REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 100

DECYZJA NR 367
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) zakres, informacyjny, rzeczowy i terytorialny zbioru danych KOKON;

2) wewnętrzną strukturę, właściwości i przeznaczenie zbioru danych KOKON;

3) procedury przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON;

4) procedury nadawania, zmiany i cofania uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON oraz osoby upoważnione do takiego działania w imieniu Komendanta Głównego Policji.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:

1) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji;

2) WZPN – Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) CLKP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

4) BMK – fenyloaceton;

5) tabletki – produkty mające formę tabletek i mogące zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124);

6) informacja o przejęciu – informację o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium wytwarzającego prekursory narkotykowe lub produkty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze.

§ 3.

1. Zbiór danych KOKON prowadzi się w CBŚP w systemie teleinformatycznym1):

2. Zbiór danych KOKON jest prowadzony w celu:

1) ustalania pochodzenia ujawnionych przez Policję oraz inne służby państwowe amfetaminy, BMK i tabletek oraz powiązań między laboratoriami, o których mowa w § 2 pkt 6;

2) identyfikacji osób i innych podmiotów oraz przedmiotów związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem lub obrotem amfetaminą, BMK oraz tabletkami.

§ 4.

1. Zbiór danych KOKON składa się z:

1) kartoteki stanowiącej usystematyzowany zbiór danych zawartych w informacjach o przejęciu amfetaminy, BMK lub tabletek albo o ujawnieniu laboratorium, o którym mowa w § 2 pkt 6;

2) elektronicznej bazy danych.

2. Elektroniczna baza danych zbioru danych KOKON zawiera dane:

1) zawarte w informacjach, postanowieniach i wnioskach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2, § 5 ust. 1 pkt 2 oraz § 7 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 42);

2) dotyczące próbek amfetaminy, BMK i tabletek, przekazane przez służby policyjne innych państw;

3) o substancjach chemicznych poddanych badaniom w celu identyfikacji i ustalenia miejsca produkcji.

3. Dane wprowadzane do elektronicznej bazy danych zbioru KOKON są automatycznie oznaczane numerem sprawy związanej z pobraniem próbki oraz numerem ewidencyjnym na podstawie odpowiedniego numeru ewidencyjnego zbioru danych PROFIL, prowadzonego przez CLKP na podstawie odrębnych przepisów.

4. Przetwarzanie informacji w zbiorze danych KOKON odbywa się z zastosowaniem sposobów określonych w § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

5. Informacje zgromadzone w zbiorze danych KOKON podlegają weryfikacji oraz usunięciu w sposób określony w § 32, 33, 36 i 37 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

§ 5.

1. Informacje zgromadzone w zbiorze danych KOKON udostępnia się wyłącznie komórkom organizacyjnym Policji, które ujawniły lub przejęły amfetaminę, BMK lub tabletki, na podstawie pisemnych wniosków kierowników tych komórek organizacyjnych kierowanych do naczelnika WZPN, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji wniosek o udostępnienie informacji ze zbioru danych KOKON może złożyć tylko komendant komisariatu.

3. Policjanci i pracownicy CBŚP korzystają z informacji przetwarzanych w zbiorze danych KOKON w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

4. Udostępnienie informacji ze zbioru danych KOKON jest rejestrowane.

§ 6.

1. Upoważnia się Komendanta CBŚP do wykonywania w imieniu Komendanta Głównego Policji czynności wchodzących w zakres funkcji administratora zbioru danych KOKON oraz administratora danych osobowych przetwarzanych w tym zbiorze.

2. Upoważnia się Komendanta CBŚP i jego zastępców do wykonywania następujących zadań:

1) nadawania, zmiany lub cofania uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON przez policjantów lub pracowników CBŚ;

2) udostępniania informacji ze zbioru danych KOKON;

3) wyznaczania komisji do usunięcia danych osobowych ze zbioru danych KOKON.

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nadaje się, zmienia lub cofa na wniosek właściwego kierownika komórki organizacyjnej CBŚP, opiniowany przez naczelnika WZPN pod względem technicznych i organizacyjnych możliwości realizacji.

4. W przypadku zmiany zakresu zadań służbowych policjanta lub pracownika CBŚP uprawnionego do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON dokonuje się odpowiedniej zmiany lub cofnięcia uprawnień do przetwarzania.

5. Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON stanowi załącznik do decyzji.

§ 7.

Traci moc decyzja nr 260 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych KOKON (Dz. Urz. KGP poz. 48).

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zbiór danych KOKON został utworzony w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji na podstawie zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu oraz tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (niepubl.).

Załącznik 1. [Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON]

Załącznik do decyzji nr 367 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 października 2014 r.

Załącznik

Wzór wniosku o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze danych KOKON

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2019-08-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA