Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 15
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2330) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 73 oraz z 2019 r. poz. 42 i 107) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załącznik 1. [PROCEDURA NR 6 ???????DZIAŁANIA POLICJI W PRZYPADKU UJAWNIENIA NIEZIDENTYFIKOWANEJ PRZESYŁKI]

Załącznik do zarządzenia nr 15
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

PROCEDURA NR 6

Działania Policji w przypadku ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki

Podmiot wiodący w zakresie zagrożenia: Policja

CEL DZIAŁAŃ:
Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

I. MOŻLIWE ZAGROŻENIA

1. Zagrożenie życia i zdrowia.

2. Utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej.

3. Utrudnienia na szlakach komunikacyjnych drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych.

4. Próba wymuszenia określonego działania na organach administracji publicznej.

5. Niestosowanie się ludności do poleceń, zarządzeń wydanych przez organy administracji publicznej oraz służby ratownicze i porządkowe.

6. Powstanie paniki w miejscu prowadzonych działań oraz zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

II. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA, CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ POLICJĘ

1. Potwierdzenie zdarzenia.

2. Określenie charakteru zagrożenia (wybuchowe, chemiczne, biologiczne, radiologiczne).

3. Współpraca i wymiana informacji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami właściwymi do działań w sytuacjach ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych działań, w tym wyznaczenie objazdów.

5. Izolacja zagrożonego terenu.

6. Realizacja zadań procesowych związanych z zaistniałym zdarzeniem.

III. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

1. Etapy działań

1.1. Etap wstępny:

a) skierowanie na miejsce zdarzenia patrolu policyjnego (potwierdzenie, zebranie dodatkowych informacji, ocena sytuacji),

b) przekazanie informacji o bieżącej sytuacji właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji (lub osobie przez niego wyznaczonej) oraz dyżurnemu jednostki nadrzędnej,

c) powiadomienie służb dyżurnych sąsiednich jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji z właściwymi służbami i instytucjami,

d) skierowanie na miejsce zdarzenia policjantów z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego (NGRM-P),

e) pozyskanie informacji o ujawnionych numerach telefonów, adresach mailowych, numerach IP, adresach pocztowych, pseudonimach, którymi posługiwał się sprawca zdarzenia,

f) przekazanie informacji o zdarzeniu do koordynatora Centralnego Biura Śledczego Policji (koordynator CBŚP),

g) w razie potrzeby podjęcie działań ukierunkowanych na odcięcie mediów, w szczególności gazu i prądu,

h) prowadzenie działań prasowo-informacyjnych w zakresie realizowanych czynności.

1.2. Etap realizacji:

a) zapewnienie drożności dróg dojazdowych dla podmiotów uczestniczących w działaniach,

b) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie identyfikacji rodzaju zagrożenia,

c) sprawdzenie przesyłki - otwarta/zamknięta,

d) działania minersko-pirotechniczne oraz w odniesieniu do zagrożenia radiologicznego, biologicznego, chemicznego (konieczność i kolejność działań w zależności od zaistniałej sytuacji) podejmowane wspólnie z odpowiednimi służbami i instytucjami zależnie od ujawnionego zagrożenia (zakres odpowiedzialności określa poniższy schemat):

e) czynności dochodzeniowo-śledcze w niezbędnym zakresie (w tym dochodzenie epidemiologiczne) - jeśli zawartość przesyłki może stanowić materiał dowodowy w postępowaniu karnym - sposób działania powinien zagwarantować nienaruszalność śladów kryminalistycznych z zastrzeżeniem, że życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną,

f) zabezpieczenie przesyłki do transportu zgodnie z zasadami zawartymi w protokole przekazania obiektu badań do transportu (według poniższego wzoru) lub neutralizacja na miejscu akcji,

g) transport do właściwego laboratorium w celu przeprowadzenia stosownych badań,

h) sprawdzenie przez policjantów z NGRM-P miejsca, obiektu w celu ujawnienia urządzenia wybuchowego lub przesyłki zawierającej substancje niebezpieczne.

2. Współdziałanie w szczególności z:

a) organami administracji publicznej,

b) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) Państwową Strażą Pożarną,

d) inspekcją właściwą do spraw sanitarnych,

e) Państwową Agencją Atomistyki - Centrum Zdarzeń Radiacyjnych CeZaR,

f) służbami medycznymi,

g) strażą gminną (miejską),

h) zarządcami dróg, obiektów, terenów,

i) służbami komunalnymi (m.in.: energetyczne, gazownicze, wodociągowe) na żądanie dowodzącego działaniami minersko-pirotechnicznymi.

3. Informacje dodatkowe:

a) wsparcie przez NGRM-P z innych jednostek organizacyjnych Policji - na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji realizującej działania,

b) w ramach współpracy na miejscu zdarzenia należy dążyć do prowadzenia łączności z pozostałymi służbami, wykorzystując kanał współdziałania B112,

c) w razie konieczności doposażenia policjantów w środki ochrony osobistej należy pozyskać je od właściwego podmiotu,

d) dowodzący działaniami powiadamia kierownika komórki właściwej do spraw psychologii odpowiedniej KWP (KSP) o udziale policjantów w działaniach związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14

Dzienniki Urzędowe