REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Negocjacji Umowy Offsetowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do Spraw Negocjacji Umowy Offsetowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

1. Do zadań Zespołu należy przeprowadzenie negocjacji, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.3)), mających na celu przygotowanie umowy offsetowej zawieranej w związku z postępowaniem na dostawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej.

2. W trakcie negocjacji, o których mowa w ust. 1, członkowie Zespołu są związani postanowieniami Instrukcji Negocjacyjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) I Zastępca Przewodniczącego – Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

3) II Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Dyka, Naczelnik Wydziału Analiz i Monitorowania Programów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

4) członkowie:

a) Milena Kamer-Kruczyńska – Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

b) Zbigniew Skrzyński – Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

c) Ryszard Kacprzyk – Terenowy Oddział Techniki Morskiej, Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

d) Piotr Ciach – Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,

e) Irena Kołakowska – Departament Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy I Zastępca Przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego oraz I Zastępcy Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy II Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały jednomyślnie, po uzgodnieniu stanowisk poszczególnych członków Zespołu.

4. Dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia negocjacji Zespół może tworzyć podzespoły do prowadzenia negocjacji nad treścią umowy oraz uzgodnieniem zobowiązań offsetowych.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2008-11-21
  • Data obowiązywania: 2008-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA