Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 209

ZARZĄDZENIE NR 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115), w związku z § 2 ust. 4 pkt 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 8 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 13, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań związanych z obsługą Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, zwanego dalej "SII I-24/7", w tym:

1) zadania Krajowego Biura Interpolu w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7;

2) procedury nadawania, zmiany, cofania lub utraty uprawnień do dostępu do SII I-24/7;

3) procedury wykonywania kontroli i nadzoru nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7;

4) podział zadań administratora oraz upoważnienia do wykonywania zadań administratora w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w SII-I-24/7.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) bazy danych Interpolu - policyjne bazy danych, o których mowa w art. 36 Regulaminu Interpolu oraz w specyfikacjach baz danych Interpolu "INTERPOL Database Identification Form", publikowanych na stronie intranetowej Sekretariatu Generalnego Interpolu;

2) dyrektor biura KGP - dyrektora biura Komendy Głównej Policji lub kierownika równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

3) dostęp bezpośredni - wprowadzanie i pozyskiwanie danych w SII I-24/7 przez osoby uprawnione przez użycie środków automatycznych oraz bez pomocy Sekretariatu Generalnego Interpolu, zgodnie z art. 1 Regulaminu Interpolu;

4) dostęp pośredni - wprowadzanie i pozyskiwanie danych w SII I-24/7 za pośrednictwem Sekretariatu Generalnego Interpolu, zgodnie z art. 1 Regulaminu Interpolu;

5) formularz rejestracyjny - wnioski i formularze, których wzory zostały określone w zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol (Dz. Urz. KGP poz. 9);

6) Interpol - Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;

7) KAB SII I-24/7 - Krajowy Administrator Bezpieczeństwa SII I-24/7 - osobę odpowiedzialną za administrowanie kontami INSYST I-24/7 i uprawnieniami krajowych użytkowników SII I-24/7;

8) KBI Warszawa - Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji, wyznaczoną do wykonywania zadań polskiego krajowego biura Interpolu w zakresie koordynowania i prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym oraz strategicznym, pomiędzy podmiotami krajowymi, KBI innych państw oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu;

9) konto INSYST I-24/7 - imienne konto dostępowe utworzone na stanowisku dostępowym obsługującym Policyjną Sieć Transmisji Danych, za pomocą którego uzyskuje się dostęp do SII I-24/7 zgodnie z przyznanym zakresem uprawnień;

10) oficer kontaktowy - policjanta lub pracownika Policji pełniących funkcję oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, wyznaczonego zgodnie z przepisami Komendanta Głównego Policji w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;

11) organ uprawniony - sąd, prokuraturę, ministra właściwego w sprawach kultury i dziedzictwa narodowego oraz podmioty wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158);

12) Regulamin Interpolu - Regulamin Interpolu dotyczący przetwarzania danych (INTERPOL's Rules on the Processing of Data) - przyjęty Rezolucją nr AG-2011-RES-07 podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Hanoi w dniach 31 października - 3 listopada 2011 r., wraz ze zmianami;

13) rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2));

14) Statut Interpolu - Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjęty w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1758);

15) STBS - system teleinformatyczny wspomagający zarządzanie, koordynację i czynności Policji podejmowanych w celu wykonywania zadań ustawowych i zobowiązań międzynarodowych w obszarze międzynarodowej współpracy Policji;

16) system łączności I-24/7 - system komunikacji, o którym mowa w Karcie Bezpieczeństwa I-24/7 (I-24/7 Security Charter), zatwierdzonej Rezolucją nr AG-2003-RES-04 podczas 72 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Benidrom w dniach 29 września - 2 października 2013 r., przeznaczony do przekazywania informacji, w tym danych osobowych, przez bezpieczną i szyfrowaną sieć, w ramach współpracy międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi KBI oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu, w celu zwalczania przestępczości;

17) trener SII I-24/7 - oficer kontaktowy lub osoba wyznaczona w upoważnionym podmiocie krajowym do przeprowadzenia szkolenia z zakresu dostępu do SII I-24/7;

18) upoważniony podmiot krajowy - podmiot posiadający uprawnienia do bezpośredniego dostępu do SII I- 24/7 nadane przez Krajowe Biuro Interpolu na podstawie porozumienia, zawartego przez ten podmiot z Komendantem Głównym Policji, w celu sprawdzania lub bezpośredniego rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania informacji, w tym danych osobowych;

19) uprawnienia dostępu do SII I-24/7 - zakres uprawnień do poszczególnych baz danych i narzędzi Interpolu;

20) ustawa ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości - ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);

21) użytkownik końcowy - osobę posiadającą konto INSYST I-24/7 w celu realizacji powierzonych zadań;

22) wniosek o dostęp do SII I-24/7 - wniosek o nadanie, zmianę lub cofnięcie uprawnień oraz upoważnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7.

Rozdział 2

Zadania KBI Warszawa w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7

§ 3.

1. SII I-24/7 jest systemem międzynarodowym, określonym w art. 1 pkt 4 Regulaminu Interpolu.

2. Sekretariat Generalny Interpolu jest administratorem SII I-24/7 oraz realizuje zadania w tym zakresie, określone w przepisach tytułu 2 rozdziału II Regulaminu Interpolu.

3. Zadania administratora, o których mowa w ust. 2 oraz w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych przez KBI oraz w ramach dostępu bezpośredniego, realizuje KBI Warszawa poprzez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej lub inną osobę upoważnioną w tym zakresie przez Komendanta Głównego Policji.

§ 4.

1. SII I-24/7 umożliwia przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w bazach danych Interpolu.

2. KBI Warszawa przetwarza w SII I-24/7 informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi;

2) Regulaminie Interpolu;

3) specyfikacjach baz danych Interpolu "INTERPOL Database Identification Form" publikowanych na stronie intranetowej Sekretariatu Generalnego Interpolu.

3. Informacje, w tym dane osobowe, z baz danych Interpolu uzyskuje się w ramach:

1) dostępu bezpośredniego do SII I-24/7:

a) poprzez systemy teleinformatyczne Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, w sposób określony w przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zwanego dalej "KSIP",

b) poprzez konto INSYST I-24/7;

2) dostępu pośredniego do SII I-24/7 poprzez KBI Warszawa.

4. SII I-24/7 umożliwia przekazywanie informacji, w tym danych osobowych, do baz danych Interpolu w sposób:

1) częściowo zautomatyzowany;

2) zautomatyzowany;

3) manualny.

5. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 2, przetwarza się w SII I-24/7 w celu:

1) poszukiwania osoby w celu jej zatrzymania, aresztowania lub ograniczenia jej swobody przemieszczania się;

2) ustalenia miejsca pobytu osoby lub przedmiotu będących przedmiotem zainteresowania Policji;

3) dostarczenia lub uzyskania informacji związanych ze śledztwem lub z działalnością przestępczą danej osoby;

4) ostrzeżenia o osobie, zdarzeniu, przedmiocie lub modus operandi związanych z działalnością przestępczą;

5) zidentyfikowania osoby lub zwłok ludzkich;

6) przeprowadzenia badań kryminalistycznych;

7) przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa;

8) identyfikacji zagrożeń, tendencji w przestępczości oraz grup przestępczych.

§ 5.

1. KBI Warszawa wykonuje w SII I-24/7 następujące operacje przetwarzania informacji, w tym danych osobowych:

1) rejestrację, modyfikowanie i usuwanie informacji, w tym danych osobowych, bezpośrednio w bazach danych Interpolu poprzez:

a) system not i dyfuzji Interpolu, o którym mowa w art. 8 i 73 Regulaminu Interpolu,

b) usługi dostarczone w ramach SII I-24/7;

2) bezpośrednie sprawdzanie w bazach danych Interpolu z zachowaniem warunków ustalonych dla każdej bazy danych, a także ograniczeń i zasad poufności ustalonych przez KBI Warszawa, które dokonało rejestracji informacji, w tym danych osobowych;

3) weryfikowanie zarejestrowanych informacji oraz pozytywnych wyników zapytań;

4) przekazywanie informacji, w tym danych osobowych, organom ścigania, krajowym biurom Interpolu innych państw oraz Sekretariatowi Generalnemu Interpolu.

2. Operacje przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, mogą być wykonywane przez KBI Warszawa na wniosek jednostek organizacyjnych Policji, otrzymany za pośrednictwem oficerów kontaktowych oraz organów uprawnionych, niemających bezpośredniego dostępu do SII I-24/7.

3. Za prawidłowe i poprawne wykonanie operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, odpowiadają policjanci lub pracownicy Policji w KBI Warszawa, uprawnieni do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7, a za prawidłowe i poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego - odpowiada wnioskujący o wykonanie operacji przetwarzania informacji.

Rozdział 3

Procedury nadawania, zmiany i cofania uprawnień dostępu do SII I-24/7

§ 6.

1. KBI Warszawa jest upoważnione do nadawania uprawnień dostępu do SII I-24/7 użytkownikom końcowym:

1) w KBI, jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zgodnie z art. 111 Regulaminu Interpolu;

2) w upoważnionych podmiotach krajowych oraz do ustalania zakresu uprawnień tych podmiotów, zgodnie z art. 21 Regulaminu Interpolu.

2. KBI Warszawa jest odpowiedzialne za udzielenie praw dostępu do stanowisk dostępowych działających w systemie łączności I-24/7 i zapewnienie ochrony dostępu, zgodnie z ustawą ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679. Za konfigurację stanowiska dostępowego odpowiada administrator lokalny, natomiast za nadawanie uprawnień dostępu do SII I-24/7 odpowiada administrator systemu.

§ 7.

1. Uprawnienia dostępu do SII I-24/7 w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, mogą być nadane w zakresie:

1) dostępu do baz danych Interpolu;

2) wykonywania określonych operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7.

2. Dostęp do baz danych Interpolu posiadają, zgodnie z zakresem realizowanych zadań na stanowisku służbowym:

1) użytkownicy końcowi w KBI Warszawa w oparciu o uprawnienia do:

a) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7 w ramach konta INSYST I-24/7,

b) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP,

c) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w STBS;

2) użytkownicy końcowi w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji w oparciu o uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych,

w SII I-24/7 w ramach konta INSYST I-24/7;

3) użytkownicy końcowi w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji w oparciu o uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP.

3. KBI Warszawa przetwarza informacje, w tym dane osobowe, przy pomocy STBS oraz konta INSYST I- 24/7.

§ 8.

1. W KBI Warszawa czynności administrowania, w tym nadania uprawnień do SII I-24/7 w ramach konta INSYST I-24/7, wykonuje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej. W imieniu dyrektora biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej wyznaczenia użytkowników końcowych dokonuje kierownik komórki organizacyjnej tego biura właściwej w sprawach współpracy strategicznej.

2. Uprawnienia dostępu do SII I-24/7 w zakresie przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, nadaje się na pisemny wniosek kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

3. Wniosek o dostęp do SII I-24/7, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię i nazwisko, identyfikator kadrowy, stanowisko policjanta lub pracownika Policji oraz dane kontaktowe;

2) określenie okresu obowiązywania uprawnień oraz upoważnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w SII I-24/7, w tym dostępu do danych osobowych, wraz ze wskazaniem daty nadania, zmiany lub cofnięcia tego uprawnienia oraz upoważnienia;

3) nazwę jednostki i komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub wykonuje pracę policjant lub pracownik Policji;

4) zakres przedmiotowy uprawnienia oraz upoważnienia ze wskazaniem bazy danych Interpolu, której to uprawnienie lub upoważnienie dotyczy;

5) rodzaj danych osobowych i sposób ich przetwarzania.

4. Wzór wniosku o dostęp do SII I-24/7 określa załącznik do zarządzenia.

5. Wniosek o dostęp do SII I-24/7 przesyła się w 1 egzemplarzu drogą elektroniczną do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej.

6. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej lub osoba przez niego upoważniona weryfikuje zakres wskazanych uprawnień, akceptuje wniosek i przekazuje go do KAB SII I-24/7, w celu:

1) przeprowadzenia szkolenia z dostępu do SII I-24/7;

2) założenia konta INSYST I-24/7 i nadania uprawnień;

3) przekazania użytkownikowi końcowemu danych do logowania.

7. W przypadku użytkowników końcowych spoza Komendy Głównej Policji szkolenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, przeprowadza trener SII I-24/7 przed złożeniem wniosku do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej.

§ 9.

1. Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, o którym mowa w § 8 ust. 2, jest obowiązany:

1) dokonywać na bieżąco weryfikacji nadanych uprawnień w zakresie:

a) zgodności posiadanych uprawnień z realizowanymi zadaniami służbowymi,

b) aktualności zawartych we wniosku danych, o których mowa w § 8 ust. 3,

c) zgodności faktycznego zakresu przetwarzania informacji w SII I-24/7 z zakresem posiadanych uprawnień;

2) złożyć wniosek o odpowiednią zmianę zakresu nadanych uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7, jeżeli nastąpi zmiana zakresu lub rodzaju czynności służbowych realizowanych przez użytkownika końcowego;

3) niezwłocznie złożyć wniosek o cofnięcie nadanych uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7, jeżeli użytkownik końcowy:

a) został zawieszony w czynnościach służbowych lub w pełnieniu obowiązków,

b) został przeniesiony do pełnienia służby lub wykonywania pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej,

c) zmarł lub został uznany za zaginionego;

4) złożyć wniosek o cofnięcie wszystkich uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7, w związku ze zwolnieniem ze służby lub ustaniem stosunku pracy.

2. Zmiana oraz cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7 odbywa się odpowiednio w sposób określony w § 8.

§ 10.

1. Ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I- 24/7 w ramach konta INSYST I-24/7, zwaną dalej "ewidencją uprawnień" oraz ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7, zwaną dalej "ewidencją upoważnień", prowadzi dyrektor biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Ewidencja uprawnień i ewidencja upoważnień zawiera informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

3. Ewidencję uprawnień można prowadzić łącznie z ewidencją upoważnień. Ewidencja uprawnień i upoważnień może być prowadzona w postaci elektronicznej.

Rozdział 4

Przywracanie dostępu do SII I-24/7

§ 11.

1. W stosunku do użytkowników końcowych, którzy utracili dostęp do SII I-24/7, przywraca się go w następujący sposób:

1) w przypadku zablokowania dostępu do konta INSYST I-24/7 lub po wygaśnięciu hasła użytkownik końcowy przesyła drogą elektroniczną do KAB SII I-24/7 prośbę o reset hasła, podając:

a) nazwę użytkownika,

b) nazwę jednostki, w której pełni służbę lub wykonuje pracę;

2) KAB SII I-24/7 generuje nowe hasło dostępowe do konta INSYST I-24/7 i przesyła je drogą elektroniczną użytkownikowi końcowemu;

3) użytkownik końcowy zmienia hasło wygenerowane przez KAB SII I-24/7 na nowe podczas pierwszego logowania do konta INSYST I-24/7.

2. W stosunku do użytkowników końcowych konto INSYST I-24/7 jest automatycznie usuwane przez Interpol w przypadku braku aktywności przez okres 90 dni.

Rozdział 5

Procedury wykonywania kontroli i nadzoru nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7

§ 12.

1. W odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w SII I-24/7, w celu zapewnienia zgodności trybu gromadzenia informacji z celem ich przetwarzania, zapewnienia integralności i bezpieczeństwa informacji, monitorowania działalności dotyczącej przetwarzania informacji w SII I-24/7 oraz w celu weryfikacji zgodności przetwarzania z prawem, a także jako jeden ze środków zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w zakresie kontroli, o której mowa w art. 39 pkt 3-7 ustawy ODO przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, wykonuje się czynności kontroli i nadzoru służbowego w zakresie:

1) dostępu do baz danych Interpolu oraz do informacji, w tym danych osobowych, w nich przetwarzanych;

2) przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w bazach danych Interpolu;

3) uprawnienia do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, realizuje się w szczególności przez:

1) weryfikację, typowanie i analizę informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w bazach danych Interpolu;

2) sprawdzanie zakresu dostępu do baz danych Interpolu, zakresu i rodzaju operacji przetwarzania wykonanych na informacjach, w tym danych osobowych, oraz ocenę, analizę lub weryfikację wyników tego sprawdzenia;

3) kontrolę rejestrów czynności (logowań) odnotowywanych w SII I-24/7 - Sekretariat Generalny Interpolu udostępnia rejestr na wniosek KBI Warszawa;

4) kontrolę i ocenę legalności, poprawności, kompletności i celowości przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, a także przeprowadzenie analizy w tym zakresie;

5) sprawdzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, do bazy danych, a także stanowiącej podstawę ich sprawdzenia, wykorzystania, modyfikacji lub usunięcia;

6) usuwanie informacji, w tym danych osobowych, wobec których stwierdzono brak przesłanek ich przetwarzania przez Policję.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej lub osoby przez niego upoważnione.

4. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach współpracy międzynarodowej może wydawać zalecenia lub wytyczne w celu usunięcia stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu informacji, w tym danych osobowych, w SII I-24/7.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101 oraz z 2022 r. poz. 88 i 199.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ ORAZ UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI, W TYM DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM INTERPOLU I-24/7]

Załącznik do zarządzenia nr 80 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 czerwca 2022 r.

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE, ZMIANĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ ORAZ UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI, W TYM DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM INTERPOLU I-24/7


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-07-20
  • Data obowiązywania: 2022-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe