reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 2.

Minister – Maciej H. Grabowski:

1) wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, Gabinetu Politycznego Ministra oraz dyrektorów departamentów i biur;

2) akceptuje projekty założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, jak również innych materiałów kierowanych przez Ministra Środowiska pod obrady Rady Ministrów lub jej organów;

3) podpisuje pisma kierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów – mające zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

4) podpisuje rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska, rozporządzenia Ministra Środowiska wydane wspólnie z innym ministrem oraz rozporządzenia wydawane w porozumieniu z Ministrem Środowiska;

5) podpisuje roczny plan audytu wewnętrznego;

6) udziela imiennych upoważnień audytorom wewnętrznym do przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz do dokonywania czynności, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

7) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami personalnymi dotyczącymi powołania lub odwołania z określonych stanowisk i funkcji, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;

8) desygnuje swoich przedstawicieli do rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura Ministra,

b) Gabinetu Politycznego Ministra,

c) Departamentu Strategii i Komunikacji.

§ 3.

Sekretarz Stanu – Stanisław Gawłowski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Ekonomicznego,

b) Departamentu Zasobów Wodnych;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

b) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

c) Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

3) odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Środowiska, zgodnie z § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).

§ 4.

Sekretarz Stanu – Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Klimatycznej – Marcin Korolec:

1) wykonuje zadania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej (Dz. U. poz. 1392);

2) określa szczegółowe zadania i nadzoruje pracę:

a) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju,

b) Departamentu Ochrony Powietrza;

3) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 5.

Podsekretarz Stanu – Główny Geolog Kraju – Sławomir Marek Brodziński:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych,

b) Departamentu Nadzoru Geologicznego;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

b) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

c) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

§ 6.

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody – Piotr Otawski:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

b) Departamentu Prawnego;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do:

a) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”,

c) Biura Nasiennictwa Leśnego,

d) Instytutu Badawczego Leśnictwa,

e) Polskiego Związku Łowieckiego,

f) szkół leśnych,

g) parków narodowych.

§ 7.

Podsekretarz Stanu – Janusz Ostapiuk:

1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Departamentu Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Gospodarki Odpadami,

c) Departamentu Ochrony Środowiska;

2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 8.

Sekretarze Stanu oraz Podsekretarze Stanu działają w imieniu Ministra w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, a w szczególności:

1) prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia;

2) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich.

§ 9.

Spory kompetencyjne między Sekretarzami Stanu i Podsekretarzami Stanu rozstrzyga Minister.

§ 10.

1. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu działają poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, na bezpośrednie polecenie Ministra.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w imieniu Ministra prowadzą postępowania administracyjne, w tym wydają decyzje administracyjne i postanowienia poza zakresem swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, na podstawie odrębnych pełnomocnictw Ministra.

§ 11.

1 Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, podpisują odpowiedzi na kierowane do Ministra Środowiska interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje parlamentarne.

2. Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swoich kompetencji, o których mowa w § 3–7, podpisują korespondencję kierowaną do ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, a w czasie nieobecności Ministra także korespondencję, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 12.

1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Stanisław Gawłowski, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Stanisława Gawłowskiego, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4, 7 i 8.

3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:

1) Sekretarza Stanu – Stanisława Gawłowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu – Sławomir Marek Brodziński w zakresie określonym w § 3;

2) Sekretarza Stanu – Marcina Korolca zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Otawski w zakresie określonym w § 4 pkt 2 i 3;

3) Podsekretarza Stanu – Sławomira Marka Brodzińskiego zastępuje Sekretarz Stanu – Stanisław Gawłowski w zakresie określonym w § 5;

4) Podsekretarza Stanu – Piotra Otawskiego zastępuje Podsekretarz Stanu – Janusz Ostapiuk w zakresie określonym w § 6;

5) Podsekretarza Stanu – Janusza Ostapiuka zastępuje Sekretarz Stanu – Marcin Korolec w zakresie określonym w § 7.

§ 13.

1. Zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Finansowego;

3) Biura Kadr i Szkoleń;

4) Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2. Dyrektor Generalny wykonuje zadania kierownika jednostki organizacyjnej:

1) określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

2) w zakresie obrony cywilnej.

3. Dyrektor Generalny podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań:

1) obronnych w Ministerstwie;

2) zarządzania kryzysowego w Ministerstwie wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

§ 14.

Schemat podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 40).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama