REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 63

ZARZĄDZENIE NR 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz zasad współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 62 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz zasad współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współpraca z Akademią Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi przy opracowywaniu programów nauczania z zakresu techniki kryminalistycznej;";

2) w § 5 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektorzy biur, kierownicy równorzędnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych, współdziałają, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej, z Dyrektorem CLKP, a w szczególności:".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA