REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 96

DECYZJA NR 362
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie pełnienia służby w dniu wolnym od służby przez dyrektorów biur i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz ich zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 117 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie pełnienia służby w dniu wolnym od służby przez dyrektorów biur i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz ich zastępców (Dz. Urz. KGP poz. 13), wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie pełnienia służby w dniu wolnym od służby przez dyrektorów biur i kierowników równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz ich zastępców”;

2) w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców;”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Dla Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców harmonogram, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustala Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i przekazuje Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji najpóźniej w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Do zadań Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców należy w szczególności:

1) przeprowadzanie odprawy z zespołem całodobowej obsługi zdarzeń Centralnego Biura Śledczego Policji;

2) koordynowanie lub nadzorowanie czynności związanych z poważnymi zdarzeniami mającymi wpływ na porządek lub bezpieczeństwo publiczne, poważnymi zdarzeniami o charakterze kryminalnym oraz zdarzeniami nadzwyczajnymi z udziałem policjantów lub pracowników Policji;

3) wykonywanie poleceń Komendanta Głównego Policji oraz jego zastępców.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA