REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 1 sierpnia 2013 r.

w sprawie systemu stałego dyżuru

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 oraz poz. 1101, 1407 i 1445), w związku z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady przygotowania, organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w urzędach obsługujących Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Głównego Geodetę Kraju, a także u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571);

2) wzór instrukcji stałego dyżuru.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – rozumie się przez to Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) Ministerstwie – rozumie się przez to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

3) jednostkach – rozumie się przez to urzędy i przedsiębiorców, o których mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów upoważnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej”, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426), poprzez:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4.

1. System stałego dyżuru przygotowuje kierownik jednostki w siedzibie tej jednostki.

2. Urzędy, o których mowa w § 1 pkt 1, organizujące główne stanowiska kierowania są obowiązane przygotować system stałego dyżuru w swoich stałych siedzibach oraz w zapasowych miejscach pracy.

3. Przygotowanie systemu stałego dyżuru w jednostce polega na:

1) wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;

2) wskazaniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej, w którym stały dyżur będzie pełniony;

3) opracowaniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków do funkcjonowania systemu stałego dyżuru, w tym instrukcji stałego dyżuru, której wzór określa załącznik do zarządzenia;

4) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru oraz opracowaniu wykazu tych osób, zawierającego ich dane teleadresowe;

5) wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb systemu stałego dyżuru;

6) zapewnieniu systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania systemu stałego dyżuru;

7) zorganizowaniu, nie rzadziej niż raz w roku, w ramach szkolenia obronnego, szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

4. Od chwili uruchomienia stały dyżur pełniony jest całodobowo.

5. Za funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w jednostkach odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.

§ 5.

1. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie w Ministerstwie oraz w urzędach, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 tego rozporządzenia.

2. W celu szkolenia i kontroli system stałego dyżuru może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie kierownika jednostki lub Ministra w stosunku do jednostek, oraz Ministra w stosunku do Ministerstwa.

3. O uruchomieniu systemu stałego dyżuru kierownik jednostki informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji poprzez Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa.

4. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje kierownik jednostki, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 6.

1. W system stałego dyżuru mogą zostać włączeni przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 1.

2. Realizacja przez przedsiębiorców zadań stałego dyżuru, w szczególności przygotowanie, organizacja i uruchomienia stałego dyżuru, realizowana jest w trybie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

§ 7.

1. W Ministerstwie zadania stałego dyżuru realizowane są w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego przez Zespół Stałego Dyżuru, zwanym dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego należy:

1) opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 3;

2) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie składu Zespołu oraz zapewnienie jego przeszkolenia;

3) ustalenie sposobu powiadamiania osób wchodzących w skład Zespołu;

4) sprawowanie nadzoru i koordynację prac związanych z przygotowaniem, uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem stałego dyżuru;

5) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowej pracy Zespołu;

6) zapewnienie obsługi całodobowej pracy Zespołu w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczają do realizacji zadań stałego dyżuru co najmniej dwóch pracowników z każdej komórki organizacyjnej Ministerstwa.

4. Pracownicy wyznaczeni do Zespołu obowiązani są posiadać poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych albo, w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, posiadać pisemne upoważnienie Ministra.

5. Do zadań Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa należy zapewnienie pod względem logistycznym, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa, możliwości całodobowej pracy Zespołu.

6. Do zadań Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie należy przygotowywanie materiałów informacyjnych, dotyczących funkcjonowania stałego dyżuru w zakresie informacji jawnych i bieżące ich rozsyłanie do mediów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1497).

Załącznik 1. [WZÓR – INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do zarządzenia Nr 15
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 1 sierpnia 2013 r.

WZÓR – INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-30
  • Data wejścia w życie: 2013-09-14
  • Data obowiązywania: 2015-10-31
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA