| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

WYTYCZNE NR 7 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji

W celu realizacji postanowień § 1, § 6 i § 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349 z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1

Postępowanie przed komisjami lekarskimi obejmuje badania dotyczące:

1) zdolności kandydata do służby w Policji;

2) przydatności do dalszej służby w Policji lub na zajmowanym stanowisku;

3) uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego wypadkiem lub chorobą pozostającą w związku ze służbą;

4) związku śmierci ze służbą w Policji;

5) udzielenia urlopu zdrowotnego.

§ 2

Umowy na badania z zakresu orzecznictwa lekarskiego zawiera się zgodnie z postanowieniami:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 1772);

2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 79, poz. 349 z późn. zm.3);

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4).

§ 3

Umowy na badania z zakresu orzecznictwa lekarskiego zawierają:

1) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji uwzględniając:

a) policjantów komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komisariatów Policji, oddziałów (pododdziałów) prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji;

b) policjantów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendy wojewódzkiej Policji;

c) policjantów grupy stanowisk tymczasowych Komendy Głównej Policji oraz policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, którzy kierowani są na komisyjne badania lekarskie zgodnie z miejscem zamieszkania właściwym dla obszaru działania komendy wojewódzkiej Policji;

d) osoby do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji;

e) osoby do służby kandydackiej w Oddziale Prewencji komendy wojewódzkiej Policji;

2) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół Policji uwzględniając kadrę oraz słuchaczy;

3) Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem Biura Finansów Komendy Głównej Policji uwzględniając:

a) Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

b) policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b;

c) policjantów grupy stanowisk tymczasowych Komendy Głównej Policji oraz policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

§ 4

1. W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń finansowych do karty skierowania, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, dołącza się wniosek o przeprowadzenie komisyjnych badań lekarskich.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, wystawiają komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół Policji, a w Komendzie Głównej Policji dyrektor komórki właściwej w sprawach osobowych lub jego zastępca. Policjantów Komendy Głównej Policji na badania komisyjne w celu orzeczenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem kierują dyrektorzy biur, prowadzący postępowanie powypadkowe, lub ich zastępcy.

3. Wnioski dla policjantów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji wystawia dyrektor komórki właściwej w sprawach osobowych. Na badania komisyjne w celu orzeczenia uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem kierują dyrektorzy biur, prowadzący postępowanie powypadkowe, lub ich zastępcy.

4. Wnioski na komisyjne badania lekarskie podlegają rejestracji przez osobę upoważnioną przez zawierającego umowę, a w Komendzie Głównej Policji przez upoważnionego pracownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji.

5. Wzór wniosku na komisyjne badania lekarskie określa Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji. Wzór stanowi załącznik do wytycznych.

§ 5

Jednostki organizacyjne Policji, a w Komendzie Głównej Policji Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, prowadzą ewidencje zarejestrowanych wniosków na komisyjne badania lekarskie, zrealizowanych badań i wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie medycyny pracy.

§ 6

1. Wyciągi z orzeczeń komisji lekarskich placówki służby zdrowia przekazują osobom rejestrującym wnioski, o których mowa w § 4 ust. 4.

2. Po zaewidencjonowaniu wyciągi z orzeczeń komisji lekarskich przekazywane są do komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych.

§ 7

Komendant Stołeczny Policji refunduje komendantom wojewódzkim Policji koszty badań, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d.

§ 8

Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 29 października 2004 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

 

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U z 1992 r. Nr 83, poz. 425 i z 1995 r. Nr 146, poz. 712.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1189 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 176, poz. 1457, Nr 192, poz. 1873.

4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

Załącznik 1.

Załącznik do Wytycznych nr 7
Komendanta G
łównego Policji
z dnia 29 listopada 2004 r.

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »