Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 9 poz. 41

ZARZĄDZENIE NR 497 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie pełnienia służby przez policjantów wykorzystujących przyrządy kontrolno-pomiarowe służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy:

1) pełnienia oraz dokumentowania przebiegu służby przez policjantów wykorzystujących pojazd służbowy wyposażony w przyrząd kontrolno-pomiarowy służący do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego oraz do pomiaru prędkości, zwany dalej „wideorejestratorem”;

2) dokumentowania pracy przyrządu samoczynnie ujawniającego i rejestrującego niektóre wykroczenia drogowe, zwanego dalej „fotorejestratorem”.

2. Przepisy zarządzenia nie naruszają przepisów o sposobie pełnienia służby na drogach przez policjantów.

§ 2

1. Wideorejestrator może być zainstalowany na oznakowanym lub nieoznakowanym pojeździe służbowym.

2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, powinien być wyposażony w sygnały ostrzegawcze:

1) dźwiękowy o zmiennym tonie;

2) świetlny błyskowy barwy niebieskiej, o konstrukcji umożliwiającej jego łatwe umieszczenie i zdejmowanie z dachu pojazdu.

§ 3

1. Patrol obowiązany jest do rejestrowania całego przebiegu służby od chwili wyjazdu w przydzielony rejon służbowy do chwili powrotu do jednostki Policji. Rejestracja obejmuje zapis obrazu i dźwięku.

2. Przerwa w rejestracji przebiegu służby jest dopuszczalna wyłącznie w razie:

1) wykorzystywania przerw w służbie;

2) wymiany nośnika informacji;

3) konieczności okazania osobie kontrolowanej zarejestrowanego wykroczenia;

4) wykonywania czynności na miejscu zdarzeń drogowych, jeżeli nie ma konieczności ich rejestrowania.

3. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, załoga patrolu obowiązana jest odnotować w notatnikach służbowych przyczynę przerwy w rejestracji przebiegu służby oraz dokładny czas jej trwania i powiadomić o tym dyżurnego właściwej jednostki Policji.

§ 4

1. Dowódca patrolu jest obowiązany do prowadzenia ewidencji pracy wideorejestratora według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz do sporządzenia po zakończeniu służby informacji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Kierownik komórki właściwej do spraw ruchu drogowego komendy powiatowej lub miejskiej Policji, posiadającej na wyposażeniu pojazd z wideorejestratorem, jest obowiązany przekazywać, do 10 dnia każdego miesiąca, naczelnikowi wydziału właściwemu w sprawach ruchu drogowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji informację dotyczącą wykorzystania wideorejestratora za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 4. Wzór informacji określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Naczelnik wydziału właściwego do spraw ruchu drogowego komendy wojewódzkiej Policji sprawuje nadzór nad sposobem pełnienia oraz dokumentowaniem przebiegu służby przy użyciu wideorejestratora na terenie województwa.

4. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jest odpowiedzialny za opracowywanie informacji, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5

1. Po ujawnieniu faktu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa patrol jest obowiązany podjąć czynności zmierzające do zatrzymania jego sprawcy.

2. Pojazd policyjny powinien być ustawiony za pojazdem zatrzymanym w sposób umożliwiający rejestrację przebiegu czynności kontrolnych.

§ 6

Dowódca patrolu po zakończeniu służby jest obowiązany:

1) przekazać materiał zarejestrowany przez wideorejestrator kierownikowi komórki właściwej do spraw ruchu drogowego jednostki Policji, w której policjant pełni służbę, a w razie jego nieobecności policjantowi dokonującemu rozliczenia ze służby;

2) zgłosić fakt zarejestrowania materiałów, które mogą być przydatne w działalności profilaktyczno-szkoleniowej prowadzonej przez Policję.

§ 7

Kierownik, o którym mowa w § 6 pkt 1:

1) prowadzi rejestr przechowywanych materiałów oraz zobowiązany jest do ich przechowywania przez okres nie krótszy niż 30 dni;

2) wyznacza osobę odpowiedzialną za przeglądanie materiałów, o których mowa w § 6 pkt 2, oraz kopiowanie ich fragmentów, przekazywanych następnie do właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

§ 8

Kierownik jednostki organizacyjnej Policji zapewnia odpowiednią liczbę:

1) kaset magnetowidowych lub innych nośników informacji w ilości niezbędnej do dokumentowania pracy patroli;

2) urządzeń umożliwiających przeglądanie zarejestrowanych materiałów i ich kopiowanie.

§ 9

1. Po upływie okresu, o którym mowa w § 7 pkt 1, zarejestrowane materiały podlegają skasowaniu, a nośniki są przekazywane do ponownego wykorzystania przez patrole.

2. W przypadku, gdy zarejestrowane materiały stanowią dowód w sprawie, czas ich przechowywania trwa do ustania przyczyn, dla których je zabezpieczono. Decyzję o ich skasowaniu podejmuje kierownik komórki właściwej do spraw ruchu drogowego.

3. Wzór rejestru materiałów, o których mowa w ust. 2 oraz w § 7 pkt 1, określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 10

Fotorejestrator jest przyrządem, który może być stosowany w formie statycznej lub przenośnej.

§ 11

1. Do dokumentowania pracy fotorejestratora oraz zarejestrowanych wykroczeń wykorzystuje się książkę pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku stosowania fotorejestratora przez dwie lub więcej jednostki Policji, każda z tych jednostek prowadzi odrębną książkę pracy przyrządu.

3. W książce pracy, o której mowa w ust. 2, umieszcza się adnotacje dotyczące konserwacji lub naprawy fotorejestratora oraz jego przekazania do użytkowania innej jednostce Policji.

§ 12

W jednostce Policji stosującej fotorejestrator prowadzi się rejestr ujawnionych wykroczeń, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: numeru zdjęcia, daty, godziny i miejsca rejestracji wykroczenia, numeru rejestracyjnego pojazdu, osoby odpowiedzialnej za przetworzenie obrazu, jednostki, której przekazano sprawę do realizacji, daty zakończenia sprawy oraz sposobu jej rozstrzygnięcia, w tym odpowiednio: numeru i wysokości mandatu karnego, numeru rejestru spraw o wykroczenia lub innego zakończenia.

§ 13

1. Kierownik komórki właściwej do spraw ruchu drogowego komendy powiatowej lub miejskiej Policji, posiadającej na wyposażeniu fotorejestrator, jest obowiązany przekazywać do 10 dnia każdego miesiąca naczelnikowi wydziału właściwemu w sprawach ruchu drogowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji informację dotyczącą wykorzystania fotorejestratora za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór informacji określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Naczelnik wydziału właściwego do spraw ruchu drogowego komendy wojewódzkiej Policji sprawuje nadzór nad sposobem pełnienia oraz dokumentowaniem przebiegu służby przy użyciu fotorejestratorów na terenie województwa.

3. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji jest odpowiedzialny za opracowywanie informacji, o której mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia sprawuje dyrektor biura Komendy Głównej Policji właściwy do spraw ruchu drogowego.

§ 15

Traci moc zarządzenie nr 2/2001 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem pojazdów wyposażonych w urządzenia służące do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego ( Dz. Urz. Nr 3, poz. 26 ).

§ 16

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1783 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1. [Wzór ewidencji pracy wideorejestratora/fotorejestratora]

Załączniki do zarządzenia nr 497 Komendanta Głównego Policji
z dnia 25 maja 2004 r.

Załącznik nr 1

Wzór ewidencji pracy wideorejestratora/fotorejestratora

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacja dotycząca wykorzystania pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator]

Załącznik nr 2

Informacja dotycząca wykorzystania pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator

infoRgrafika

Załącznik 3. [Informacja dla KWP/KSP dotycząca wykorzystania pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator]

Załącznik nr 3

Informacja dla KWP/KSP dotycząca wykorzystania pojazdu służbowego wyposażonego w wideorejestrator

infoRgrafika

Załącznik 4. [Rejestr materiałów wideo przechowywanych oraz zabezpieczonych do celów dowodowych]

Załącznik nr 4

Rejestr materiałów wideo przechowywanych oraz zabezpieczonych do celów dowodowych

infoRgrafika

Załącznik 5. [Informacja dla KWP dotycząca wykorzystania fotoradaru użytkowanego przez KPP/KMP]

Załącznik nr 5

Informacja dla KWP dotycząca wykorzystania fotoradaru użytkowanego przez KPP/KMP

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe