REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 10 poz. 165

OGŁOSZENIE NR 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku warszawa-Okęcie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się opłaty lotniskowe na lotnisku Warszawa-Okęcie, stanowiące załącznik do ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217iNr249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

Załącznik 1. [Opłaty lotniskowe za usługi standardowe na lotnisku warszawa-Okęcie]

Załącznik do Ogłoszenia Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 28 września 2009 r.

Opłaty lotniskowe za usługi standardowe
na lotnisku warszawa-Okęcie

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I Definicje

1.1. Opłaty lotniskowe są pobierane za świadczenie na lotnisku WARSZAWA - Okęcie standardowych usług związanych z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz z udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną.

1.2. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE”, zwane dalej „PPL”, które jest zarządzającym lotniskiem WARSZAWA - Okęcie, wpisanym do rejestru lotnisk, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1.3. Opłaty lotniskowe składają się z:

a) opłaty za lądowanie,

b) opłaty hałasowej,

c) opłaty pasażerskiej,

d) opłaty postojowej,

e) opłaty hangarowej.

1.4. Skorzystanie ze świadczonych przez PPL usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe, jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

1.5. Definicje:

1.5.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOw) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe władze lotnicze państwa, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

1.5.2. Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych prowadzonego w państwie, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

1.5.3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane są przez PPL usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

a) użytkownik statku powietrznego,

b) inna osoba wykonująca, lub na rzecz której jest wykonywana operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w szczególności:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) - przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.5.4. Przewoźnik lotniczy - usługobiorca uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa-w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

1.5.5. Pasażer - osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, nie będąca członkiem jego załogi.

1.5.6. Pasażer tranzytowy (transfer) - pasażer, który przyleciał na lotnisko WARSZAWA - Okęcie i kontynuuje podróż do portu lotniczego innego, niż początkowy port podróży, lotem o innym numerze, na podstawie tego samego biletu lotniczego, pod warunkiem, że różnica między rozkładowym czasem przylotu, a rozkładowym czasem odlotu z lotniska WARSZAWA - Okęcie jest nie dłuższa, niż 6 godzin.

1.5.7. Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na lotnisko WARSZAWA - Okęcie i kontynuuje podróż tym samym statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.

1.5.8. Pasażerskie regularne przewozy lotnicze - przewozy lotnicze, w których w każdym locie miejsca w statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.5.9. Lot handlowy - lot związany z lądowaniem handlowym, tj. lądowaniem w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.5.10. Polski państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek powietrzny) lub statek powietrzny używany przez polskie jednostki organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.11. Obcy państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.12. skumulowany margines hałasu - suma różnic pomiędzy dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych; dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone w części II Tomu I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

1.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi.

1.7. Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania do PPL aktualnych informacji dotyczących statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku kalendarzowym, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji, MTOW oraz liczby miejsc pasażerskich, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów. Niezwłocznie należy przekazywać informacje aktualizujące, jeżeli nastąpiły zmiany.

1.8. Do informacji, o których mowa w pkt. 1.7., należy dołączyć dokument, o którym mowa w pkt. 1.5.1., zawierający oficjalne potwierdzenie MTOW oraz świadectwo zdatności w zakresie hałasu, które powinno zawierać, w szczególności informacje o rozdziale części II tomu 1 Załącznika nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, według którego certyfikowany był statek powietrzny, poziomach hałasu zmierzonych w punktach referencyjnych i dopuszczalnych dla niego poziomach hałasu w punktach referencyjnych.

1.9. Aktualne informacje, o których mowa w pkt. 1.7., będą uwzględniane przy naliczaniu opłat lotniskowych za usługi wykonane od dnia otrzymania przez PPL tych informacji.

1.10. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL informacji, o których mowa w pkt. 1.7. i dokumentów określonych w punkcie 1.8., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOW danego typu i wersji, a opłata hałasowa zostanie naliczona w wysokości określonej dla kategorii 5, z zastrzeżeniem pkt. 3.7.

1.11. Niniejsze opłaty obowiązują od 1 października 2009 r.

2. OPŁATA ZA LĄDOWANIE

2.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie lotniska WARSZAWA - Okęcie wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.2. Opłata jest pobierana za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku WARSZAWA - Okęcie od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOW do 5 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

za każde lądowanie (niezależnie od MTOW statku powietrznego)

200,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOW powyżej 5 ton do 40 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

za każdą rozpoczętą tonę MTOW statku powietrznego

40,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOW powyżej 40 ton (z wyjątkiem śmigłowców)

za każdą rozpoczętą tonę MTOW statku powietrznego

40,00 PLN - pierwsze 40 ton

oraz 45,00 PLN za tony ponad 40 ton

dla śmigłowców

za każdą rozpoczętą tonę MTOW

21,00 PLN

 

3. OPŁATA HAŁASOWA

3.1. Opłata hałasowa jest pobierana z tytułu emisji hałasu przez statki powietrzne podczas wykonywania startu i lądowania na lotnisku WARSZAWA - Okęcie za usługi związane z monitorowaniem i ochroną przed hałasem lotniczym oraz kompensacją skutków oddziaływania hałasu lotniczego na środowisko.

3.2. Opłata hałasowa jest pobierana za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku WARSZAWA - Okęcie od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

3.3. Wysokość stawki jednostkowej opłaty (za każdą rozpoczętą tonę MTOW) zależy od kategorii hałasowej statku powietrznego oraz od godziny wykonania lądowania i startu i wynosi:

czas lądowania (wg czasu lokalnego)

Kategoria hałasowa

czas startu (wg czasu lokalnego)

06:00-21:59

22:00-23:59 lub 05:00-5:59

0:00-04:59

06:00-21:59

1

0,00 PLN

2,00 PLN

6,70 PLN

2

0,00 PLN

4,80 PLN

16,00 PLN

3

0,00 PLN

8,70 PLN

29,00 PLN

4

6,50 PLN

22,80 PLN

68,30 PLN

5

9,00 PLN

31,50 PLN

94,50 PLN

22:00-23:59 lub
05:00-05:59

1

2,00 PLN

4,00 PLN

8,70 PLN

2

4,80 PLN

9,60 PLN

20,80 PLN

3

8,70 PLN

17,40 PLN

37,70 PLN

4

22,80 PLN

39,00 PLN

84,50 PLN

5

31,50 PLN

54,00 PLN

117,00 PLN

0:00-04:59

1

6,70 PLN

8,70 PLN

13,40 PLN

2

16,00 PLN

20,80 PLN

32,00 PLN

3

29,00 PLN

37,70 PLN

58,00 PLN

4

68,30 PLN

84,50 PLN

130,00 PLN

5

94,50 PLN

117,00 PLN

180,00 PLN

 

3.4. Dla potrzeb naliczenia opłaty hałasowej operacji lądowania statku powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu tego samego statku powietrznego.

3.5. Statki powietrzne klasyfikuje się do poszczególnych kategorii hałasowych według następujących zasad:

Kategoria hałasowa

Parametry statków powietrznych zaliczonych do danej kategorii hałasowej

1

statki powietrzne o MTOW do 9 ton włącznie oraz statki powietrzne o MTOW większej niż 9 ton, certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu równym 20 EPNdB1) i powyżej

2

statki powietrzne o MTOW większej niż 9 ton, certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 10 do 19,99 EPNdB

3

statki powietrzne o MTOW większej niż 9 ton, certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 5 do 9,99 EPNdB

4

statki powietrzne o MTOW większej niż 9 ton, certyfikowane wg Rozdziałów 3 i 5 części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 4,99 EPNdB

5

statki powietrzne o MTOW większej niż 9 ton, certyfikowane wg Rozdziału 2 i nie spełniające wymagań Rozdziałów 3 i 5, części II, Tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne o MTOW niż 9 ton, nie posiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu

1) EPNdB - efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach (ang: Effective Perceived Noise in Decibels)

3.6. Podstawę do zaliczenia statku powietrznego do określonej kategorii hałasowej stanowi świadectwo zdatności w zakresie hałasu, o którym mowa w pkt. 1.8., z zastrzeżeniem pkt. 3.7.

3.7. Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt. 1.5.1. potwierdzającym, że MTOW wynosi do 9 ton włącznie lub największa istniejąca MTOW danego typu i wersji statku powietrznego wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1, nawet jeśli usługo-biorca nie przekazał świadectwa zdatności w zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w pkt. 1.8.

4. OPŁATA PASAŻERSKA

4.1. Opłata pasażerska jest pobierana za usługi świadczone na rzecz pasażerów odlatujących, przylatujących i tranzytowych (transfer). Obejmuje udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

4.2. Opłata pasażerska jest pobierana za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie startu z lotniska WARSZAWA - Okęcie od usługobiorcy wykonującego start, z zastrzeżeniem pkt. 4.4.

4.3. Wysokość opłaty pasażerskiej jest uzależniona od terminala, w którym wykonywana jest odprawa pasażerska danego lotu i wynosi:

za każdego pasażera podróżującego lotem odprawianym w:

Terminalu T1/T2

60,00 PLN

Terminalu VIP Aviation

200,00 PLN

 

4.4. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2.

4.5. Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do PPL depesz zawierających wszystkie informacje o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, tranzytowych (transfer) i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej. Brak depesz może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt. 4.3. i liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji.

5. OPŁATA POSTOJOWA

5.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PPL miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej lotniska WARSZAWA - Okęcie oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

5.2. Opłata postojowa wynosi 5,50 PLN za każdą rozpoczętą tonę MTOW i każde rozpoczęte 24 godziny postoju, z zastrzeżeniem pkt. 5.3.

5.3. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 3 godzin włącznie.

5.4. Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu statku powietrznego.

5.5. Przy obliczaniu czasu postoju wyłącza się:

a) czas w godzinach nocnych (22:00-05:59 czasu lokalnego), z tym, że wyłączenie to dotyczy tylko pierwszej nocy dla danego postoju,

b) czas postoju statku powietrznego w hangarze PPL lub poza częścią lotniska PPL.

5.6. Opłata postojowa za dany postój jest pobierana od usługobiorcy, który wykonał start kończący ten postój.

5.7. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie tymczasowego zatrzymania statku powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

6. OPŁATA HANGAROWA

6.1. Opłata hangarowa obejmuje udostępnienie przez PPL miejsca do postoju statku powietrznego w hangarze przeznaczonym dla małych samolotów lotnictwa ogólnego oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

6.2. Opłata hangarowa wynosi:

Jednostka naliczenia opłaty

stawka opłaty

Przy postoju do 3 godzin

za każdą rozpoczętą tonę MTOW i każdą rozpoczętą godzinę postoju

37,00 PLN

Przy postoju ponad 3 godziny do 1 miesiąca

za każdą rozpoczętą tonę MTOW i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

111,00 PLN

 

6.3. Opłata hangarowa dla usługobiorców korzystających stale z usługi hangarowania (w okresie dłuższym niż jeden miesiąc), może być określona w drodze odrębnej umowy z PPL.

7. ODSTĘPSTWA

7.1. Nie pobiera się opłaty za lądowanie i opłaty postojowej w odniesieniu do statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

7.2. Zwalnia się od opłat lotniskowych loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej.

7.3. Nie pobiera się opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących kontrole i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne.

7.4. Nie pobiera się opłaty za lądowanie, opłaty hałasowej i opłaty pasażerskiej, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania na lotnisko WARSZAWA - Okęcie z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

7.5. Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem, stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.

8. ZNIŻKI

8.1. Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego określone poniżej warunki i kryteria udzielania zniżek.

8.2. Zniżka dla nowych tras

8.2.1. Zniżka dla nowych tras jest udzielana od opłaty za lądowanie w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

4

5

Wysokość zniżki:

 

na trasie wewnątrzeuropejskiej

75%

50%

50%

50%

25%

na trasie pozaeuropejskiej

99%

99%

80%

60%

30%

 

8.2.2. Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) przewoźnik wykonuje pasażerskie regularne przewozy lotnicze na trasie z lotniska WARSZAWA - Okęcie do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie regularne przewozy lotnicze,

b) przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc oferowanych przez niego na danej trasie,

c) loty są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu,

d) operacja lądowania i startu na lotnisku WARSZAWA - Okęcie została wykonana w godzinach 6:00-22:59 czasu lokalnego.

8.2.3. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na tej trasie.

8.2.4. Za trasy wewnątrzeuropejskie uznaje się trasy z/do lotniska WARSZAWA - Okęcie do/z portów lotniczych oznaczonych kodami ICAO zaczynającymi się na litery: E, L (z wyjątkiem LL), UK, UL, UM, UR, UU, UW oraz BI. Pozostałe trasy uznaje się za trasy pozaeuropejskie.

8.2.5. Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na danej trasie, wykonywanie pasażerskich regularnych przewozów lotniczych zostanie wstrzymane, okres obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia ich uruchomienia przez innego przewoźnika.

8.2.6. Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na trasie do innego portu lotniczego, obsługującego tę samą konurbację nie spełniającej kryteriów nowej trasy, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia z/do tego portu do/z lotniska WARSZAWA - Okęcie. Jeżeli jednak trasa zlikwidowana spełniała kryteria nowej trasy, to przewoźnik zachowuje prawo do zniżki dla nowych tras w okresie:

a) do 5 lat od rozpoczęcia udzielania zniżki na trasie zlikwidowanej, jeśli na nowej trasie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia nie były wykonywane pasażerskie regularne przewozy lotnicze,

b) do 5 lat od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na nowej trasie, jeśli były na niej w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia wykonywane pasażerskie regularne przewozy lotnicze.

8.2.7. Dla potrzeb udzielania zniżki operacji lądowania statku powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu wykonaną przez danego przewoźnika na tej samej trasie.

8.2.8. Trasy, które na dzień 30 września 2009 r. kwalifikują się do udzielenia zniżki dla nowej trasy, objęte są automatycznie nowymi zasadami.

8.3. Zniżka dla ruchu tranzytowego

8.3.1. Zniżka dla ruchu tranzytowego jest udzielana w wysokości 50% od opłaty pasażerskiej.

8.3.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, od którego jest pobierana opłata pasażerska, w odniesieniu do pasażerów tranzytowych (transfer), którzy przylecieli na lotnisko WARSZAWA - Okęcie lotem kwalifikującym się do zniżki dla nowej trasy lub kontynuują podróż takim lotem.

8.3.3. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest jednoczesne spełnienie przez przewoźnika następujących warunków:

a) przekazywanie na bieżąco do PPL kompletnych depesz (typu PTM) zawierających informacje o pasażerach tranzytowych (transfer),

b) przekazywanie, najpóźniej w dniu następnym, dziennych zestawień liczby pasażerów tranzytowych (transfer) podlegających zniżce, z informacją o porcie początkowym, porcie docelowym, numerach rejsu, czasach rozkładowych przylotu i odlotu oraz czasie tranzytu,

c) umożliwienie wglądu, na każde żądanie PPL, do wewnętrznej dokumentacji przewoźnika dotyczącej pasażerów w ruchu tranzytowym (transfer), w celu weryfikacji przekazywanych przez niego danych.

8.3.4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 8.3.3. spowoduje automatyczne wstrzymanie stosowania zniżki. Wznowienie jej stosowania nastąpi po ponownym spełnieniu przez przewoźnika tych warunków.

8.4. Zniżka dla ruchu krajowego

8.4.1. Zniżka dla ruchu krajowego jest udzielana w wysokości 15% od opłaty pasażerskiej.

8.4.2. Zniżka jest udzielana usługobiorcy, od którego jest pobierana opłata pasażerska, w odniesieniu do pasażerów odlatujących w ruchu krajowym (do portów lotniczych położonych na terytorium Polski) lotem odprawianym w Terminalu T1/T2.

8.4.3. Zniżka obowiązuje do 30 września 2014 roku.

8.5. Zniżka dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 100 ton

8.5.1. Zniżka dla statków powietrznych o MTOW powyżej 100 ton jest udzielana usługobiorcy wykonującemu lądowanie, w wysokości 50% od opłaty za lądowanie za każdą tonę powyżej 100 ton MTOW.

8.5.2. Zniżki nie udziela się, jeżeli operacja lądowania lub startu wykonana została w godzinach 23:00 - 5:59 czasu lokalnego.

8.5.3. Dla potrzeb udzielania zniżki operacji lądowania przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej operację startu tego samego statku powietrznego.

8.5.4. Zniżka jest naliczana w pierwszej kolejności, przed ewentualnym zastosowaniem innych zniżek od opłaty za lądowanie.

8.6. Zniżka z tytułu wzrostu częstotliwości operacji

8.6.1. Zniżka z tytułu wzrostu częstotliwości jest udzielana w wysokości 25% od opłaty za lądowanie.

8.6.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do każdej kolejnej operacji lądowania handlowego w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na danej trasie po przekroczeniu liczby lotów handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych, wykonanych przez tego przewoźnika w analogicznym sezonie w poprzednim roku na tej trasie.

8.6.3. Zniżka jest udzielana, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) liczba lotów handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na danej trasie, wykonanych przez przewoźnika, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest większa, niż liczba lotów handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych wykonanych przez tego samego przewoźnika w analogicznym sezonie w poprzednim roku (w sezonie zimowym w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego i w sezonie letnim w porównaniu do poprzedniego sezonu letniego),

b) liczba miejsc oferowanych w lotach handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na danej trasie przez przewoźnika, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż liczba miejsc oferowanych przez tego samego przewoźnika w lotach handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na tej samej trasie w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym,

c) łączna liczba lotów handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych, wykonanych na danej trasie przez wszystkich przewoźników w danym sezonie rozkładowym jest nie mniejsza, niż łączna liczba lotów handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na tej samej trasie w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym,

d) trasa nie spełnia warunków zniżki dla nowej trasy.

8.6.4. Zniżka za dany sezon rozkładowy jest udzielana po zakończeniu tego sezonu.

8.6.5. Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego przewoźnika lotów na lotnisko WARSZAWA - Okęcie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3 miesięcy po terminie obliczenia zniżki.

8.7. Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego

8.7.1. Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego jest udzielana za każdego pasażera, za którego jest pobierana opłata pasażerska, przewiezionego dodatkowo w danym sezonie rozkładowym w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym (sezon zimowy do poprzedniego sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego) przez przewoźnika, któremu jest udzielana zniżka.

8.7.2. Wysokość zniżki wynosi:

a) 50 zł, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów odlatujących przez dwa następujące po sobie analogiczne sezony rozkładowe (zimowe lub letnie) i wzrost w ostatnim sezonie był większy niż 20%,

b) 40 zł, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów odlatujących przez dwa następujące po sobie analogiczne sezony rozkładowe i wzrost w ostatnim sezonie był większy niż 10% i nie większy niż 20%,

c) 30 zł, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów odlatujących przez dwa następujące po sobie analogiczne sezony rozkładowe i wzrost w ostatnim sezonie był nie większy niż 10%,

d) 10 zł, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby przewiezionych pasażerów w ostatnim sezonie rozkładowym w porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym, a w poprzednim analogicznym sezonie nie osiągnął wzrostu liczby przewiezionych pasażerów.

8.7.3. Zniżka jest obliczana i udzielana wyłącznie w odniesieniu do pasażerów przewożonych przez przewoźnika w lotach handlowych w celu regularnego przewozu lotniczego, na trasach, na których przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc oferowanych przez niego na danej trasie.

8.7.4. Zniżka jest udzielana pod warunkiem, że:

a) odnotowany przez przewoźnika wzrost, o którym mowa w pkt. 8.7.2, nie wynika z przejęcia organizacyjnego innego przewoźnika lub też z przejęcia operacyjnego wykonywanych przez niego lotów handlowych w celu regularnego przewozu lotniczego w ramach zawartego pomiędzy tymi przewoźnikami porozumienia,

b) przewoźnik umożliwi PPL, na żądanie, wgląd do wewnętrznej dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu w zakresie liczby miejsc oferowanych publicznie do nabycia, o którym mowa w pkt. 8.7.3.

8.7.5. Zniżka jest udzielana w danym sezonie rozkładowym, jeżeli przewoźnik wykonał w każdym z dwóch ostatnich analogicznych sezonów rozkładowych pasażerskie regularne przewozy lotnicze w wysokości minimum 7 000 pasażerów odlatujących z lotniska WARSZAWA - Okęcie dla sezonu zimowego i minimum 10 000 pasażerów odlatujących z lotniska WARSZAWA - Okęcie dla sezonu letniego.

8.7.6. Zniżka za dany sezon rozkładowy jest udzielana po zakończeniu tego sezonu.

8.7.7. Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu rozkładowego, którego dotyczy. Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego przewoźnika lotów na lotnisko WARSZAWA - Okęcie i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3 miesięcy po terminie obliczenia zniżki.

8.7.8. Pierwszym sezonem, za który jest udzielana zniżka, jest sezon rozkładowy Zima 2009/2010.

8.8. Zniżka dla tras o małym ruchu

8.8.1. Zniżka dla tras o małym ruchu jest udzielana w wysokości 50% od opłaty za lądowanie.

8.8.2. Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

a) na trasie objętej zniżką przewoźnik wykonuje pasażerskie regularne przewozy lotnicze,

b) pasażerskie regularne przewozy lotnicze na danej trasie są wykonywane wyłącznie przez jednego przewoźnika,

c) liczba pasażerów odlatujących z lotniska WARSZAWA - Okęcie przewiezionych na danej trasie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia stosowania zniżki dla tej trasy wynosi mniej niż 7 500,

d) regularne przewozy lotnicze na danej trasie były wykonywane nieprzerwanie przez minimum 30 kolejnych tygodni poprzedzających datę rozpoczęcia stosowania zniżki na tej trasie z minimalną częstotliwością 1 raz w tygodniu,

e) trasa nie spełnia warunków zniżki dla nowej trasy,

f) operacja lądowania i startu wykonana została w godzinach 6:00 - 22:59 czasu lokalnego,

g) trasa nie jest obsługiwana na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej.

8.8.3. Zniżka obowiązuje przez 1 rok od daty rozpoczęcia jej udzielania na danej trasie.

8.8.4. Na trasie, na której udzielana była zniżka, nie może być ona udzielona ponownie przed upływem 1 roku od daty zakończenia jej stosowania na tej trasie.

8.9. Pozostałe zniżki

8.9.1. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie przewoźnikowi wykonującemu lot inauguracyjny, tj.:

a) pierwszy lot handlowy w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych wykonany na nowej trasie lub

b) pierwszy lot handlowy w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych wykonany przez przewoźnika, który nie wykonywał pasażerskich przewozów regularnych z/do lotniska WARSZAWA - Okęcie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia.

8.9.2. Udziela się zniżki w wysokości 90% od opłaty za lądowanie usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym, w którym statek powietrzny po starcie z lotniska WARSZAWA - Okęcie ląduje na tym lotnisku bez międzylądowania. Zniżka ta jest udzielana nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego usługobiorcy.

8.9.3. Udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie przewoźnikowi wykonującemu pasażerskie przewozy regularne na trasie obsługiwanej na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej.

8.9.4. Zniżki, o których mowa w pkt. 8.9.1., 8.9.2. i 8.9.3. nie zostaną udzielone, jeżeli operacja lądowania lub startu została wykonana w godzinach 23:00 - 5:59 czasu lokalnego.

8.9.5. Opłata za lądowanie polskich państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem jest pobierana, z zastrzeżeniem lotów zwolnionych z opłat, w wysokości 75% od opłaty za lądowanie.

8.10. wnioski o udzielenie zniżek

8.10.1. Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt. 8.2., 8.3., 8.6.- 8.8., 8.9.2. i 8.9.3. następuje na pisemny wniosek zainteresowanego przewoźnika, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl w zakładce „Opłaty”. Pozostałe zniżki stosowane są bez konieczności składania wniosku.

8.11. Postanowienia dodatkowe

8.11.1. Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt. 8.2., 8.3., 8.8. i 8.9.3. przewoźnikowi, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA - Okęcie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Przewoźnik ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA - Okęcie. Zasada ta dotyczy zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt. 8.11.3.

8.11.2. Zniżki, o których mowa w pkt. 8.6. i 8.7. nie zostaną udzielone przewoźnikowi, który w trakcie sezonu rozkładowego, którego dotyczy zniżka, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA - Okęcie o więcej niż 5 dni w stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze.

8.11.3. Wniosek od przewoźnika ubiegającego się o przyznanie zniżki, o której mowa w pkt. 8.2., 8.3., 8.8. lub 8.9.3., który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej z tych zniżek, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie miał wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku WARSZAWA - Okęcie. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA