Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 682 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie poborowych powoływanych w 2007 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji

Tekst pierwotny

W związku z § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2007 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej oraz służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 171, poz. 1226 z 2006 r.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Poborowi w liczbie 4500 powołani w 2007 r. do służby w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach Prewencji, będą ją odbywać:

1) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – 100 poborowych od dnia 1 lutego;

2) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku – 200 poborowych:

a) 100 poborowych od dnia 1 czerwca,

b) 100 poborowych od dnia 4 grudnia;

3) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – 100 poborowych od dnia 15 października;

4) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 450 poborowych:

a) 100 poborowych od dnia 2 kwietnia,

b) 250 poborowych od dnia 3 września,

c) 100 poborowych od dnia 5 listopada;

5) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie – 200 poborowych:

a) 100 poborowych od dnia 1 sierpnia,

b) 100 poborowych od dnia 3 grudnia;

6) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi – 150 poborowych:

a) 75 poborowych od dnia 25 czerwca,

b) 75 poborowych od dnia 4 października;

7) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 300 poborowych:

a) 100 poborowych od dnia 2 kwietnia,

b) 100 poborowych od dnia 3 września,

c) 100 poborowych od dnia 4 grudnia;

8) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie – 100 poborowych od dnia 3 grudnia;

9) w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – 150 poborowych od dnia 6 listopada;

10) w Komendzie Stołecznej Policji – 2500 poborowych:

a) 500 poborowych od dnia 5 lutego,

b) 500 poborowych od dnia 10 kwietnia,

c) 500 poborowych od dnia 9 lipca,

d) 500 poborowych od dnia 8 października,

e) 500 poborowych od dnia 10 grudnia.

§ 2

1. Komendant Główny Policji dysponuje limitem 250 poborowych, stanowiącym część limitu 4500 poborowych, który może przyznać, zwiększając limit wcieleń poborowych w poszczególnej komendzie wojewódzkiej/Stołecznej Policji, na wniosek komendanta wojewódzkiego/Stołecznego Policji.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu w przypadku jego niewykonania przez poszczególne KWP/KSP wskazane w § 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać potwierdzenie o całkowitym pozyskaniu środków finansowych na zwiększenie limitu wcieleń poborowych z budżetu samorządowego.

§ 3

4. Komendant Stołeczny Policji i komendanci wojewódzcy Policji w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Szczecinie i we Wrocławiu utworzą w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych oddziałach prewencji Policji na czas trwania służby kandydackiej stanowiska w liczbie odpowiadającej liczbie poborowych.

5. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, nie są stanowiskami etatowymi w rozumieniu zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. nr 2, poz. 4 i nr 22, poz. 127, z 2004 r. nr 10, poz. 44 oraz z 2005 r. nr 4, poz. 9 i nr 11, poz. 69).

§ 4

Warunkiem funkcjonowania służby kandydackiej w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji, o którym mowa w § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 lit. a i c, pkt 5 lit. b, pkt 7 lit. a i c, pkt 8–9 jest sfinansowanie lub współfinansowanie kosztów utrzymania ich stanowisk ze środków finansowych uzyskanych na ten cel od jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2006-12-01
  • Data obowiązywania: 2007-05-25
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31

Dzienniki Urzędowe