REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 79

ZARZĄDZENIE NR 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji ,,BOA", komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;";

2) w § 27 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, w zakresie odmowy umorzenia należności przysługującej Skarbowi Państwa, odraczania terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty.".

§ 2.

1. Dyrektor Biura Finansów wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz dyrektor Biura Finansów, dostosują karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

W porozumieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101, z 2022 r. poz. 88, 199 i 218 oraz z 2023 r. poz. 7 i 40.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-18
  • Data wejścia w życie: 2023-08-19
  • Data obowiązywania: 2023-08-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA