– Wydz. Ruch. Drog. kol. 14

– na każde 3 etaty policjantów w etatowej komórce nadzoru RD kol. 17

 

1

 

2

 

 

NALEŻNOŚĆ OGÓŁEM

40

 

36

 

43

w eksploatacji x/

35

 

34

 

43

 

x/ uwzględnia się sprzęt tylko rzeczywiście aktualnie eksploatowany, bez zapasów magazynowych oraz bez sprzętu wycofanego z eksploatacji przeznaczonego do zbycia lub do kasacji i bez sprzętu znajdującego się w naprawie głównej.

5. Pod podsumowaniem należności ogółem podaje się propozycje należności sprzętu transportowego nie ujętego w załączniku nr 3 wraz z uzasadnieniem,

6. Wyliczoną dla jednostki prowadzącej gospodarkę transportową należność ogółem oraz stany sprzętu transportowego znajdującego się w tej jednostce w eksploatacji należy przedstawić w dalszej części druku – załącznika nr 9, w odpowiednich kolumnach, w postaci ułamka: należność / w eksploatacji /szt./ i następującym podziale:

1) SŁUŻBA KRYMINALNA;

2) SŁUŻBA PREWENCYJNA:

a) prewencja

b) ruch drogowy;

3) SŁUŻBA WSPOMAGAJĄCA;

4) ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, PODODDZIAŁ ANTYTERRORYSTYCZNY POLICJI ORAZ KOMÓRKA MINERSKO-PIROTECHNICZNA POLICJI.

II. ZASADY PRZEDSTAWIANIA PRZEZ WYŻSZĄ SZKOŁĘ POLICJI I SZKOŁY POLICYJNE WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIEM NALEŻNOŚCI

/na podstawie należności ujętych w załączniku nr 7/

Należności sprzętu transportowego przedstawiane są na druku stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia, według zasad ustalonych w załączniku nr 8 pkt 6 i w następującym podziale na:

a/ sprzęt liniowy,

b/ sprzęt szkoleniowy,

c/ sprzęt służby wspomagającej.

Załącznik 9. [TABELA WYLICZEŃ NALEŻNOŚCI I RZECZYWISTYCH STANÓW POSIADANIA]

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 22

TABELA WYLICZEŃ NALEŻNOŚCI I RZECZYWISTYCH STANÓW POSIADANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WYKAZ SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO EKSPLOATOWANEGO PRZEZ POLICJĘ]

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 22

WYKAZ

sprzętu transportowego eksploatowanego przez Policję

I. POJAZDY SAMOCHODOWE

1. OSOBOWE

1/ Specjalizowane policyjne:

a/ Uprzywilejowane oznakowane:

– operacyjno-konwojowy OK,

– ruchu drogowego RD,

– ambulans pogotowia ruchu drogowego APRD-2,

– wóz dowodzenia WD,

– dla przewodników z psami PIES,

– ekip techniki drogowej i ekologii Etnie-2.

b/ Uprzywilejowane operacyjne:

– dla komórek nieletnich i patologii,

– dla komórek ds. kryminalnych,

– dla komórek ds. przestępczości gospodarczej,

– ambulans kryminalistyczny AK-2,

– dla komórek służby dochodzeniowo-śledczej,

– dla służby prewencyjnej /ruch drogowy/ pod foto/video rejestrator,

– dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

2/ Ogólnego przeznaczenia.

3/ Inne, np.:

– sanitarka,

– do doskonalenia techniki jazdy.

2. OSOBOWE TERENOWE

1/ Specjalizowane policyjne:

a/ Uprzywilejowane oznakowane:

– dla komisariatów,

– do przyczep dla koni,

b/ Uprzywilejowane operacyjne:

– ambulans kryminalistyczny AK-3 / w trudnym komunikacyjnie terenie w zamian AK-2,

– pod AWGŁ,

– pod RO,

– opancerzony do holowania przyczepy,

– dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji,

– dla przewodników z psami PIES.

2/ Ogólnego przeznaczenia.

3/ Inne, np.:

– sanitarka.

3. FURGONY/MIKROBUSY o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t

1/ Specjalizowane policyjne:

a/ Uprzywilejowane oznakowane:

– operacyjno-konwojowy OK,

– dla przewodników z psami PIES,

– ruchome stanowisko propagandowe RSP,

– ambulans pogotowia ruchu drogowego APRD-1,

– wypadowy W,

– wóz dowodzenia WD,

– ekip techniki drogowej i ekologii ETDiE-1,

– ambulans kryminalistyczny AK-1,

– ambulans minersko-pirotechniczny,

– opancerzony do holowania przyczepy,

b/ Uprzywilejowane operacyjne:

– dla służby techniki operacyjnej FTO,

– dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz pododdziałów antyterrorystycznych Policji,

– dla płetwonurków,

– wóz dowodzenia WD,

– dla sekcji negocjacji.

2/ Ogólnego przeznaczenia:

– mikrobus,

– izoterma,

– inne do celów gospodarczych.

3/ Inne, np.:

– więźniarka,

– zaplecza gospodarczo-użytkowego służby łączności Policji,

– sanitarka,

– do doskonalenia techniki jazdy,

– warsztat samochodowy,

– pomoc drogowa.

4. CIĘŻAROWE – o dopuszczalnym ciężarze całkowitym pow. 3,5 t

1/ Specjalizowane policyjne:

a/ Uprzywilejowane oznakowane,

– wypadowo-transportowe WT,

– ruchome stanowisko dowodzenia RSD,

– dla przewodników z psami PIES,

– dla koni KOŃ.

b/ Uprzywilejowane operacyjne.

2/ Ogólnego przeznaczenia:

– skrzyniowy,

– terenowy,

– wywrotka,

– ciągnik siodłowy,

– izoterma,

– chłodnia.

3/ Inne, np.:

– więźniarka,

– do doskonalenia techniki jazdy.

5. SPECJALNE

1/ Policyjne:

– armatka wodna AW,

2/ Ogólnego przeznaczenia:

– cysterna paliwowa,

– ruchomy warsztat samochodowy / kpl.-2 poj./,

– dźwig,

– podnośnik montażowy,

– śmieciarka,

– cysterna na wodę,

– samochód betonomieszarka,

– do wywożenia śmieci,

– zamiatarka,

– asenizacyjny,

– samochód agregat,

– warsztat samochodowy (furgon),

– dla koni.

3/ Inne, np.:

– transporter opancerzony,

– pojazd dyskretnie opancerzony,

– samochód radiostacja,

– samochód łącznica,

– samochód dla płetwonurków,

– ambulans poczty specjalnej,

– ruchomy węzeł łączności RWŁ – 2,

– ruchomy węzeł łączności RWŁ – 3,

– stacja radiowa KF/UKF średniej mocy,

– ruchoma aparatorownia kontroli częstotliwości,

– warsztat techniczny łączności WTŁ,

– stacja ładowania akumulatorów SŁA,

– taktyczna stacja radioliniowa RL,

– radiolinia /stacja końcowa/,

– agregat prądotwórczy,

– ruchoma strefa trankingowa TETRA.

6. AUTOBUSY

1/ Ogólnego przeznaczenia.

2/ Inne, np.:

– do doskonalenia techniki jazdy.

7. MOTOCYKLE o poj. pow. 200 ccm.

1/ Specjalizowane policyjne:

a/ Uprzywilejowane oznakowane:

– dla ruchu drogowego.

b/ Uprzywilejowane operacyjne:

– dla ogniw obserwacji w komórkach techniki operacyjnej,

– dla komórek służby śledczej.

8. MOTOCYKLE o poj. do 200 ccm i MOTOROWERY

1/ Ogólnego przeznaczenia:

– dla komisariatów,

– dla szkół i Centrum Szkolenia Policji /do doskonalenia jazdy/.

II. PRZYCZEPY /naczepy/

1. Specjalne lub specjalizowane policyjne:

– do przewozu łodzi,

– przyczepa sanitariat SANIT,

– do przewozu ładunków wybuchowych,

– do przewozu koni do samochodu osobowego terenowego.

2. Ogólnego przeznaczenia:

– do samochodu ciężarowego – skrzyniowa,

– do samochodu ciężarowego – na wodę,

– do samochodu ciężarowego – na paliwa,

– do samochodu osobowego terenowego,

– niskopodwoziowa specjalizowana z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu ciężkich bębnów kablowych /dla służby łączności Policji/.

3. Inne, np.:

– do przewozu łodzi desantowych.

III. CIĄGNIKI ROLNICZE

IV. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE

1. Łodzie interwencyjno-ratownicze na duże akweny.

2. Łodzie patrolowe (oznaczenia rejonów żeglugi wg „Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych” część I: „Zasady klasyfikacji” PRS Gdańsk 95):

– kategorii R-1,

– kategorii R-2,

– kategorii R-3.

3. Łodzie desantowe.

4. Inne jednostki pływające, np.:

– łodzie ogólnego przeznaczenia,

– skuter wodny.

V. INNY

Pozostały sprzęt, np.:

– ładowarka,

– koparko-ładowarka,

– koparko-spycharka,

– wózek holowniczy WPD,

– skuter śnieżny,

– sprzęt wolnobieżny, np. wózek widłowy, wózek akumulatorowy widłowy,

– śmigłowiec,

– poduszkowiec.

UWAGI:

1/ definicje według ustawy „Prawo o ruchu drogowym”

Pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane:

Pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

Pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepa konstrukcyjnie nie przeznaczone do przewozu osób lub ładunków: przy czym na wyłączny użytek Policji. Do pojazdów specjalnych zaliczono te, które skonstruowano z przeznaczeniem do przewozu jednego rodzaju ładunku, np. asenizacyjny, śmieciarka, do przewozu betonu, cysterna paliwowa, cysterna na wodę oraz transporter opancerzony, mimo iż nie spełnia powyższych warunków;

Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmienionym tonie;

2/ dodatkowo przyjęto

Pojazd specjalizowany – pojazd samochodowy specjalnie dostosowany do wykonywania określonych zadań. Definicja pokrywa się z definicją pojazdu używanego do celów specjalnych – wg ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Pojazd ogólnego przeznaczenia – pojazd samochodowy produkowany bez ograniczeń na rynek / nie dla zastrzeżonego odbiorcy.

– Pojazd o dopuszczalnym ciężarze całkowitym pow. 3,5 t – z powodów jak wyżej przyjęto tradycyjną nazwę CIĘŻAROWY.

Samochód osobowy – pojazd o liczbie miejsc siedzących nie większej niż 5 i rodzaju nadwozia sedan, hatchback, kombi lub coupe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »