REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 37

DECYZJA NR 130
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 77) w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 „Założenia organizacyjno-programowe szkolenia” w pkt 1.8 „Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Przedsięwzięcia

Czas (okres) realizacji

Rozpoczęcie szkolenia i zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia

1 dzień

Zajęcia programowe

140 dni

Repetytorium

1 dzień

Egzamin końcowy i zakończenie szkolenia

1 dzień

Ogółem

143 dni szkoleniowe

 

b) zdanie „Czas trwania szkolenia wynosi 142 dni szkoleniowe” zastępuje się zdaniem „Czas trwania szkolenia wynosi 143 dni szkoleniowe.”;

2) w części 2 „Wykaz i układ strukturalny jednostek modułowych” w pkt 2.1 „Jednostki modułowe i jednostki szkolne” tabela otrzymuje brzmienie:

PLAN REALIZACJI SZKOLENIA SZP

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant

Plan realizacji szkolenia:

Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji.

Kod i nazwa jednostki modułowej

Kod i nazwa jednostki szkolnej

Czas realizacji (w godz.)

JM01

Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca

JS01 – Elementy wstępu do prawoznawstwa

3

JS02 – Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

19

JS03 – Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

48

JS04 – Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych

10

JS05 – Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin

15

JS06 – Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia

12

JS07 – Przyjęcie informacji o przestępstwie

13

JS08 – Przesłuchanie świadka

12

JS09 – Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji

13

JS10 – Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu

5

Razem:

150

JM02

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji

JS01 – Posługiwanie się środkami łączności radiowej

12

JS02 – Legitymowanie osób

23

JS03 – Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego

28

JS04 – Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej

31

JS05 – Udzielanie pierwszej pomocy

42

JS06 – Zatrzymanie osoby

31

JS07 – Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku

9

JS08 – Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy

17

JS09 – Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty

6

JS10 – Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie

92

JS11 – Pełnienie służby patrolowej

9 + 40

Razem:

340

JM03

Poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych

JS01 – Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji

20

JS02 – Wywiad jako metoda pracy policyjnej

8

JS03 – Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

7

JS04 – Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby

8

JS05 – Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości

5

JS06 – Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie rzeczy oraz w sytuacji ujawniania rzeczy poszukiwanej

7

JS07 – Osoba informująca

8

JS08 – Obserwacja doraźna

11

JS09 – Przygotowanie policjanta do wykorzystywania przez Policję dorobku prawnego Schengen oraz do współpracy z polskim Biurem SIRENE

8

JS10 – Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych

10

Razem:

92

JM04

Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

JS01 – Pełnienie służby konwojowej

11

JS02 – Pełnienie służby ochronnej w PDOZ

10

Razem:

21

JM05

Podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego

JS01 – Podstawy ruchu drogowego

15

JS02 – Pełnienie służby na drogach

10

JS03 – Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

9

JS04 – Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego

15

 

JS05 – Kontrola uczestników ruchu drogowego

23

Razem:

72

JM06

Wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia

JS01 – Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia

2

JS02 – Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe

13

JS03 – Czynności wyjaśniające

9

JS04 – Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie

9

JS05 – Wniosek o ukaranie

6

JS06 – Zastosowanie postępowania przyspieszonego

6

Razem:

45

JM07

Udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego

JS01 – Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy ceremoniału policyjnego

6

JS02 – Wykonywanie musztry indywidualnej i zespołowej

8

JS03 – Formowanie kordonów i dwukordonów

6

JS04 – Rozwijanie i zwijanie linii posterunków i linii patroli

2

JS05 – Formowanie i manewrowanie tyralierą policyjną

8

JS06 – Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych

14

Razem:

44

JM08

Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym

JS01 – Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym

6

JS02 – Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji

8

Razem:

14

JM09

Szkolenie strzeleckie

JS01 – Podstawy szkolenia strzeleckiego

16

JS02 – Strzelania przygotowawcze i statyczne

30

JS03 – Strzelania szybkie

22

JS04 – Strzelania dynamiczne

18

JS05 – Podstawy strzelania z pistoletu maszynowego

10

JS06 – Podstawy strzelania z karabinka automatycznego

10

JS07 – Podstawy strzelania ze strzelb gładkolufowych

13

JS08 – Strzelania sytuacyjne

18

Egzamin strzelecki

7

Razem:

144

JM10

Taktyka i techniki interwencji

JS01 – Kształtowanie sprawności fizycznej

35

JS02 – Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego

44

JS03 – Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych

42

JS04 – Odpieranie ataków na policjanta

32

JS05 – Bezpieczeństwo osobiste policjanta

42

Razem:

195

Ogółem:

1117

 

3) w części „Program realizacji jednostek modułowych SZP JM05” tabele nr: 1–3, 12 i 13 otrzymują brzmienie:

CELE KSZTAŁCENIA – SZP JM05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

OKREŚLENIE CELÓW GŁÓWNYCH:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu jednostki modułowej, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegając praw człowieka, będzie potrafił:

– zatrzymać pojazd do kontroli,

– stosować zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym,

– przeprowadzić kontrolę uczestnika ruchu drogowego,

– sprawdzić osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych,

– zatrzymać dokument uprawniający do kierowania lub używania pojazdu,

– wydać dyspozycję usunięcia pojazdu oraz przeprowadzić w sposób właściwy czynności związane z usunięciem, przemieszczeniem pojazdu bądź blokowaniem kół,

– zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego przed zatarciem, zniszczeniem, naniesieniem lub przemieszczeniem śladów,

– dokonać upłynnienia ruchu pojazdów w obrębie miejsca zdarzenia,

– wykonać czynności na miejscu kolizji drogowej,

– ujawnić wybrane wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego oraz wykonać w związku z tym stosowne czynności.

 

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ – SZP JM05
Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego
Stanowisko służbowe: policjant

Lp.

Etap pracy

Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy – policjant:

Nazwa jednostki szkolnej (JS)

Czas
realizacji
JS w godz.

1.

Interpretuje i wykorzystuje wybrane przepisy ruchu drogowego przy ocenie zachowań uczestników ruchu drogowego

a) określa miejsce i zakres obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz korzysta z taryfikatora,

b) posługuje się pojęciami określonymi w art. 2 PRD,

c) wskazuje wykroczenia polegające na niestosowaniu się do wybranych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, a także znaków nakazu, znaków poziomych oraz sygnalizacji świetlnej i znaków zakazu,

d) określa ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych,

e) określa ogólne zasady ruchu drogowego,

f) określa zasady ruchu pieszych oraz określa wykroczenia przeciwko pieszym,

g) określa prędkości dopuszczalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów w zależności od kategorii drogi,

h) określa zasady wykonywania podstawowych manewrów w ruchu drogowym,

i) określa zasady holowania oraz ruchu pojazdów w kolumnie,

j) określa zasady ruchu rowerzystów, motorowerzystów,

k) jeźdźców i poganiaczy oraz kierujących pojazdami zaprzęgowymi,

l) określa pierwszeństwo przejazdu,

m) określa zasady używania świateł zewnętrznych,

n) określa zasady postoju i zatrzymania pojazdów,

o) określa zasady używania pasów bezpieczeństwa i hełmów ochronnych, przewożenia dziecka w pojazdach samochodowych,

p) określa oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze,

q) określa zasady poruszania się dzieci po drogach publicznych,

r) wskazuje zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych,

s) określa rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania oraz wynikający z nich zakres uprawnień,

t) określa warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu,

u) wskazuje obowiązkowe wyposażenie pojazdów,

v) określa zasady postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Podstawy ruchu drogowego

15

2.

Określa obowiązki
i uprawnienia policjanta pełniącego służbę na drogach. Dokonuje sprawdzania dokumentów oraz weryfikuje dane
w nich zawarte

a) określa podstawy prawne służby policjantów na drogach,

b) określa kompetencje podmiotów policyjnych w zakresie wykonywania zadań na drogach,

c) określa formy pełnienia służby na drogach oraz sposoby sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego,

d) określa uprawnienia, zakazy i obowiązki policjanta pełniącego służbę na drodze,

e) identyfikuje dokumenty, które są wymagane w czasie kontroli drogowej,

f) ocenia dokumenty pod kątem ich autentyczności,

g) odczytuje z dokumentów dane niezbędne w czasie kontroli i dokumentowania,

h) określa rodzaje tablic rejestracyjnych,

i) określa rodzaje i sposoby oznaczeń umożliwiających identyfikację pojazdu,

j) lokalizuje i odczytuje nr VIN,

k) sprawdza osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych.

Pełnienie służby na drogach

10

3.

Dokonuje zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdu lub używania pojazdu.
Dokonuje usunięcia, przemieszczenia pojazdu lub blokowania kół

a) określa przypadki zatrzymania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem,

b) określa przypadki zatrzymania dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu,

c) zatrzymuje dokument i wydaje pokwitowanie,

d) dokumentuje fakt zatrzymania dokumentu i rozlicza się z zatrzymanych dokumentów,

e) określa przypadki uzasadniające podjęcie decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu,

f) określa przypadki blokowania kół pojazdu,

g) przeprowadza czynności związane z usunięciem, przemieszczeniem pojazdu, bądź zablokowaniem kół,

h) dokumentuje czynności związane z usuwaniem i przemieszczaniem pojazdów.

Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

9

4.

Wykonuje czynności na miejscu zdarzenia drogowego

a) wskazuje obowiązki uczestnika wypadku drogowego,

b) wykonuje czynności na miejscu zdarzenia drogowego,

c) dokonuje upłynnienia ruchu pojazdów w obrębie miejsca zdarzenia (ruch wahadłowy),

d) wskazuje kierunek wyznaczonego objazdu,

e) dokumentuje wykonane czynności.

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego

15

5.

Przeprowadza kontrolę drogową uczestników ruchu drogowego

a) wybiera miejsce do kontroli,

b) podaje sygnał do zatrzymania,

c) w sposób właściwy ustawia pojazd służbowy,

d) z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego podchodzi do zatrzymanego do kontroli pojazdu,

e) stosuje uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym

f) przedstawia się oraz podaje przyczynę zatrzymania (faktyczną),

g) żąda okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu drogowego, ОС),

h) ujawnia osobę będącą pod działaniem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

i) porównuje dane pojazdu i osoby zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym,

j) sprawdza wyposażenie obowiązkowe pojazdu (trójkąt, gaśnica),

k) sprawdza sprawność oświetlenia, zużycie ogumienia oraz wycieki płynów eksploatacyjnych w pojeździe,

l) sprawdza osoby, pojazd i dokumenty w systemie informatycznym,

m) dokumentuje czynności w notatniku służbowym oraz sporządza kartę rejestracyjną Mrd-5/1.

Kontrola uczestników ruchu drogowego

23

 

Razem:

72 godz.

 

LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO – SZP JM05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego
Stanowisko służbowe: policjant

Kategoria / nazwa wyposażenia

Ilość na grupę

Wyposażenie pracowni:

 

1. Rzutnik pisma.

1

2. Komputer i projektor multimedialny.

1

3. Telewizor i magnetowid.

1

4. Teren otwarty do zajęć praktycznych.

 

Pomoce dydaktyczne:

 

1. Znaki, sytuacje drogowe, definicje ustawowe – foliogramy, tablice, prezentacja multimedialna

po 1 kpl.

2. Wzór karty parkingowej.

1

3. Tablice z umiejscowieniem numerów VIN.

1 kpl.

4. Radiostacja nasobna.

3

5. Latarka ze światłem czerwonym+ bateria.

1

6. Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym.

1

7. Wzory praw jazdy.

23

8. Wzory dowodów rejestracyjnych.

23

9. Wzór pozwolenia czasowego.

23

10. Samochód osobowy.

3

11. Urządzenie do blokowania kół.

1

12. Kamizelka odblaskowa.

23

13. Gwizdek sygnałowy.

23

14. Tarcza do zatrzymywania pojazdów.

2

15. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia ОС posiadacza pojazdu.

1

16. Protokół oględzin pojazdu.

1

Materiały pomocnicze (zużywalne) i materiały biurowe:

 

1. Notatnik służbowy.

23

2. Papier kancelaryjny A4.

69 arkuszy

3. Papier kserograficzny.

92 arkusze

4. Druk informacji do UFG.

23

5. Druk dyspozycji usunięcia pojazdu.

46

6. Pokwitowanie za zatrzymane dokumenty.

69

7. Wzór pisma przewodniego.

46

8. Karta zdarzenia drogowego.

46

9. Karta rejestracyjna Mrd-5/1.

69

10. Druk mandatu karnego.

46

11. Protokół oględzin pojazdu.

46

12. Pisaki do tablic + środki czyszczące.

2 komplety

13. Folia do foliogramów.

1 opakowanie

14. Folia do foliogramów (do drukarek atramentowych).

1 opakowanie

 

JEDNOSTKA SZKOLNA – SZP JS05

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego

– wybrać miejsce do kontroli,

Nazwa jednostki modułowej – JM05:

– podać sygnał do zatrzymania,

Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

– w sposób właściwy ustawić pojazd służbowy,

– podejść do zatrzymanego do kontroli pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego,

 

– wskazać zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych,

 

– określić warunki używania pojazdów uprzywilejowanych,

 

– przedstawić się oraz podać przyczynę zatrzymania (faktyczną),

 

– zażądać okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu, OC),

 

– porównać dane pojazdu i osoby zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym,

 

– ujawnić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i zastosować odpowiednie procedury,

 

– sprawdzić wyposażenie obowiązkowe pojazdu (trójkąt, gaśnica),

 

– sprawdzić sprawność oświetlenia, zużycie ogumienia oraz wycieki płynów eksploatacyjnych w pojeździe,

 

– sprawdzić osoby, pojazd i dokumenty w systemie informatycznym,

 

– udokumentować czynności w notatniku służbowym, wypełnić mandat karny oraz sporządzić kartę rejestracyjną Mrd-5/1.

 

Sposób realizacji

Pomoce dydaktyczne

Kluczowe punkty nauczania

Czas

Metoda

Ilość

Nazwa/opis

1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli.

4

wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

komplet

Foliogramy

2. Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli.

 

1/1

Kamizelka odblaskowa

3. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli.

 

 

1

Tarcza do zatrzymywania pojazdów

4. Sposoby wydawania poleceń i sygnałów do zatrzymania przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego.

 

 

1

Latarka ze światłem czerwonym

5. Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu.

 

 

1

Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym

6. Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego.

 

 

1

1

Założenia do ćwiczeń

Tarcza do zatrzymywania pojazdów

7. Zasady i sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu i przyjęcia dokumentów, weryfikacji ich treści.

 

 

2

2

1

Radiostacje nasobne

Pojazd służbowy

Prawo jazdy

8. Pojęcie pojazdu uprzywilejowanego.

5

wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

 

 

9. Podstawy prawne i faktyczne korzystania z pojazdów uprzywilejowanych.

 

 

 

10. Uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym.

 

 

 

11. Analiza przypadku.

 

 

 

12. Czynności kontrolne.

8

wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

1

Dowód rejestracyjny

13. Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego.

 

1

Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC

14. Dokumentowanie:

 

 

 

a) zapis w notatniku służbowym,

 

 

1/1

Notatnik służbowy

b) mandat karny,

 

 

1/1

Karta Mrd–5/1

c) sporządzanie karty rejestracyjnej Mrd -5/1.

 

 

1/1

Mandat karny

15. Omówienie sporządzonej dokumentacji.

1

pogadanka

16. Test osiągnięć (JS04–JS05)

1

pisemny test wiedzy

17. Test osiągnięć (JS04–JS05).

4

test praktyczny

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA – SZP JS05

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego

Nazwa jednostki modułowej – JM05: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

1. Wymagania wejściowe.

Wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu:

– uprawnień Policji,

– legitymowania osób,

– stosowania ŚPB i broni palnej,

– posługiwania się środkami łączności,

– sprawdzania w zasobach informatycznych,

– ujawniania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,

– posługiwania się pojęciami (stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, środek działający podobnie do alkoholu),

– sprawdzania badania stanu trzeźwości przy użyciu elektronicznych analizatorów wydechu,

– przeprowadzania badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu,

– postępowania po ujawnianiu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego (pouczenie, stosowanie postępowania mandatowego lub wnioskowego),

– etyki zawodowej.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia.

Tworząc założenia do ćwiczeń, bazuj na przykładach z praktyki.

Kluczowe punkty nauczania nr 1–7: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych przedstaw podstawy zatrzymywania do kontroli i prowadzenia kontroli uczestników ruchu drogowego. Wskaż, jakie obowiązki i uprawnienia posiada policjant w czasie kontroli. Podaj przypadki, kiedy policjant jest uprawniony do kierowania kontrolowanym pojazdem. Zwróć uwagę na prawa i obowiązki osób kontrolowanych. Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych przedstaw sposoby zatrzymywania do kontroli przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego, zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu i miejsca ustawienia pojazdu policyjnego oraz sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu. Następnie zademonstruj sposoby podawania sygnału do zatrzymania pojazdu. Zwróć uwagę słuchaczy na możliwości podawania poleceń kierującemu pojazdem przez policjanta jadącego pojazdem samochodowym za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Na zakończenie słuchacze będą indywidualnie ćwiczyć podawanie sygnału do zatrzymania do kontroli. W czasie ćwiczeń zwracaj uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Kluczowe punkty nauczania nr 8–11: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

Na podstawie Prawa o ruchu drogowym omów pojęcie pojazdu uprzywilejowanego, zasady korzystania z pojazdu uprzywilejowanego oraz pojęcie szczególnej ostrożności. Wskaż na sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego oraz okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. Zwrócić uwagę słuchaczom na kwestię obowiązków kierującego pojazdem uprzywilejowanym oraz korzystania przez niego ze swoich uprawnień na drodze, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Przeprowadź ćwiczenia w trakcie których słuchacze dokonają analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Wskazane byłoby omówienie przypadków, gdzie odpowiedzialność za spowodowanie zdarzenia ponosi kierujący takim pojazdem, jak i takich, gdzie odpowiedzialność ponosi inny uczestnik ruchu drogowego.

Kluczowe punkty nauczania nr 12–14: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych wypracuj algorytm czynności kontrolnych, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa i uwzględniając:

– podejście do zatrzymanego pojazdu,

– przedstawienie się,

– podanie przyczyny zatrzymania (faktycznej),

– żądanie okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu, OC),

– porównanie danych pojazdu i osoby, zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym,

– sprawdzanie osoby, pojazdu i dokumentów w systemie informatycznym,

– sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego pojazdu (trójkąt, gaśnica),

– sprawdzanie pojazdu w zakresie sprawności oświetlenia, zużycia ogumienia, wycieków płynów eksploatacyjnych,

– taktykę prowadzenia kontroli wobec uczestnika ruchu drogowego w przypadku stwierdzania symptomów wskazujących na stan po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

– zakończenie kontroli.

Odwołując się do wcześniejszych zajęć, przypomnij zasady postępowania policjanta wobec uczestników ruchu drogowego znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Przypomnij zasady postępowania policjantów w przypadkach interwencji wobec osób korzystających z immunitetów. Przypomnij zasady dokumentowania w notatniku służbowym oraz sporządzania karty rejestracyjnej Mrd-5/1. Przedstawione treści zobrazuj foliogramami. Następnie zaprezentuj przebieg zatrzymania i kontroli uczestnika ruchu drogowego, który popełnił wykroczenie. Słuchacze na podstawie przygotowanych założeń, ćwiczą postępowanie policjanta w czasie kontroli kierującego pojazdem – zaleca się, aby w miarę możliwości część praktyczną realizowało dwóch nauczycieli policyjnych. Słuchacze w ramach ćwiczeń, na podstawie przeprowadzonych kontroli uczestników ruchu drogowego, dokumentują czynności w notatniku służbowym, wypisują mandat karny i sporządzają kartę rejestracyjną Mrd-5/1. W razie potrzeby sporządzają inną dokumentację, np. protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu, protokół pobrania śliny, krwi lub moczu. Oceń sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

Kluczowy punkt nauczania nr 12: pogadanka

Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, wskazując błędy popełniane w trakcie jej sporządzania.

Kluczowe punkty nauczania nr 13–14: pisemny test wiedzy, test umiejętności

Po zakończeniu realizacji jednostki szkolnej zostanie przeprowadzone zaliczenie. Test wiedzy obejmuje treści zawarte wJS04 i JS05.

W trakcie zaliczenia testu umiejętności słuchacze przeprowadzą kontrolę drogową i udokumentują wykonane czynności.

Zaliczenie umiejętności praktycznych realizuje dwóch nauczycieli policyjnych.

3. Sposoby oceniania:

– nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen (skala 6–1 lub „zal.” – „nzal.”),

– sporządzona przez słuchaczy dokumentacja podlega bieżącej ocenie poprzez zastosowanie zapisu uogólnionego – zaliczono („zal.”) lub nie zaliczono („nzal.”),

– zaliczenie dokumentacji i poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących na oceny pozytywne jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia jednostki szkolnej,

zaliczenie jednostki szkolnej JS04 następuje wspólnie z JS05 i składa się z pisemnego testu wiedzy oraz testu praktycznego (skala 6–1) i stanowi ocenę okresową,

– z każdego etapu zaliczenia słuchacz musi uzyskać ocenę pozytywną,

– w przypadku uzyskania na poszczególnym etapie zaliczenia oceny negatywnej zaliczenie ulega przerwaniu i powoduje wystawienie słuchaczowi negatywnej oceny,

– zaliczenie poprawkowe (komisyjne) rozpoczyna się od etapu, na którym zaliczenie zostało przerwane,

ocena okresowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z pisemnego testu wiedzy i testu praktycznego.

 

§ 2.

Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 1.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 6 czerwca 2017 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708 i 768.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
  • Data wejścia w życie: 2017-06-08
  • Data obowiązywania: 2017-06-08
  • Z mocą od: 2017-06-06
  • Dokument traci ważność: 2019-05-22

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA