REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 89

DECYZJA NR 314
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 276 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 81) w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

1) W części PROGRAM REALIZACJI JEDNOSTEK MODUŁOWYCH SZP JM01 w tabeli:

a) ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - SZP JM01, w kolumnie Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy - policjant:

- w wierszu nr 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) wskazuje sposób ogłaszania aktów normatywnych i dzienniki urzędowe, w których ogłaszane są akty normatywne.",

- w kolumnie Nazwa jednostki szkolnej (JS) wiersz nr 2 otrzymuje brzmienie:

Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń",

b) JEDNOSTKA SZKOLNA - SZP JS03, w kolumnie Kluczowe punkty nauczania, pkt 22 otrzymuje brzmienie „22. Test osiągnięć.";

2) W części PROGRAM REALIZACJI JEDNOSTEK MODUŁOWYCH SZP JM02, w tabeli:

a) JEDNOSTKA SZKOLNA - SZP JS1:

- skrót „SZP JS1" zastępuje się skrótem „SZP JS01",

- skrót „JM2" zastępuje się skrótem „JM02",

- w kolumnie Metoda w pkt 25 wyrazy „pisemny test wiedzy" zastępuje się wyrazami „test praktyczny",

b) PORADNIK DLA NAUCZYCIELA JEDNOSTKA SZKOLNA - SZP JS01, w pkt 2 Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia, w opisie Kluczowych punktów nauczania nr 19-24: wykład, pokaz, ćwiczenia, zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

Kluczowy punkt nauczania nr 24 powinien być realizowany przez co najmniej dwóch nauczycieli policyjnych.",

c) JEDNOSTKA SZKOLNA - SZPW JS10:

- skrót „SZPW JS10" zastępuje się skrótem „SZP JS10",

- w kolumnie Czas w pkt 32 wyrażenie „1+4" zastępuje się wyrażeniem „1+7";

3) W części PROGRAM REALIZACJI JEDNOSTEK MODUŁOWYCH SZP JM10, w tabeli LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - SZP JM10, w części Pomoce dydaktyczne pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-02
  • Data wejścia w życie: 2023-09-28
  • Data obowiązywania: 2023-09-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA