REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 63

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się nazwę państwowej jednostki budżetowej „Centrum Projektów Informatycznych” na „Centrum Cyfrowej Administracji”.

§ 2.

Centrum Cyfrowej Administracji nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektów Informatycznych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf z 2012 r. poz. 3 oraz z 2013 r. poz. 2 i 25).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej informatyzacja na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI]

Załącznik do zarządzenia Nr 40
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 16 października 2015 r.

STATUT
CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

§ 1. 1. Centrum Cyfrowej Administracji, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, zwanemu dalej „Ministrem”.

2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Centrum realizuje zadania związane z:

1) koordynacją i wdrażaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa;

2) utrzymaniem systemów teleinformatycznych, przygotowaniem i prowadzeniem projektów informatycznych i innymi przedsięwzięciami z zakresu informatyzacji i teleinformatyki:

a) powierzone w drodze decyzji przez Ministra i pozostające w jego właściwości,

b) przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Członka Kierownictwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji prowadzącego sprawy wynikające z podległości Centrum wobec Ministra.

2. Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1)).

4. W przypadkach, kiedy odrębne regulacje przewidujące działanie Ministra albo innego podmiotu administracji publicznej uniemożliwiają Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Centrum działa na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez Ministra albo inny podmiot administracji publicznej Dyrektorowi lub innemu pracownikowi Centrum wyznaczonemu przez Dyrektora.

§ 3. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:

1) promocji nowoczesnych technologii i technik informacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania przez administrację publiczną;

2) prowadzeniu prac analityczno-koncepcyjnych mających na celu unowocześnienie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

3) współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w obszarze informatyzacji zadań i usług administracji publicznej;

4) prowadzeniu działań mających na celu podnoszenie kompetencji podmiotów administracji publicznej oraz ich wsparcie merytoryczne w zakresie efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, w tym w zakresie:

a) metodyk prowadzenia projektów i zasad rozwoju i utrzymania systemów teleinformatycznych,

b) wdrażania usług elektronicznych,

c) systemów realizujących wsparcie użytkowników i systemów teleinformatycznych,

d) zarządzania projektami informatycznymi,

e) osiągania interoperacyjności systemów teleinformatycznych;

5) prowadzeniu szkoleń, seminariów i warsztatów poświęconych systemom informatycznym dla administracji publicznej;

6) realizacji projektów informatycznych mających na celu w szczególności:

a) informatyzację procesów i usług realizowanych w administracji publicznej,

b) budowę, utrzymanie, serwis, eksploatację oraz rozwój systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

7) zapewnieniu wsparcia kompetencyjnego dla podmiotów administracji publicznej w zakresie opracowywania strategii informatyzacji, budowy infrastruktury teleinformatycznej i realizacji projektów informatycznych;

8) udziale w pracach w zakresie rozwoju standardów i metodyk realizacji projektów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną;

9) dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych powstających w wyniku realizacji projektów prowadzonych przez Centrum, o których mowa w pkt 6;

10) zapewnieniu utrzymania, eksploatacji, serwisu i systemów wsparcia oraz rozwoju i rozbudowy systemów teleinformatycznych służących realizacji zadań publicznych;

11) reprezentowaniu Ministra w krajowych i międzynarodowych organizacjach branżowych z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz współpracy w tym obszarze z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami rządowymi;

12) współpracy z podmiotami administracji publicznej w zakresie rozwijania ich zdolności do ochrony przed zagrożeniami cyberprzestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę obejmującą systemy i sieci wykorzystywane przez administrację publiczną.

§ 4. 1. Centrum, realizując zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).

2. Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskały dofinansowanie, następuje każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także w procedurach dotyczących tych środków.

§ 5. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Wydział Utrzymania Systemów i Usług:

a) Zespół Utrzymania Infrastruktury,

b) Zespół Utrzymania Usług,

c) Zespół Wsparcia Użytkowników,

d) Zespół Bezpieczeństwa;

3) Wydział Kompetencji Cyfrowych Administracji:

a) Zespół Rozwoju Procesów i Projektów,

b) Zespół Jakości i Standardów Interoperacyjności;

4) Wydział Strategii i Architektury Systemów Informacyjnych Administracji;

5) Wydział Wsparcia i Obsługi Projektów;

6) Wydział Administracji i Wsparcia Organizacyjnego:

a) Zespół Administracyjny,

b) Zespół Zamówień Publicznych,

c) Zespół Obsługi Prawnej,

d) Zespół Promocji,

e) Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

7) Zespół Finansowo-Księgowy;

8) Zespół Kadr i Płac;

9) Zespół Audytu Wewnętrznego;

10) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

11) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

2. Regulamin organizacyjny Centrum ustala, w drodze zarządzenia, Minister na wniosek Dyrektora.

§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który jednoosobowo reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje upoważniony przez niego pracownik Centrum.

4. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy pracowników Centrum, w szczególności kierowników komórek organizacyjnych.

5. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach funkcjonowania i działania Centrum.

6. Dyrektor może upoważniać pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.

7. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)).

8. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom lub podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz upoważnień.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA