Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 190

ZARZĄDZENIE NR 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 maja 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), w związku z art. 2a, art. 3, art. 16a, art. 16b, art. 16c i art. 16d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1382 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 131, z 2014 r. poz. 80, z 2018 r. poz. 12, z 2019 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 130) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 w pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, ośrodek szkolenia Policji;

2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, komendanta komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, kierownika ośrodka szkolenia Policji;";

2) w rozdziale 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Pieczęć urzędową o średnicy 46 mm, 36 mm i 30 mm z wizerunkiem orła pośrodku i napisem w otoku "Komendant Główny Policji", "Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji", "Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji", "Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości", "Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji", "Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji", "Komendant Powiatowy (Miejski, Rejonowy) Policji", "Komendant Komisariatu Policji", "Komendant Komisariatu Specjalistycznego Policji", "Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie", "Komendant Szkoły Policji", "Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji" odciska się na dokumentach podpisanych przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Powiatowego (Miejskiego, Rejonowego) Policji, Komendanta Komisariatu Policji, Komendanta Komisariatu Specjalistycznego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji, Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji lub osoby występujące w jego imieniu.";

3) w rozdziale 8 pkt 59 otrzymuje brzmienie:

"59. Tablicą urzędową jest tablica wykonana z metalu lub innego tworzywa o kształcie owalnym, z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kształcie prostokątnym z napisem Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Komenda Wojewódzka (Stołeczna) Policji, Komenda Powiatowa (Miejska, Rejonowa) Policji, Komisariat Policji, Komisariat Specjalistyczny Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Policji, Ośrodek Szkolenia Policji.";

4) załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. poz. 116, z 1971 r. poz. 128, z 1973 r. poz. 281, z 1974 r. poz. 132, z 1990 r. poz. 436 oraz z 1991 r. poz. 139.

Załącznik 1. [JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA STEMPLACH NAGŁÓWKOWYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 74 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 maja 2022 r.

Załącznik nr 1

JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA STEMPLACH NAGŁÓWKOWYCH


Załącznik 2. [JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA TABLICACH URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA TABLICACH URZĘDOWYCH


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-05-17
  • Data obowiązywania: 2022-05-17

Dzienniki Urzędowe