REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 178

ZARZĄDZENIE NR 62
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie organizacji i zakresu działania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz zasad współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej „CLKP", jest jednostką organizacyjną Policji właściwą w zakresie kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych stosowanych w procesie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw.

2. CLKP kieruje Dyrektor CLKP, podległy Komendantowi Głównemu Policji.

§ 2.

1. W CLKP można tworzyć komórki organizacyjne o nazwach:

1) klasycznych badań dokumentów;

2) technik audiowizualnych;

3) techniki kryminalistycznej;

4) badań biologicznych;

5) badań chemicznych;

6) badań daktyloskopijnych;

7) automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej;

8) badań mechanoskopijnych;

9) mechanoskopii;

10) technicznych badań dokumentów;

11) badań dokumentów;

12) badań broni i balistyki;

13) broni;

14) badań traseologicznych;

15) badań genetycznych;

16) analizy plam krwawych;

17) badań antroposkopijnych;

18) badań fonoskopijnych;

19) badań osmologicznych;

20) informatyki śledczej;

21) badań cyfrowych nośników danych;

22) badań wypadków drogowych;

23) badań poligraficznych;

24) badań materiałów i urządzeń wybuchowych;

25) organizacji;

26) prezydialna;

27) wsparcia logistycznego;

28) wspomagająca;

29) ogólna;

30) prasowa;

31) prawna;

32) kadr;

33) szkolenia;

34) doboru;

35) doskonalenia zawodowego;

36) spraw osobowych;

37) wsparcia psychologicznego;

38) kontroli;

39) nadzoru;

40) audytu;

41) koordynacji;

42) skarg i wniosków;

43) ochrony informacji niejawnych;

44) bezpieczeństwa informacji;

45) przetwarzania informacji niejawnych;

46) postępowań sprawdzających;

47) postępowań dyscyplinarnych;

48) bezpieczeństwa teleinformatycznego;

49) jawna;

50) tajna;

51) archiwum;

52) ochrony pracy;

53) bezpieczeństwa i higieny pracy;

54) ochrony praw człowieka.

2. Nazwę komórki organizacyjnej „jawna" lub „tajna" nadaje się wyłącznie kancelarii.

3. Komórkę organizacyjną o nazwie „tajna" tworzy się wyłącznie jako komórkę organizacyjną niższego szczebla w komórce organizacyjnej o nazwie „ochrona informacji niejawnych".

4. Komórki organizacyjne o nazwach: „kontroli", „nadzoru", „audytu", „ochrony informacji niejawnych", „bezpieczeństwa informacji", „wsparcia psychologicznego", „bezpieczeństwa i higieny pracy", „ochrony pracy" oraz „prawna", tworzy się wyłącznie jako komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Dyrektorowi CLKP.

5. Komórkę organizacyjną o nazwie „ochrony praw człowieka" tworzy się wyłącznie jako jednoosobowe stanowisko lub zespół bezpośrednio podległe Dyrektorowi CLKP.

6. Komórki organizacyjne CLKP wyższego i niższego szczebla można oznaczać cyframi rzymskimi.

7. Nazwom wymienionym w ust. 1 można nadać brzmienie poprzez dodanie wyrazów „do spraw".

8. Tworząc lub przekształcając strukturę organizacyjną można łączyć nazwy komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

9. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zmianę nazw komórek organizacyjnych CLKP.

§ 3.

1. Do rzeczowego zakresu działania CLKP należy w szczególności:

1) utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych zbiorów danych:

a) zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), w tym obsługa międzynarodowej wymiany tych danych,

b) Kartoteki Dokumentów Anonimowych,

c) Krajowego Zbioru Wkładek Złamanych,

d) Krajowego Zbioru Łusek i Pocisków,

e) Krajowego Zbioru Wzorców Broni i Amunicji,

f) zawierających informacje o profilach chemicznych próbek amfetaminy;

2) prowadzenie i rozwój systemu FAVI (Kryminalistyczne Wsparcie w Identyfikacji Pojazdów);

3) wydawanie opinii, sprawozdań na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji, na zlecenie innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza tych o wysokim stopniu skomplikowania, wymagających unikatowej aparatury badawczej, szczególnej wiedzy i umiejętności, lub mających charakter odwoławczy;

4) koordynowanie procesu doskonalenia zawodowego kandydatów na biegłych, certyfikowanych specjalistów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz techników kryminalistyki;

5) współpraca z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi przy opracowywaniu programów nauczania z zakresu techniki kryminalistycznej;

6) nadawanie policjantom i pracownikom Policji uprawnień do wydawania opinii, wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz ich weryfikowanie;

7) wykonywanie zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju;

8) wykonywanie zadań jednostki uprawnionej do weryfikacji i poświadczenia, że broń alarmowa i sygnałowa została wytworzona zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;

9) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji poprzez:

a) opracowywanie dla potrzeb laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i komórek techniki kryminalistycznej komend miejskich, powiatowych, rejonowych Policji nowych metod, środków technicznych i standardów techniki kryminalistycznej, w tym metodyk, procedur, instrukcji oraz wytycznych,

b) koordynacja regionalizacji badań kryminalistycznych,

c) opiniowanie planów utworzenia, rozbudowy lub likwidacji pracowni oraz zakupu sprzętu badawczego,

d) współpraca z Biurem Finansów Komendy Głównej Policji, Biurem Logistyki Policji Komendy Głównej Policji oraz Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji w zakresie gospodarki finansowej policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji,

e) monitorowanie informacji sprawozdawczej z funkcjonowania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji,

f) organizowanie dla policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji porównań międzylaboratoryjnych,

g) przeprowadzanie okresowych ocen jakości pracy w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w oparciu o procedurę systemową „Ocena jakości pracy",

h) przeprowadzanie okresowych ocen pracy w obszarze zadań realizowanych przez laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji dotyczących nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki w komórkach techniki kryminalistycznej na obszarze województwa,

i) koordynowanie działań związanych z pracą techników kryminalistyki za pośrednictwem wojewódzkich koordynatorów techników kryminalistyki;

10) wykonywanie zadań komórki zarządzającej Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar;

11) prowadzenie prac badawczych służących do zapobiegania przestępstwom oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców;

12) współpraca z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi w zakresie prowadzenia badań i opracowywania rozwiązań służących do zapobiegania przestępstwom oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców;

13) wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym prowadzenie biblioteki oraz działalności wydawniczej;

14) realizowanie zadań służby wspomagającej, w tym:

a) zapewnianie obsługi CLKP pod względem organizacyjnym i kancelaryjno-biurowym,

b) obsługa prasowo-informacyjna Dyrektora CLKP, prowadzenie strony internetowej CLKP oraz udostępnianie informacji publicznej,

c) obsługa kadrowa policjantów i pracowników CLKP oraz koordynowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego w CLKP,

d) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w CLKP,

e) wykonywanie zadań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii policyjnej stosowanej oraz organizowanie i przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w CLKP, policjantów CLKP oraz policjantów ubiegających się o podjęcie służby w CLKP,

f) współdziałanie z Komendą Główną Policji i komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,

g) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w CLKP,

h) wykonywanie zadań w zakresie projektowania i doskonalenia struktury organizacyjno-etatowej CLKP oraz zarządzania zasobami ludzkimi w CLKP,

i) opracowywanie projektów rozstrzygnięć Dyrektora CLKP, a także innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

j) kontrolowanie sposobu realizacji zadań oraz przestrzegania przepisów w komórkach organizacyjnych CLKP,

k) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Dyrektora CLKP oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków w komórkach organizacyjnych CLKP,

l) przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Dyrektora CLKP,

m) realizowanie zadań z zakresu ochrony pracy i medycyny pracy oraz nadzorowanie i koordynowanie wykonywania zadań z tych zakresów w komórkach organizacyjnych CLKP,

n) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów i kontrolowanie ich stosowania w komórkach organizacyjnych CLKP,

o) wykonywanie zadań inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora bezpieczeństwa informacji,

p) prowadzenie zbiorów danych na potrzeby zadań realizowanych w CLKP,

q) obsługa prawna Dyrektora CLKP, świadczenie pomocy prawnej kierownikom komórek organizacyjnych CLKP w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań służbowych oraz wykonywanie zadań związanych z legislacją w CLKP,

r) propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komórkach organizacyjnych CLKP,

s) podejmowanie działań na rzecz utrzymania pozytywnego wizerunku CLKP, właściwego kształtowania kultury organizacyjnej i usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz współpracy w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Policji.

2. Strukturę organizacyjną, organizację i tryb kierowania CLKP oraz katalog zadań komórek organizacyjnych CLKP określa regulamin CLKP.

§ 4.

Miejscowy zakres działania CLKP obejmuje obszar całego kraju.

§ 5.

1. W celu realizacji zadań CLKP współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.

2. Dyrektorzy biur, kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych, współdziałają, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, z Dyrektorem CLKP, a w szczególności:

1) przekazują pisemne informacje o zdarzeniach, do obsługi których zasadne jest użycie specjalistycznego sprzętu lub udział biegłych, specjalistów z zakresu danej dyscypliny kryminalistycznej;

2) zapewniają udział przedstawicieli CLKP w tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym, programów szkoleń i kursów specjalistycznych oraz aktów prawnych dotyczących CLKP;

3) zapewniają udział przedstawicieli CLKP w prowadzonych badaniach nad doskonaleniem rozwiązań prawnych i instytucjonalnych wykorzystywanych w walce z przestępczością;

4) informują o organizowaniu i zapewniają udział przedstawicieli CLKP w przedsięwzięciach policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym w komisjach, radach, zespołach, grupach eksperckich oraz w kontyngentach policyjnych;

5) uczestniczą w doskonaleniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze techniki kryminalistycznej;

6) zapewniają udział i udzielają pomocy w pozyskiwaniu dla CLKP funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz środków z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

3. Dyżurny Komendy Głównej Policji przekazuje informację o konieczności uruchomienia grupy roboczej ds. identyfikacji ciał ofiar.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA