REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 54

DECYZJA NR 112
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 290 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP poz. 53 i 99) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedstawiciel organu Policji - policjant upoważniony pisemnie przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej "Komendantem CBŚP", Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "Komendantem BSWP", lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, do przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli prokuratorowi i sądowi oraz do reprezentowania Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji podczas posiedzeń sądu dotyczących kontroli operacyjnej;";

2) w § 3 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) w przypadku uzyskania akceptacji kierownika komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną przedkłada drogą służbową według właściwości Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji trzy egzemplarze druku nr 1 lub druku nr 2 z materiałami, o których mowa w pkt 1;

3) w przypadku uzyskania akceptacji Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP lub komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, rejestruje druk nr 1 lub druk nr 2 w rejestrze wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej, prowadzonym w wyznaczonej do tego komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.";

3) w § 4:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku niecierpiącym zwłoki po uzyskaniu zgody prokuratora, o której mowa w ust. 1, przedstawiciel organu Policji przekazuje wszystkie egzemplarze druku nr 2 według właściwości Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji w celu zarządzenia kontroli operacyjnej. Komórka zlecająca niezwłocznie informuje pisemnie o zarządzonej w tym trybie kontroli operacyjnej komórkę realizacyjną.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli sąd wyda postanowienie o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej lub nie wyrazi zgody na kontynuację kontroli operacyjnej zarządzonej przez organ Policji, komórka zlecająca oprócz działań określonych w ust. 4 dokonuje również oceny tego postanowienia i w razie zakwestionowania jego zasadności sporządza projekt zażalenia, który przedkłada się drogą służbową do podpisu Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji. Przedstawiciel organu Policji niezwłocznie dostarcza podpisane zażalenie do sądu wydającego zaskarżone postanowienie.";

4) w § 6 w ust. 1 w pkt 3:

a) lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) w przypadku uzyskania podczas stosowanej kontroli operacyjnej materiałów mogących stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego - po akceptacji notatki, o której mowa w lit. a, sporządza projekt wniosku organu Policji o dowodowe wykorzystanie tych materiałów oraz wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 i przedkłada te dokumenty drogą służbową do zatwierdzenia według właściwości Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, a następnie po zatwierdzeniu przekazuje wniosek właściwemu miejscowo i rzeczowo prokuratorowi, z uwierzytelnioną kopią druku nr 1 lub druku nr 2 oraz pierwszym egzemplarzem druku nr 5,

c) w przypadku, gdy materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego - po akceptacji notatki, o której mowa w lit. a, sporządza projekt zarządzenia w sprawie zniszczenia tych materiałów, który z notatką przedkłada drogą służbową według właściwości Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji,",

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) po otrzymaniu z komórki realizacyjnej pierwszego egzemplarza druku nr 4 wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 i przedkłada drogą służbową najpierw kierownikowi komórki organizacyjnej Policji prowadzącej sprawę operacyjną, w ramach której stosowano kontrolę operacyjną, a następnie według właściwości Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji,";

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po akceptacji wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej przez kierownika, o którym mowa w pkt 1, prowadzący wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej Policji i przekazuje wraz z materiałami, określonymi w § 3 ust. 3 pkt 1, drogą służbową do podpisu Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP lub komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji;";

6) w § 8 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) po akceptacji wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej przez kierownika, o którym mowa w pkt 1, prowadzący wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej Policji i przekazuje drogą służbową wraz z materiałami określonymi w § 3 ust. 3 pkt 1 do podpisu Komendantowi CBŚP, Komendantowi BSWP, komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji prowadzącej sprawę operacyjną;

3) Komendantowi Głównemu Policji przedkłada do podpisu trzy egzemplarze druku nr 1 z załączoną analizą sprawy operacyjnej uwzględniającą dotychczas zgromadzone materiały z kontroli operacyjnej:

a) bezpośrednio - Komendant CBŚP, Komendant BSWP lub kierownik prowadzącej sprawę operacyjną komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji,

b) za pośrednictwem Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji - komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;";

7) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stenogramy sporządza się tylko z tych zapisów utrwalonych na nośniku dźwięku, które zawierają informacje mogące stanowić dowody, o których mowa w art. 19 ust. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;";

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Rejestr wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia prowadzi się:

1) w Komendzie Głównej Policji - w Biurze Kryminalnym;

2) Centralnym Biurze Śledczym Policji - w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych;

3) w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji - w Wydziale Analiz i Nadzoru;

4) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji - w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach techniki operacyjnej.".

9) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W przypadkach uznanych za wymagające zapewnienia szczególnej ochrony niejawności prowadzenia kontroli operacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji może ograniczyć informacje przekazywane komórce realizacyjnej do niezbędnych dla podjęcia kontroli operacyjnej, co w szczególności dotyczy treści uzasadnienia podawanego w drukach nr 1 i 2.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w rejestrze wniosków i zarządzeń Komendanta Głównego Policji we wpisach dotyczących kontroli prowadzonych na rzecz Biura Spraw Wewnętrznych Policji nie podaje się informacji identyfikujących obiekt lub osobę. Informacje te uzupełniane są niezwłoczne po zakończeniu kontroli operacyjnej.";

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Kierownicy komórek organizacyjnych Policji wymienionych w § 11 składają Dyrektorowi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w terminach i według wzoru, określonych przepisami w sprawie prowadzenia sprawozdawczości w Policji, okresowe sprawozdania z realizacji kontroli operacyjnej.";

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Za sprawowanie ogólnego nadzoru nad wykonywaniem przez wszystkie jednostki organizacyjne Policji zadań w zakresie kontroli operacyjnej jest odpowiedzialny właściwy rzeczowo Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Helena Michalak

 

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA