REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 1

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

w sprawie zasad obliczania wartości wykonania mierników wykorzystywanych na potrzeby budżetu zadaniowego w roku 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady obliczania wartości wykonania mierników wykorzystywanych na potrzeby budżetu zadaniowego w roku 2022 dla części 53 w ramach zadania budżetowego 6.5. Ochrona konkurencji i konsumentów oraz zadania budżetowego 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa.

§ 2.

Algorytmy obliczania wartości wykonania mierników oraz podział zadań komórek organizacyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem", w zakresie przekazywania danych do obliczania wartości wykonania mierników i w zakresie obliczania wartości wykonania mierników w roku 2022 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

1. W przypadku mierników zadania 6.5. oraz działania 6.5.2.1., komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 5 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia przekazują do Biura Finansowego (BF) dane do obliczenia wartości wykonania mierników na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu pomiaru. Formularze z danymi akceptują dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu lub ich zastępcy.

2. Departament Prawny (DPR) oblicza współczynnik stosowany do obliczenia wartości wykonania miernika zadania budżetowego 6.5. na podstawie informacji zawartych w prowadzonym przez DPR rejestrze spraw sądowych z zakresu ustawowych zadań Prezesa Urzędu.

3. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, Departament Ochrony Konkurencji (DOK), Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów (DOZIK) oraz Delegatury Urzędu uzupełniają także pkt 8 i 9 formularza, o którym mowa w ust. 1, wskazując:

a) czy istnieje zagrożenie osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022;

b) propozycje działań zmierzających do osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022, w przypadku, gdy istnieje zagrożenie, o którym mowa w lit. a.

4. BF oblicza wartość wykonania mierników zadania 6.5. i działania 6.5.2.1. na podstawie danych otrzymanych od komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, i opracowuje Informację o obliczonej wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, wypełniając pkt 1-9 formularza.

5. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, BF na podstawie informacji, o których mowa w ust. 3, wypełnia także pkt 10 i 11 formularza, o którym mowa w ust. 4. Informację podpisuje Dyrektor BF lub jego zastępca.

6. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za cały rok, jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2022, BF występuje do komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 3, o wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej różnicy.

7. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 3, udzielają odpowiedzi zgodnie z ust. 6, w terminie wskazanym przez BF.

8. BF na podstawie odpowiedzi, o których mowa w ust. 7, uzupełnia Informację o obliczonej wartości wykonania miernika na rok 2022 wypełniając pkt 12 formularza, o którym mowa w ust. 3. Informację podpisuje Dyrektor BF lub jego zastępca.

§ 4.

1. W przypadku mierników podzadania 6.5.1. i działania 6.5.1.1., DPR na podstawie informacji zawartych w rejestrze spraw sądowych z zakresu ustawowych zadań Prezesa Urzędu przekazuje do DOK i delegatur Urzędu dane o wartości wykonania mierników, na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, w terminie do 5 dni od dnia upływu terminu pomiaru. DPR wypełnia pkt 1-7 formularza. Formularz z danymi podpisuje Dyrektor DPR lub jego zastępca.

2. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 1, Delegatury Urzędu niezwłocznie przekazują do DOK:

a) informację, czy istnieje zagrożenie osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022;

b) propozycje działań zmierzających do osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022, w przypadku, gdy istnieje zagrożenie o którym mowa w lit. a.

3. DOK na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, i odpowiedzi, o których mowa w ust. 2, opracowuje Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. Informację podpisuje Dyrektor DOK lub jego zastępca.

4. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za cały rok, jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2022, DOK występuje do delegatur Urzędu o wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej różnicy.

5. Delegatury Urzędu udzielają na piśmie odpowiedzi zgodnie z ust. 4, w terminie wskazanym przez DOK.

6. DOK na podstawie odpowiedzi, o których mowa w ust. 7, uzupełnia Informację o obliczonej wartości miernika wypełniając pkt 12 formularza, o którym mowa w ust. 3. Informację podpisuje Dyrektor DOK lub jego zastępca.

7. Informację o obliczonej wartości wykonania miernika, o której mowa w ust. 3 i 6, DOK przekazuje do BF, nie później niż w terminie 15 dni od dnia upływu terminu pomiaru.

§ 5.

1. W przypadku mierników zadania 11.4., podzadania 6.5.3. i 11.4.2. oraz działań 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.1.4., 6.5.1.5., 6.5.2.2., 6.5.2.3., 6.5.3.1. i 11.4.2.4, komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia obliczają wartość wykonania miernika i opracowują Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. Komórki organizacyjne Urzędu wypełniają pkt 1-9 formularza.

2. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1, wypełniają także pkt 10 i 11 formularza, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za cały rok, jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na 2022 rok, komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1, wypełniają pkt 12 formularza, o którym mowa w ust. 1.

4. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1, przekazują do BF nie później niż do 10 dni od dnia upływu terminu pomiaru Informację o wartości wykonania miernika podpisaną przez dyrektorów lub zastępców dyrektorów tych komórek.

§ 6.

1. W przypadku mierników działań 6.5.1.4. i 6.5.1.5., komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 5 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia przekazują do komórek organizacyjnych Urzędu wskazanych w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia dane do obliczenia wartości wykonania mierników na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia upływu terminu pomiaru. Formularze z danymi akceptują dyrektorzy tych komórek organizacyjnych Urzędu lub ich zastępcy.

2. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 5 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia uzupełniają także pkt 8 i 9 formularza, o którym mowa w ust. 1, wskazując:

a) czy istnieje zagrożenie osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022;

b) propozycje działań zmierzających do osiągnięcia planowanej wartości miernika na rok 2022, w przypadku, gdy istnieje zagrożenie, o którym mowa w lit. a.

3. Komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia obliczają wartość wykonania mierników działań 6.5.1.4. i 6.5.1.5. na podstawie danych otrzymanych od komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, i opracowują Informację o obliczonej wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, wypełniając pkt 1-9 formularza.

4. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2, wypełniają także pkt 10 i 11 formularza, o którym mowa w ust. 3. Informację podpisują dyrektorzy tych komórek organizacyjnych Urzędu lub ich zastępcy.

5. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za cały rok, jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2022, BF występuje do komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 2, o wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej różnicy.

6. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 2, udzielają odpowiedzi zgodnie z ust. 5, w terminie wskazanym przez komórki organizacyjne wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia.

7. Komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia na podstawie odpowiedzi, o których mowa w ust. 6, uzupełniają Informację o obliczonej wartości wykonania miernika na rok 2022 wypełniając pkt 12 formularza, o którym mowa w ust. 3. Informację podpisują dyrektorzy tych komórek organizacyjnych Urzędu lub ich zastępcy.

§ 7.

1. W przypadku miernika podzadania 6.5.2., BF oblicza wartość wykonania miernika na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu, które obliczają wartości wykonania mierników działań 6.5.2.1., 6.5.2.2. i 6.5.2.3., oraz opracowuje Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. BF wypełnia pkt 1- 9 formularza.

2. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za okres krótszy niż rok, BF uzupełnia także pkt 10 i 11 formularza, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku obliczania wartości wykonania miernika za rok 2022, jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2022, BF uzupełnia także pkt 12 formularza, o którym mowa w ust. 1.

4. Informację o obliczonej wartości wykonania miernika podzadania 6.5.2. podpisuje Dyrektor BF lub jego zastępca.

§ 8.

1. Dokumenty sporządzane w celu wykonania przepisów zarządzenia są przekazywane z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

2. Komórki organizacyjne Urzędu przekazują wyjaśnienia, formularze zawierające dane do obliczenia wartości wykonania miernika oraz Informacje o obliczonej wartości wykonania miernika także w formie edytowalnych plików na adres: planowanie@uokik.gov.pl.

§ 9.

BF zgromadzi i przekaże informacje o wartości wykonania mierników Prezesowi Urzędu za I, II oraz III kwartał w terminie 30 dni od dnia upływu terminu pomiaru, natomiast za rok 2022 do dnia 20 lutego 2023 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Załącznik 1. [PODZIAŁ ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU (KO) W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH LUB CZĘŚCI SKŁADOWYCH DANYCH DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKÓW NA POTRZEBY BUDŻETU ZADANIOWEGO W ROKU 2022 DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO 6.5. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ ZADANIA BUDŻETOWEGO 11.4. GOTOWOŚĆ STRUKTUR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH KRAJU DO OBRONY PAŃSTWA]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1

PODZIAŁ ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU (KO) W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH LUB CZĘŚCI SKŁADOWYCH DANYCH DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKÓW NA POTRZEBY BUDŻETU ZADANIOWEGO W ROKU 2022 DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO 6.5. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ ZADANIA BUDŻETOWEGO 11.4. GOTOWOŚĆ STRUKTUR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH KRAJU DO OBRONY PAŃSTWA

Załącznik 2. [INFORMACJA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU PRZEKAZUJĄCEJ DANE DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKA]

Załącznik nr 2

INFORMACJA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU PRZEKAZUJĄCEJ DANE DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKA

Załącznik 3. [INFORMACJA O OBLICZONEJ WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKA]

Załącznik nr 3

INFORMACJA O OBLICZONEJ WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-01
  • Data wejścia w życie: 2022-04-02
  • Data obowiązywania: 2022-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA