REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie funkcjonowania w Komendzie Głównej Policji „Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”, o numerze abonenckim: 800120226, zwany dalej „Telefonem Zaufania”, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. poz. 1245).

§ 2.

 1. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze od godziny 09.30 do godziny 15.30.

2. W godzinach innych niż wskazane w ust. 1 funkcjonuje aparat zgłoszeniowy, który informuje osobę dzwoniącą o:

1) godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania;

2) możliwości ponownego kontaktu telefonicznego w godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania;

3) możliwości kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego - numerem alarmowym nr 112, w przypadku sytuacji niecierpiącej zwłoki.

§ 3.

 1. Za zapewnienie funkcjonowania Telefonu Zaufania oraz odpowiednie przeszkolenie funkcjonariuszy Policji obsługujących Telefon Zaufania, jest odpowiedzialny kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji wyznacza osobę odpowiedzialną za bieżące funkcjonowanie Telefonu Zaufania.

3. Do obsługi Telefonu Zaufania wyznacza się funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji, zwanych dalej „dyżurującymi”.

4. Dyżurujący wykonują swoje obowiązki związane z obsługą Telefonu Zaufania w ramach podstawowego rozkładu czasu służby.

5. Grafik dyżurów w ujęciu miesięcznym sporządza osoba odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie Telefonu Zaufania, a zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 4.

 Do czynności techniczno-organizacyjnych, które wykonują dyżurujący należy:

1) sprawdzenie przed przystąpieniem do obsługi Telefonu Zaufania, czy telefon jest naładowany i sprawny;

2) uruchomienie Telefonu Zaufania poprzez kombinację klawiszy „#21#zadzwoń”;

3) wykonanie próby połączenia telefonicznego na numer Telefonu Zaufania, celem potwierdzenia jego uruchomienia;

4) podejmowanie rozmowy, zgłaszając się słowami: „Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”;

5) informowanie osoby telefonującej o identyfikacji numeru telefonu, z którego przeprowadza rozmowę;

6) stosowanie do osób anonimowych takiego samego trybu postępowania, jak do osób ujawniających swoje dane osobowe;

7) po zakończeniu dyżuru przełączenie Telefonu Zaufania poprzez kombinację klawiszy „*21*908#zadzwoń”;

8) wykonanie próby połączenia telefonicznego na numer Telefonu Zaufania, celem potwierdzenia uruchomienia aparatu zgłoszeniowego;

9) zgłaszanie awarii Telefonu Zaufania do Wydziału Obsługi Końcowego Użytkownika Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

§ 5.

 Zadaniem dyżurujących jest:

1) informowanie osób telefonujących o trybie i sposobie postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie;

2) informowanie osób telefonujących o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach, organizacjach lub placówkach świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

3) podjęcie niezwłocznego działania, które będzie zmierzało do zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo utraty mienia znacznej wartości w przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo utraty mienia znacznej wartości;

4) zachowanie poufności podczas przeprowadzania rozmowy telefonicznej, celem zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych rozmówcy;

5) bieżące dokumentowanie faktu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w „Książce przebiegu służby - Telefonu Zaufania”, zwanej dalej „Książką”.

§ 6.

 1. Dyżurujący powinien prowadzić rozmowę w sposób aktywny, umożliwiający uzyskanie maksymalnie pełnej i skonkretyzowanej informacji.

2. Rozmowa nie może być prowadzona w sposób zniechęcający osobę telefonującą do dalszego przekazywania informacji lub odsyłający ją do innych organów i instytucji, chyba że z rozmowy jednoznacznie wynika, że przekazywane informacje nie dotyczą celów funkcjonowania Telefonu Zaufania albo Policja nie jest ich właściwym adresatem.

§ 7.

 1. Fakt przeprowadzania rozmów za pośrednictwem Telefonu Zaufania jest dokumentowany przez dyżurującego w Książce pisemnie, w sposób czytelny.

2. Wpis w Książce zawiera:

1) datę oraz dokładną godzinę rozpoczęcia rozmowy;

2) w miarę możliwości dane osoby telefonującej, ujawniony numer jej telefonu, cechy charakteryzujące rozmówcę, umożliwiające ewentualną identyfikację osoby anonimowej;

3) krótki opis przedstawianej sprawy lub rozmowy;

4) ewentualne uwagi i spostrzeżenia dyżurującego.

§ 8.

 Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia Telefon Zaufania Komendy Głównej Policji funkcjonujący na podstawie przepisów decyzji nr 139 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie funkcjonowania Telefonu Zaufania Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 52) staje się Telefonem Zaufania w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

§ 9.

 Traci moc decyzja nr 139 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie funkcjonowania Telefonu Zaufania Komendy Głównej Policji.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA