REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 73

ZARZĄDZENIE NR 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Szkole Policji w Słupsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Szkole Policji w Słupsku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 210 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Szkole Policji w Słupsku (Dz. Urz. KGP poz. 41).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [STATUT SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU]

Załącznik do zarządzenia nr 18 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 grudnia 2016 r.

STATUT SZKOŁY POLICJI W SŁUPSKU

§ 1. 1. Szkoła Policji w Słupsku, zwana dalej „Szkołą”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

2. Szkoła jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984).

§ 2. Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 3. Siedzibą Szkoły jest Słupsk.

§ 4. Obszarem działania Szkoły jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Szkoła ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Szkoła Policji w Słupsku”.

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Szkoły, w tym działalności podstawowej, jest szkolenie i doskonalenie zawodowe policjantów i pracowników Policji.

2. Zakres działania Szkoły określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 7. 1. Szkołą kieruje Komendant Szkoły, zwany dalej „Komendantem”, przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Szkoły oraz kierowników komórek organizacyjnych Szkoły.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.

3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

§ 8. Strukturę organizacyjną, tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych Szkoły określa regulamin Szkoły.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-12-13
  • Data wejścia w życie: 2016-12-28
  • Data obowiązywania: 2016-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA