REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 800 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 497 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 41 i z 2007 r. Nr 6, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Naczelnik wydziału właściwego do spraw ruchu drogowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji jest obowiązany raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia przekazać do dyrektora biura Komendy Głównej Policji właściwego do spraw ruchu drogowego, zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania wideorejestratorów za miniony rok. Wzór informacji określa załącznik nr 3 do zarządzenia.”;

2) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Naczelnik wydziału właściwego do spraw ruchu drogowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji jest obowiązany raz w roku, w terminie do dnia 31 stycznia przekazać do dyrektora biura Komendy Głównej Policji właściwego do spraw ruchu drogowego, zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania fotorejestratorów za miniony rok. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.”;

3) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626.

Załącznik 1. [Załącznik nr 1]

Załączniki do zarządzenia nr 800
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 czerwca 2010 r. (poz. 27)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-28
  • Data wejścia w życie: 2010-06-21
  • Data obowiązywania: 2010-06-21
  • Dokument traci ważność: 2017-11-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA