REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 201

ZARZĄDZENIE NR 77
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zaopatrywanie Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej "CBŚP", Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zwanego dalej "CBZC", Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP", Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej "CLKP" oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji ,,BOA", zwanego dalej ,,BOA", w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi, oprogramowanie i wykonywanie na ich rzecz robót budowlanych oraz finansowania i gospodarowania składnikami majątku w wymienionym zakresie.

§ 2.

1. Zaopatrywanie CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP i BOA w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie jest realizowane, stosownie do właściwości rzeczowej, przez:

1) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BLP", w ramach zakupów:

a) określonych w części I-VI załącznika nr 1 do zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 107 oraz z 2022 r. poz. 150 i 170),

b) realizowanych ze środków otrzymanych z rezerw celowych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych;

2) Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwane dalej "BŁiI", w ramach zakupów:

a) określonych w części VII załącznika nr 1 do zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi,

b) realizowanych ze środków otrzymanych z rezerw celowych oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych;

3) komendy wojewódzkie Policji, zwane dalej "KWP", ze środków finansowych wyodrębnionych w planach KWP przeznaczonych na funkcjonowanie komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP, które znajdują się na terytorialnym zasięgu działania komendantów wojewódzkich Policji.

2. Zaopatrywanie CLKP, BOA oraz komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP, które znajdują się na terytorialnym zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji, w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie jest realizowane przez Komendę Główną Policji, zwaną dalej "KGP".

3. Roboty remontowe i inwestycyjne związane z budownictwem służbowym wykonywane na rzecz komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP oraz BOA realizowane są przez:

1) BLP, w odniesieniu do CLKP oraz komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP ujętych w planach finansowych KGP dla obiektów będących we władaniu, w tym w trwałym zarządzie KGP;

2) KWP, w odniesieniu do komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP, ze środków wyodrębnionych w planach finansowych KWP dla obiektów będących we władaniu, w tym w trwałym zarządzie KWP;

3) Komendę Stołeczną Policji, zwaną dalej KSP, w odniesieniu do komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP oraz BOA ze środków wyodrębnionych w planach finansowych KSP dla obiektów będących we władaniu, w tym w trwałym zarządzie KSP.

§ 3.

1. Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Komendant BSWP, Dyrektor CLKP i Dowódca BOA, każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, opracowują potrzeby w zakresie dostaw sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz oprogramowania na rok następny, które przekazują, zgodnie z właściwością, o której mowa § 2 ust. 1 i 2, odpowiednio do BLP, BŁiI oraz KWP, w terminie do dnia 10 stycznia danego roku.

2. Potrzeby, o których mowa w ust. 1, opracowywane są zgodnie z obowiązującymi normami wyposażenia i wskaźnikami określonymi w odrębnych przepisach, uszeregowane ze względu na priorytetowy status ich realizacji.

3. Uwzględniając priorytety realizacji potrzeb, o których mowa w ust. 2, oraz wielkość otrzymanych środków finansowych, opracowywane są projekty planów finansowo-rzeczowych przez:

1) BLP, BŁiI - w porozumieniu z Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dyrektorem CLKP i Dowódcą BOA;

2) KWP - w porozumieniu z Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC i Komendantem BSWP.

4. Projekty, o których mowa w ust. 3, stanowić będą podstawę do opracowania planów finansowo-rzeczowych.

§ 4.

1. BLP oraz KWP/KSP, zgodnie z właściwością, po dokonaniu przeglądów i oceny stanu technicznego użytkowanych pomieszczeń, sporządzają projekty planów remontów obiektów w ujęciu przedmiotowo-wartościowym, odrębnie dla CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP i BOA oraz komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC, BSWP znajdujących się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

2. Przewidywany zakres robót wymaga zaopiniowania, odpowiednio przez Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP, Dyrektora CLKP i Dowódcę BOA oraz kierownika komórki organizacyjnej CBŚP, CBZC, BSWP znajdującej się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

3. KWP/KSP sporządzają projekty planów remontów obiektów na następny rok budżetowy zgodnie z trybem i w terminie wskazanym przez BLP.

4. BLP w uzgodnieniu z CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP oraz BOA na podstawie otrzymanych projektów planów remontów, dokonuje bilansu potrzeb remontowych dotyczących pomieszczeń i budynków zajmowanych przez CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP oraz BOA, w tym komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC, BSWP, znajdujących się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 5.

1. BLP, po otrzymaniu z Biura Finansów KGP, zwanego dalej "BF", limitu środków finansowych, opracowuje w uzgodnieniu z Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dyrektorem CLKP oraz Dowódcą BOA, plany remontów obiektów, odpowiednio dla CBŚP, CBZC, BSWP i CLKP oraz BOA i przedkłada Komendantowi Głównemu Policji do akceptacji.

2. Zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji plany, o których mowa w ust. 1, przekazywane są zgodnie z właściwością odpowiednio do CBŚP, CBZC, BSWP, CLKP i BOA oraz do KWP/KSP.

§ 6.

1. W razie potrzeby albo na wniosek odpowiednio Komendanta BSWP, Dyrektora CLKP lub Dowódcy BOA - BLP i BŁiI, zgodnie z właściwością rzeczową, dokonuje w ramach posiadanych środków finansowych, zmiany planów finansowo-rzeczowych na zakupy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, realizowane odpowiednio na rzecz BSWP, CLKP lub BOA.

2. Zmiany w planach finansowo-rzeczowych na zakupy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, dotyczące CBŚP i CBZC mogą być dokonywane, zgodnie z właściwością przez BLP lub BŁiI, na wniosek odpowiednio Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC lub w uzgodnieniu z nimi.

3. Zmiany w planach finansowo-rzeczowych na zakupy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dotyczące komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC oraz BSWP, znajdujących się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji, mogą być dokonywane, zgodnie z właściwością przez KWP, na wniosek odpowiednio Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Komendanta BSWP lub w uzgodnieniu z nimi.

4. KWP przekazuje do komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP znajdujących się odpowiednio na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji miesięczne informacje na temat stopnia realizacji planów finansowych na dany rok budżetowy.

5. BF przekazuje do CBŚP i CBZC miesięczne informacje na temat stopnia realizacji planów finansowych na dany rok budżetowy.

§ 7.

1. Składniki majątku nabyte przez KGP w ramach zakupów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, na potrzeby komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP, znajdujących się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji, przekazuje się nieodpłatnie właściwym KWP, ze wskazaniem odpowiednio docelowego użytkownika na rzecz którego dokonano zakupu.

2. Składniki majątku nabyte w ramach zakupów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 przez KWP na potrzeby komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP, znajdujących się na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji, przekazuje się odpowiednio docelowemu użytkownikowi na rzecz którego dokonano zakupu.

3. Składniki majątku nabyte w ramach zakupów, o których mowa w § 2 ust. 2 przez KGP na potrzeby komórek organizacyjnych CBŚP, CBZC i BSWP oraz CLKP i BOA, przekazuje się odpowiednio docelowemu użytkownikowi na rzecz którego dokonano zakupu.

4. Każda zmiana użytkownika składników majątku, o których mowa w ust. 1-3, powinna być uzgodniona z kierownikiem jednostki użytkownika, odpowiednio z Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP, Dyrektorem CLKP albo Dowódcą BOA.

5. KGP udostępnia do użytkowania CBŚP, CBZC, BSWP oraz CLKP nieruchomości lub ich części oraz składniki majątku ruchomego niezbędne dla funkcjonowania tych jednostek, na podstawie porozumień zawieranych między Komendantem Głównym Policji, a odpowiednio Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP i Dyrektorem CLKP.

6. KWP/KSP udostępniają do użytkowania komórkom organizacyjnym CBŚP, CBZC, BSWP lub BOA, znajdującym się odpowiednio na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, nieruchomości lub ich części oraz składniki majątku ruchomego niezbędne dla funkcjonowania ich komórek organizacyjnych, na podstawie porozumień zawieranych między właściwym komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji a odpowiednio Komendantem CBŚP, Komendantem CBZC, Komendantem BSWP i Dowódcą BOA, działającymi z upoważnienia Komendanta Głównego Policji.

7. KWP/KSP udostępniając CBŚP, CBZC, BSWP i BOA do użytkowania nieruchomości lub ich części, wykonuje obowiązki określone w przepisach dotyczących władania tymi nieruchomościami, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. KWP/KSP przeznaczając na potrzeby CBŚP, CBZC, BSWP i BOA nieruchomości lub ich części, którymi dysponują lub zamierzają dysponować w posiadaniu zależnym (najem, dzierżawa, użyczenie) zobowiązane są do uzyskania pisemnej opinii BLP.

9. Zawarcie porozumienia lub jego zmiana, o którym mowa ust. 4 i 5, wymaga uzyskania pisemnej opinii BLP.

§ 8.

1. Dotychczasowe porozumienia zawarte na podstawie § 7 ust. 3 decyzji, o której mowa w § 9, w odniesieniu do CBŚP albo BSWP, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego zarządzenia. Zawarcie nowych porozumień nastąpi nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Do czasu zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 7 ust. 5, którego stroną będzie CLKP, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zrządzenia.

3. Porozumienia, o których mowa w § 7 ust. 5 i 6, w odniesieniu do CBZC, zawarte zostaną nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa ust. 1-3 może zostać przedłużony nie więcej niż do kolejnych 6 miesięcy, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji.

§ 9.

Traci moc decyzja nr 234 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" (Dz. Urz. KGP poz. 98).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem, że przepisy w odniesieniu do CLKP wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA