| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 62
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 uchyla się pkt 10;

2) w § 6 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 8,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji;";

3) w § 15 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w zakresie właściwości biura;";

4) w § 18 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.";

5) uchyla się § 22;

6) w § 23 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", w Biuletynie Informacji Publicznej;",

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";";

7) w § 24 w ust. 2:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

4) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikami prasowymi Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, upoważnionym przedstawicielem Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego "policja.pl", Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma "Policja 997", Portalu Wewnętrznego oraz strony internetowej Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";";

8) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Biuro Edukacji Historycznej - Muzeum Policji realizuje zadania związane z działalnością muzealniczą i wystawienniczą, upowszechnianiem historii, tradycji i dorobku Policji oraz budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

2. Do zadań Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji należy w szczególności:

1) upowszechnianie historii i tradycji Policji;

2) gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie dokumentacji przedmiotów o charakterze historycznym, także w postaci cyfrowej;

3) opracowywanie kopii, replik i realizacji multimedialnych przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;

4) udostępnianie zgromadzonych zbiorów;

5) prowadzenie działalności wystawienniczej;

6) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ich magazynowanie;

7) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8) prowadzenie działalności w zakresie edukacji społecznej, mającej na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji oraz prowadzenie działań związanych z upowszechnianiem historii Policji oraz propagowaniem postaw prospołecznych i patriotycznych;

9) opracowywanie materiałów promujących historię i dorobek Policji, w celu upowszechniania historii i tradycji Policji;

10) współpraca z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz muzeami i archiwami, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;

11) upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji historii i tradycji formacji;

12) prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę.";

9) w § 26 w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP i w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;";

10) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".",

b) w ust. 2 pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

"6) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", w zakresie określonym w ust. 1;

8) prowadzenie spraw w zakresie wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń i należności polegających na ich planowaniu, naliczaniu i ewidencjonowaniu dla policjantów i pracowników KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";";

11) w § 28 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz dla komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

7) zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz dla komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się w obiektach KGP;";

12) w § 29 w ust. 2 pkt 7-9 otrzymują brzmienie:

"7) wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

8) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

9) zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;";

13) w §30 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", koordynowanie załatwiania skarg przez biura i Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w sprawach skarg i wniosków;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", we współpracy z biurami i Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji "BOA";";

14) w § 31 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";",

c) pkt 6-10 otrzymują brzmienie:

"6) prowadzenie w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

7) prowadzenie kancelarii tajnej w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", prowadzenie kancelarii tajnej międzynarodowej w KGP, obsługa kancelaryjna Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" przez kancelarię tajną międzynarodową w KGP, a także obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w zakresie przyjmowania, przewożenia i wydawania materiałów zawierających informacje niejawne przez pocztę specjalną;

8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

9) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;

10) ochrona obiektów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";";

15) w § 31a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", a także związane z koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.",

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;",

- pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz pracowników KGP;";

16) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dyrektorzy biur, o których mowa w§ 6 ust. 1 pkt 1, 4, 9, 10, 12-17 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, wydadzą decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

3. Komendant Główny Policji wyda decyzję, o której mowa w § 12a ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dyrektorzy biur, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia, oraz Kierownik Sekcji Ochrony Pracy, dostosują karty opisów stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b i § 1 pkt 8, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2019 r.

Komendant Główny Policji

W porozumieniu

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2, 106 i 126.

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 62
Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 października 2019 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWEJ POLICJI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »