reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu ePUAP2

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący projektu ePUAP2, zwany dalej „Komitetem Sterującym”.

2. Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) Minister – Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) Ministerstwo – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

3) Projekt – projekt ePUAP2, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) Wytyczne Unii Europejskiej – wytyczne, opracowania, standardy opracowywane przez organy Unii Europejskiej w ramach programu definiującego ramy współpracy pomiędzy krajami w obszarze elD – STORK oraz programu badania interoperacyjności administracji w Europie – ID ABC i ISA.

§ 3.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z wyłączeniem spraw dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opracowywania i opiniowania kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i opracowywania i realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

2) Wiceprzewodniczący – Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa;

3) Główny Użytkownik – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa;

4) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych;

5) pozostali Członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa,

b) Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa;

6) Sekretarz – pracownik Centrum Projektów Informatycznych wskazany przez Dyrektora Centrum Projektów Informatycznych, w uzgodnieniu z Przewodniczącym.

§ 4.

W pracach Komitetu Sterującego uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 5.

1. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) ustalanie i cykliczna weryfikacja celów realizowanego Projektu;

2) przegląd koncepcji biznesowej projektu oraz wypracowywanie rekomendacji;

3) opiniowanie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika oraz ocena możliwości ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem Wytycznych Unii Europejskiej i zasad udzielonego dofinansowania z Unii Europejskiej;

4) monitorowanie zgodności przebiegu realizacji Projektu z listą założeń, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującym stanem prawnym;

5) zatwierdzanie harmonogramu realizacji projektu, zwanego dalej „harmonogramem”, propozycji jego zmian oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji;

6) ocena raportów z realizacji Projektu oraz – w razie potrzeby – występowanie do Głównego Dostawcy o ich uzupełnienie i korektę;

7) przedkładanie Ministrowi do akceptacji raportów, obejmujących również skutki finansowe dla użytkowników systemu zbudowanego w ramach Projektu, wynikające z konieczności zapewnienia jego funkcjonowania;

8) monitorowanie zgodności przebiegu realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej funduszami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie rekomendacji i podejmowanie działań w przypadku rozbieżności;

9) monitorowanie postępu prac pod kątem zgodności realizacji Projektu z wymaganiami opracowanymi i przekazanymi do Głównego Dostawcy;

10) nadzór nad realizacją Projektu oraz monitorowanie poziomu jego wskaźników.

2. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 6.

1. Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiada za:

1) podejmowanie decyzji i nadzór nad postępem prac w Projekcie na poziomie strategicznym;

2) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego i przewodniczenie jego obradom;

3) podejmowanie decyzji dotyczących terminów i zasad przydzielania wymaganych zasobów dla realizacji Projektu z poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa;

4) powoływanie Grup Roboczych, zwanych dalej „Grupami Roboczymi”, w celu wypracowania opinii merytorycznej na potrzeby Komitetu Sterującego;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w ramach realizacji Projektu.

2. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Komitetu Sterującego przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa lub instytucji, innych niż wymienione w § 3, stosownie do potrzeb Projektu.

3. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Komitetu Sterującego w razie jego nieobecności oraz koordynuje działania legislacyjne i biznesowe w ramach projektu, w tym odpowiada za:

1) zatwierdzanie założeń biznesowych, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla realizowanego Projektu oraz monitorowanie ich realizacji;

2) przedkładanie aktualnych wersji uzasadnienia biznesowego Komitetowi Sterującemu do zatwierdzenia;

3) definiowanie niezbędnych zmian aktów prawnych, dokonywanie ich oceny i opracowywanie pisemnej rekomendacji dla Komitetu Sterującego w tym obszarze;

4) przygotowywanie projektów aktów prawnych realizujących cele i założenia Projektu;

5) monitorowanie realizacji Projektu z punktu widzenia zgodności z prawem polskim i wytycznymi Unii Europejskiej;

6) współpracę z użytkownikami instytucjonalnymi produktów Projektu w ramach Ministerstwa oraz poza nim na wszystkich etapach realizacji Projektu, w tym zbieranie danych i informacji niezbędnych do jego realizacji;

7) nadzór nad przygotowaniem i odbiorem produktów Projektu.

4. Główny Użytkownik odpowiada za:

1) zapewnienie zasobów niezbędnych do specyfikowania potrzeb użytkowników;

2) zdefiniowanie listy założeń, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz biznesowych dla realizowanego Projektu;

3) monitorowanie spełnienia wymagań dla projektu określonych w pkt 2 na pośrednich etapach realizacji Projektu;

4) zapewnienie uruchomienia produkcyjnego produktów Projektu;

5) zapewnienie rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do utrzymania i eksploatacji produktów Projektu;

6) odbiór produktów Projektu zgodnie z procedurą odbioru;

7) identyfikowanie barier utrudniających lub uniemożliwiających realizację funkcjonalności, wdrożenie i wykorzystanie produktów Projektu.

5. Główny Dostawca odpowiada za:

1) ocenę możliwości realizacji Projektu na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika;

2) realizację Projektu na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika;

3) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu i sygnalizowanie Komitetowi Sterującemu konieczności jego zmian;

4) przekazywanie Komitetowi Sterującemu informacji dotyczących ryzyka projektowego wraz z rekomendacjami określającymi sposób przeciwdziałania ziszczenia się ryzyka;

5) zapewnienie specjalistycznych zasobów niezbędnych do realizacji Projektu;

6) nadzór nad realizacją umów z dostawcami;

7) sporządzanie raportów z realizacji Projektu dla Komitetu Sterującego;

8) prowadzenie elektronicznego repozytorium dokumentów projektowych.

6. Członek Komitetu Sterującego współuczestniczy w pracach Komitetu Sterującego z prawem głosu.

7. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego, w tym przygotowywanie projektów uchwał i protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego.

§ 7.

1. Przewodniczący, w drodze decyzji, może powoływać Grupy Robocze jako organy przygotowujące opinie i rekomendacje dla Komitetu Sterującego w zakresie zleconym przez Przewodniczącego.

2. W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych instytucji zaproszonych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

§ 8.

Za pracę w Komitecie Sterującym oraz Grupach Roboczych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Szczegółowy tryb pracy Komitetu Sterującego, w zakresie nieobjętym niniejszym zarządzeniem, zostanie określony w Regulaminie pracy Komitetu Sterującego, zatwierdzonym przez Przewodniczącego po uzgodnieniu przez członków Komitetu Sterującego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

– Michał Boni

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama