REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 stycznia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 64 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) (Dz. Urz. KGP poz. 123 oraz z 2019 r. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, upoważnia do przetwarzania danych osobowych zawartych w udostępnianych Policji przez JIP z KSI PNR za pośrednictwem PK PNR danych PNR lub wynikach ich przetwarzania w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy.";

2) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnienia do przetwarzania danych PNR lub wyników ich przetwarzania, wydane na mocy dotychczasowych przepisów zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osobom upoważnionym na podstawie przepisów dotychczasowych nadaje się upoważnienia do przetwarzania danych PNR oraz wyników ich przetwarzania zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia w terminie trzech miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

Załącznik 1. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA]

Załącznik do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 stycznia 2020 r.

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH PNR LUB WYNIKÓW ICH PRZETWARZANIA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-14
  • Data wejścia w życie: 2020-02-15
  • Data obowiązywania: 2020-02-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA