REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 53

DECYZJA NR 290
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej wykonuje się:

1) na zasadach i w sposób określony w art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 122, poz. 697 i z 2014 r. poz. 396), zwanym dalej „rozporządzeniem”;

2) według określonego w niniejszej decyzji podziału zadań służbowych.

§ 2.

Określenia użyte w decyzji oznaczają:

1) komórka zlecająca – komórka organizacyjna Policji, w której jest prowadzona sprawa operacyjna z zastosowaniem kontroli operacyjnej;

2) komórka realizacyjna – komórka organizacyjna Policji właściwa w zakresie wykonania zarządzonej kontroli operacyjnej;

3) prowadzący – policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej;

4) przedstawiciel organu Policji – policjant upoważniony pisemnie przez Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji do przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli prokuratorowi i sądowi oraz do reprezentowania Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) podczas posiedzeń sądu dotyczących kontroli operacyjnej;

5) stenogram – dosłowny pisemny przekład zapisu dźwięku utrwalonego na odpowiednim nośniku;

6) streszczenie – pisemna informacja o treści zapisu utrwalonego na nośniku informacji, ograniczona do danych istotnych ze względu na cel prowadzonej kontroli operacyjnej, umożliwiająca przeprowadzenie analizy informacji uzyskanych podczas kontroli;

7) komunikat – stenogram lub streszczenie;

8) druk nr 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

9) druk nr 2 – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

10) druk nr 3 – załącznik nr 2a do rozporządzenia;

11) druk nr 4 – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

12) druk nr 5 – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 2

Zadania wykonywane przez komórki zlecające

§ 3.

1. Jeżeli prowadzący uzna, że w sprawie operacyjnej zaistniały przesłanki faktyczne i prawne do prowadzenia kontroli operacyjnej, sporządza i przedkłada do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu notatkę służbową, zawierającą syntetyczną analizę prowadzonej sprawy z opisem rezultatów wykonanych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej.

2. W przypadku uzyskania akceptacji, o której mowa w ust. 1, prowadzący przygotowuje wniosek do komórki realizacyjnej o sprawdzenie możliwości technicznych prowadzenia kontroli operacyjnej w stosunku do określonej osoby albo innego podmiotu lub przedmiotu kontroli, w określonym miejscu i czasie.

3. W przypadku potwierdzenia możliwości, o których mowa w ust. 2, prowadzący wykonuje kolejno następujące czynności:

1) przedkłada do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną, w której kontrola operacyjna ma być stosowana, wypełniony w trzech egzemplarzach w części dotyczącej Policji druk nr 1 lub w przypadku niecierpiącym zwłoki druk nr 2 oraz materiały operacyjne uzasadniające jej stosowanie, określające wykonane dotychczas czynności operacyjno-rozpoznawcze dotyczące osoby objętej wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej i wskazujące okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania tej kontroli, a w szczególności powody stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków wykrywczych lub dowodowych;

2) w przypadku uzyskania akceptacji kierownika komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną przedkłada drogą służbową według właściwości Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji trzy egzemplarze druku nr 1 lub druku nr 2 z materiałami, o których mowa w pkt 1;

3) w przypadku uzyskania akceptacji Komendanta Głównego Policji lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji rejestruje druk nr 1 lub druk nr 2 w rejestrze wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej, prowadzonym w wyznaczonej do tego komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

§ 4.

1. Po rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3, przedstawiciel organu Policji przekazuje trzy egzemplarze druku nr 1 lub nr 2 wraz z materiałami, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, według właściwości Prokuratorowi Generalnemu lub prokuratorowi okręgowemu w celu uzyskania zgody na złożenie do sądu wniosku o zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej lub w przypadku niecierpiącym zwłoki zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej przez organ Policji, a po podjęciu decyzji przez prokuratora pobiera wszystkie trzy egzemplarze druku nr 1 lub nr 2.

2. W przypadku uzyskania zgody prokuratora, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel organu Policji dostarcza do właściwego miejscowo sądu okręgowego trzy egzemplarze druku nr 1 lub nr 2 po realizacji zadań określonych w ust. 3, wraz z materiałami, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, w celu uzyskania postanowienia sądu o zarządzeniu kontroli operacyjnej lub o wyrażeniu zgody na kontynuację kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Policji.

3. W przypadku niecierpiącym zwłoki po uzyskaniu zgody prokuratora, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel organu Policji przekazuje wszystkie egzemplarze druku nr 2 według właściwości Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji w celu zarządzenia kontroli operacyjnej. Komórka zlecająca niezwłocznie informuje pisemnie o zarządzonej w tym trybie kontroli operacyjnej komórkę realizacyjną.

4. O treści wydanego przez sąd postanowienia w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej lub kontynuacji kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Policji, przedstawiciel organu Policji informuje właściwego prokuratora poprzez dostarczenie drugiego egzemplarza druku nr 1 lub nr 2 i komórkę zlecającą poprzez dostarczenie trzeciego egzemplarza druku nr 1 lub nr 2. Komórka zlecająca niezwłocznie zawiadamia o tym komórkę realizacyjną, której przekazuje kopię trzeciego egzemplarza druku nr 1 lub nr 2.

5. Jeżeli sąd wyda postanowienie o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej lub nie wyrazi zgody na kontynuację kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Policji, komórka zlecająca oprócz działań określonych w ust. 4 dokonuje również oceny tego postanowienia i w razie zakwestionowania jego zasadności sporządza projekt zażalenia, który przedkłada się drogą służbową do podpisu Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji. Przedstawiciel organu Policji niezwłocznie dostarcza podpisane zażalenie do sądu wydającego zaskarżone postanowienie.

§ 5.

Kierownik komórki zlecającej jest obowiązany wyznaczyć pisemnie policjanta lub policjantów do ciągłego współdziałania z komórką realizacyjną.

§ 6.

1. Prowadzący wykonuje następujące zadania:

1) dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, gromadzi w teczkach prowadzonych odrębnie dla każdego podmiotu kontroli operacyjnej;

2) inną niż wymieniona w pkt 1 dokumentację kontroli operacyjnej gromadzi w odrębnych teczkach spraw operacyjnych, w ramach których kontrola operacyjna jest stosowana;

3) po zakończeniu kontroli operacyjnej:

a) przedkłada kierownikowi komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną, w ramach której stosowano kontrolę operacyjną, notatkę służbową zawierającą wnioski w zakresie sposobu postępowania z materiałami zgromadzonymi podczas tej kontroli,

b) w przypadku uzyskania podczas stosowanej kontroli operacyjnej materiałów mogących stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego – po akceptacji notatki, o której mowa w lit. a, sporządza projekt wniosku organu Policji o dowodowe wykorzystanie tych materiałów oraz wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 i przedkłada te dokumenty drogą służbową do zatwierdzenia według właściwości Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, a następnie po zatwierdzeniu przekazuje wniosek właściwemu miejscowo i rzeczowo prokuratorowi, z uwierzytelnioną kopią druku nr 1 lub druku nr 2 oraz pierwszym egzemplarzem druku nr 5,

c) w przypadku, gdy materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego – po akceptacji notatki, o której mowa w lit. a, sporządza projekt zarządzenia w sprawie zniszczenia tych materiałów, który z notatką przedkłada drogą służbową według właściwości Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji,

d) po wydaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej zwraca te materiały do komórki realizacyjnej z załączonym spisem i wykazem osób, które zapoznały się z materiałami, a także z drugim egzemplarzem druku nr 3,

e) w przypadku, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej nie utrwalono treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treści korespondencji lub zawartości przesyłek – nie sporządza się projektu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów,

f) po otrzymaniu z komórki realizacyjnej pierwszego egzemplarza druku nr 4 wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 i przedkłada drogą służbową najpierw kierownikowi komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną, w ramach której stosowano kontrolę operacyjną, a następnie według właściwości Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji,

g) przekazuje przedstawicielowi organu Policji pierwszy egzemplarz druku nr 5 w celu dostarczenia Prokuratorowi Generalnemu lub właściwemu prokuratorowi okręgowemu oraz dostarcza trzeci egzemplarz druku nr 5 do komórki realizacyjnej.

2. W treści wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, należy zamieścić uzasadnienie faktyczne i prawne z podaniem naruszonych norm karnych oraz wskazać dowodowo istotne fragmenty stenogramów lub streszczeń.

3. W przypadku konieczności wdrożenia przez prokuratora procedury określonej w art. 19 ust. 15c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji uprawniony organ Policji wskazuje we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, materiały stanowiące dowód popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez inną osobę.

4. Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, przekazuje się prokuratorowi w formie zbiorów ponumerowanych i zszytych kart umieszczonych w teczkach, ze spisami zawartości i wykazem osób, które zapoznawały się z dokumentacją.

§ 7.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji:

1) prowadzący analizuje dotychczas zgromadzone materiały z kontroli operacyjnej i przedkłada kierownikowi komórki zlecającej wyniki analizy z wnioskami w zakresie dalszego prowadzenia kontroli operacyjnej;

2) po akceptacji wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej przez kierownika, o którym mowa w pkt 1, prowadzący wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej Policji i przekazuje wraz ze stosownymi materiałami (o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1) drogą służbową do podpisu Komendantowi Głównemu Policji lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji;

3) wykonuje się w odpowiedni sposób zadania określone w § 3 ust. 3 pkt 3 i § 4.

§ 8.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 9 ustawy o Policji:

1) prowadzący analizuje dotychczas zgromadzone materiały z kontroli operacyjnej i przedkłada kierownikowi komórki zlecającej wyniki analizy z wnioskami w zakresie dalszego prowadzenia kontroli operacyjnej;

2) po akceptacji wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej przez kierownika, o którym mowa w pkt 1, prowadzący wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej Policji i przekazuje drogą służbową wraz z materiałami, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, do podpisu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji prowadzącej sprawę operacyjną;

3) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji lub kierownik prowadzącej sprawę operacyjną komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do podpisu trzy egzemplarze druku nr 1, z załączoną analizą sprawy operacyjnej uwzględniającą dotychczas zgromadzone materiały z kontroli operacyjnej;

4) po uzyskaniu podpisu Komendanta Głównego Policji dokonuje się rejestracji druku nr 1 w rejestrze wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej, prowadzonym w wyznaczonej do tego komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

5) po rejestracji, o której mowa w pkt 4, trzy egzemplarze druku nr 1 wraz ze stosownymi materiałami przedstawiciel organu Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu w celu uzyskania zgody na złożenie wniosku do sądu, a następnie odbiera je po podjęciu decyzji przez Prokuratora Generalnego;

6) w przypadku uzyskania zgody Prokuratora Generalnego, o której mowa w pkt 5, przedstawiciel organu Policji dostarcza do Sądu Okręgowego w Warszawie trzy egzemplarze druku nr 1 wraz z materiałami uzasadniającymi wniosek o przedłużenie kontroli operacyjnej, w szczególności zgromadzonymi podczas jej stosowania;

7) o zarządzeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie kontroli operacyjnej po upływie okresów, o których mowa w art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, prowadzący informuje pisemnie prokuratora okręgowego, który uprzednio wyraził zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie kontroli operacyjnej;

8) wykonuje się w odpowiedni sposób czynności określone w § 4 ust. 4 i 5, z tym że zażalenie na postanowienie sądu przedstawia się do podpisu Komendantowi Głównemu Policji.

Rozdział 3

Zadania wykonywane przez komórki realizacyjne

§ 9.

Dokumenty związane z prowadzoną kontrolą operacyjną gromadzi się w teczkach przewidzianych w przepisach o pracy operacyjnej. Wśród tych dokumentów powinny być:

1) odpowiednie egzemplarze druków nr 1–5;

2) dokumenty dotyczące sprawdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz inne dokumenty dotyczące organizacyjnych, taktycznych i technicznych uwarunkowań prowadzenia kontroli operacyjnej.

§ 10.

Przebieg i rezultaty kontroli operacyjnej dokumentuje się na właściwych nośnikach informacji oraz komunikatami lub notatkami, a mianowicie:

1) stenogramy sporządza się tylko z tych zapisów utrwalonych na nośniku dźwięku, które zawierają informacje mogące stanowić dowody, o których mowa w art. 19 ust. 15 i 15c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) streszczenia sporządza się z utrwalonych na nośniku dźwięku zapisów zawierających informacje niepozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia dla toczącego się postępowania karnego;

3) całkowity brak przekazu informacji ze strony podmiotu objętego kontrolą operacyjną lub do tego podmiotu, dokumentuje się notatkami nie rzadziej niż co 14 dni;

4) formę i zakres sporządzanych komunikatów komórka realizacyjna uzgadnia z policjantem komórki zlecającej, o którym mowa w § 5.

§ 11.

Rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia prowadzi się:

1) w Komendzie Głównej Policji – w Centralnym Biurze Śledczym;

2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach techniki operacyjnej.

§ 12.

Komórka realizacyjna jest obowiązana współdziałać z komórką zlecającą, w szczególności w następujący sposób:

1) komórce zlecającej przekazuje się niezwłocznie pisemne informacje istotne dla przebiegu kontroli operacyjnej, a zwłaszcza dotyczące daty i godziny uruchomienia i zakończenia kontroli operacyjnej;

2) komórce zlecającej przekazuje się niezwłocznie dane pozwalające na utrzymywanie nieprzerwanego kontaktu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do informacji wymienianych w ramach współdziałania komórki realizacyjnej z komórką zlecającą;

3) materiały uzyskiwane podczas kontroli operacyjnej oraz sporządzone na podstawie tych materiałów komunikaty przekazuje się niezwłocznie komórce zlecającej, a także na jej żądanie umożliwia się bezpośrednie zapoznawanie się z treścią kontrolowanej korespondencji, zawartością kontrolowanych przesyłek lub innych przekazów informacji;

4) po otrzymaniu materiałów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. d, oraz drugiego egzemplarza druku nr 3, informuje się bez nieuzasadnionej zwłoki komórkę zlecającą o zniszczeniu materiałów poprzez przekazanie pierwszego egzemplarza druku nr 4;

5) w przypadku braku rejestracji materiału w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia niezwłocznie po upływie 7 dni od czasu zakończenia kontroli, informuje pisemnie komórkę zlecającą o powyższym.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 13.

1. W przypadkach uznanych za wymagające zapewnienia szczególnej ochrony niejawności prowadzenia kontroli operacyjnej, naczelnik wydziału w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji może ograniczyć informacje przekazywane komórce realizacyjnej do niezbędnych dla podjęcia kontroli operacyjnej, co w szczególności dotyczy treści uzasadnienia podawanego w drukach nr 1 i 2.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w rejestrze wniosków i zarządzeń Komendanta Głównego Policji we wpisach dotyczących kontroli prowadzonych na rzecz Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji nie podaje się informacji identyfikujących obiekt lub osobę. Informacje te uzupełniane są niezwłoczne po zakończeniu kontroli operacyjnej.

§ 14.

1. Organy Policji, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, wyznaczają w drodze decyzji policjantów upoważnionych do niszczenia materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Policji, w których niszczy się materiały określone w art. 19 ust. 17 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tworzą spośród policjantów wyznaczonych w trybie określonym w ust. 1, co najmniej trzyosobowe komisje do dokonywania zniszczenia tych materiałów.

§ 15.

Kierownicy komórek organizacyjnych Policji wymienionych w §11 składają Dyrektorowi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, w terminach do dnia 30 stycznia i 10 lipca, okresowe sprawozdania z realizacji kontroli operacyjnej, sporządzone według wzoru określonego w przepisach w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji.

§ 16.

Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji wyznaczą wojewódzkich koordynatorów kontroli operacyjnej, do których zadań należy:

1) monitorowanie problemów utrudniających sprawną i skuteczną kontrolę operacyjną oraz udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji na obszarze województwa pomocy doradczej w zakresie wykonywania czynności związanych z kontrolą operacyjną;

2) zapewnianie należytej znajomości przepisów regulujących wykonywanie kontroli operacyjnej i umiejętności ich praktycznego stosowania przez prowadzących pracę operacyjną policjantów jednostek organizacyjnych Policji z obszaru województwa.

§ 17.

Za sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem przez wszystkie jednostki organizacyjne Policji zadań w zakresie kontroli operacyjnej jest odpowiedzialny właściwy rzeczowo Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

§ 18.

Traci moc decyzja nr 774 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP z 2009 r. Nr 1, poz. 4).

§ 19.

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

z up. I Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538 i 616. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA