reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1158 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 października 2005 r.

w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Policji powołuje się służbę Lotnictwo Policji.

2. Komórki organizacyjne realizujące zadania służby Lotnictwo Policji tworzy się w Komendzie Głównej Policji i Komendach Wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu.

3. Na zorganizowanie Lotnictwa Policji przeznacza się dotychczasowe etaty policyjne i stanowiska pracownicze pozaetatowe Zarządu Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji i Sekcji Lotnictwa Policyjnego Komend Wojewódzkich Policji, o których mowa w ust. 2, oraz mienie pozostające w użytkowaniu tych komórek organizacyjnych.

4. Właściwość terytorialna komórek organizacyjnych Lotnictwa Policji, o których mowa w ust. 2, obejmuje obszar działania jednostki organizacyjnej Policji, w której zostały utworzone, z wyjątkiem działalności operacyjnej obejmującej terytorium całego kraju.

5. Zasady kształtowania struktury organizacyjno-etatowej komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, uwzględniające zakres realizowanych zadań, określi Komendant Główny Policji w drodze wytycznych.

6. Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji jest odpowiedzialny za organizację bazy komórek organizacyjnych Lotnictwa Policji Komendy Głównej Policji, o których mowa w § 2 ust. 1.

7. Komendanci Wojewódzcy Policji w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu są odpowiedzialni za organizację baz podległych komórek organizacyjnych Lotnictwa Policji.

8. Naczelnik Zarządu Lotnictwa Komendy Głównej Policji nadzoruje i koordynuje działalność komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2, w tym także działalność operacyjną wykonywaną przez statki powietrzne Policji w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, na podstawie wystawionych poleceń wykonania lotu, obejmującą terytorium całego kraju.

§ 2

1. W służbie Lotnictwo Policji w Komendzie Głównej Policji wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

1) bezpośredniego nadzoru nad:

a) personelem lotniczym,

b) techniką lotniczą,

c) działalnością operacyjną;

2) prowadzenia działalności operacyjnej i eksploatacji statków powietrznych.

2. W służbie Lotnictwo Policji w Komendach Wojewódzkich Policji, o których mowa w § 1 ust. 2, wyodrębnia się komórki organizacyjne, prowadzące działalność operacyjną i eksploatację statków powietrznych.

3. W zakresie tworzenia komórek organizacyjnych Lotnictwa Policji stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

4. Szczegółowe zadania służby Lotnictwo Policji określają regulaminy organizacyjne wydane na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

5. Metody i formy wykonywania zadań przez Lotnictwo Policji określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 3

Do zakresu działania służby Lotnictwo Policji należy:

1) udział w działaniach, akcjach i operacjach policyjnych realizowanych z wykorzystaniem statków powietrznych Lotnictwa Policji;

2) realizowanie zleconych zadań lotniczych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Lotnictwie Policji;

3) udział w operacjach mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, w tym atakom terrorystycznym oraz ograniczenia i usuwania skutków tych sytuacji;

4) współpraca z właściwymi władzami lotniczymi oraz innymi organizacjami, realizującymi zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

5) prowadzenie szkolenia lotniczego;

6) prowadzenie eksploatacji statków powietrznych Lotnictwa Policji zgodnie z obowiązującą w Lotnictwie Policji dokumentacją techniczną;

7) udział w pracach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji;

8) badanie incydentów lotniczych Lotnictwa Policji, od badania których odstąpiła Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;

9) bezpośredni nadzór i kontrola:

a) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie Lotnictwa Policji,

b) kwalifikacji personelu lotniczego,

c) stanu bezpieczeństwa lotów w komórkach organizacyjnych Lotnictwa Policji,

d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych Lotnictwa Policji;

10) opracowywanie projektów decyzji, instrukcji i wytycznych w zakresie stosowania przepisów lotniczych w Lotnictwie Policji;

11) prowadzenie analiz związanych z działalnością Lotnictwa Policji oraz podejmowanie inicjatyw organizacyjno-prawnych, mających wpływ na właściwą realizację zadań przez służbę;

12) wypracowywanie strategii i standardów operacyjnych działania Lotnictwa Policji;

13) monitorowanie stanu rozwoju techniki lotniczej i wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacji lotniczych i podniesienia skuteczności wykorzystania sprzętu lotniczego Lotnictwa Policji;

14) nadzorowanie, koordynowanie i monitorowanie operacji lotniczych, systemu obsługi technicznej i szkolenia lotniczego pod względem ich zgodności z przepisami obowiązującymi w Lotnictwie Policji;

15) analizowanie potrzeb, planowanie, organizowanie oraz realizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego Lotnictwa Policji;

16) planowanie i zgłaszanie potrzeb materiałowych do komórek logistycznych Policji w zakresie utrzymania ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego Lotnictwa Policji;

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lipca 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołów Lotnictwa Policji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2005 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama