REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 15 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W statucie Centrum Cyfrowej Administracji stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Projektów Informatycznych na Centrum Cyfrowej Administracji oraz nadania statutu Centrum Cyfrowej Administracji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 63 oraz Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Zastępca Dyrektora;”;

2) w § 6 ust. 2–4 otrzymują brzmienie:

„2. Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora, a w razie nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora pracą Centrum kieruje upoważniony przez Dyrektora pracownik Centrum.

4. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz pracowników Centrum, w szczególności kierowników komórek organizacyjnych.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.

– Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-18
  • Data wejścia w życie: 2016-01-18
  • Data obowiązywania: 2016-01-18
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA