| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 41
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 196 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 27).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

Załącznik 1. [STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH]

Załącznik do zarządzenia nr 41 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 listopada 2015 r.

STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

§ 1. 1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, zwanego dalej „Komendantem”.

2. Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

3. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 3. Siedzibą Komendy są Kielce.

§ 4. Obszarem działania Komendy jest obszar województwa świętokrzyskiego.

§ 5. Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:

1) Komenda Miejska Policji w Kielcach;

2) Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju;

3) Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie;

4) Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej;

5) Komenda Powiatowa Policji w Końskich;

6) Komenda Powiatowa Policji w Opatowie;

7) Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim;

8) Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie;

9) Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu;

10) Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej;

11) Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach;

12) Komenda Powiatowa Policji w Staszowie;

13) Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie;

14) Oddział Prewencji Policji w Kielcach.

§ 6. Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach”.

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze, o którym mowa w § 4.

2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 8. 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.

3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

§ 9. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217 i 1268.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »