REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 227

ZARZĄDZENIE NR 92
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 października 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 77 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zasad wykonywania niektórych zadań na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" (Dz. Urz. KGP poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Zawarcie lub zmiana porozumienia, o którym mowa w ust. 5 i 6, wymaga uzyskania pisemnej opinii BLP.";

2) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dotychczasowe porozumienia zawarte na podstawie § 7 ust. 3 decyzji, o której mowa w § 9, w odniesieniu do CBŚP albo BSWP, zachowują moc, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego zarządzenia.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku konieczności zawarcia nowego porozumienia, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6, jego podpisanie nastąpi nie później niż w terminie do dnia 7 grudnia 2022 r.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115, 1488 i 1855.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA