REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 36

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, zwany dalej „Komitetem”.
§ 2.
Do zadań Komitetu należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz zatwierdzanie wszelkich zmian tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;

2) okresowe badanie postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą;

3) analizowanie rezultatów realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w szczególności, w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszono zmiany do Programu;

4) analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;

5) zapoznanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz komentarzami Komisji Europejskiej do raportów rocznych i końcowych;

6) przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ułatwiających realizację celów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z późn. zm.), lub służącym usprawnieniu zarządzania Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, w tym zarządzania finansowego;

7) analizowanie i zatwierdzanie wszelkich wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu funduszy;

8) realizacja innych niż wymienione w pkt 1–7 zadań wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędnych do prawidłowej realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

§ 3.
1 W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, działający jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej lub jego przedstawiciel;

2) ze strony rządowej:

a) jedenastu przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, reprezentujących komórki organizacyjne w urzędzie go obsługującym, realizujące zadania w zakresie pełnienia przez niego funkcji:

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – pełniący jednocześnie funkcję zastępcy przewodniczącego,

– Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,

– Instytucji do spraw koordynacji strategicznej,

– Instytucji Koordynującej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna,

– instytucji odpowiedzialnej za realizację w Polsce programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa,

– Instytucji Certyfikującej,

– instytucji odpowiedzialnej za realizację zadań w zakresie społeczeństwa informacyjnego,

b) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej:

– ministra właściwego do spraw środowiska,

– ministra właściwego do spraw transportu,

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw informatyzacji,

– ministra właściwego do spraw turystyki,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki, jako instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

e) przedstawiciel Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

4) ze strony samorządowej:

a) pięciu przedstawicieli Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentujących województwa, w których realizowany jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie,

b) trzech przedstawicieli ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego wyłonionych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759):

– Unii Metropolii Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;

5) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych:

a) po jednym przedstawicielu organizacji pracowników i organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.):

– Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Związku Pracodawców Business Centre Club,

b) czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – rekomendowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego,

c) ze strony środowiska akademicko-naukowego po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

– Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,

– Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, bez prawa do głosowania:

1) po jednym przedstawicielu instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi dla województw, w których jest realizowany Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej:

– Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego,

– Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego,

– Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego,

– Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego,

– Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego;

2) wojewodowie lub ich przedstawiciele, z województw, w których realizowany jest Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego;

3) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

4) przedstawiciel Krajowej Jednostki Oceny;

5) przedstawiciel kontroli skarbowej;

6) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

7) przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej;

8) przedstawiciel Związku Miast Polskich;

9) przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich;

10) inne osoby i przedstawiciele innych instytucji, grup społecznych i zawodowych – na zaproszenie Przewodniczącego.

3. W posiedzeniach Komitetu może uczestniczyć – z inicjatywy własnej lub na wniosek Komitetu – z głosem doradczym:

1) przedstawiciel Komisji Europejskiej;

2) przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

3) przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

4. Każdy członek Komitetu ma stałego zastępcę, posiadającego prawo głosu.

§ 4.
1 Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Komitetu kieruje Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

§ 5.
Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa regulamin przyjęty przez Komitet zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu.
§ 6.
1 Komitet powołuje się na czas realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

2. Okres działania Komitetu może być przedłużony, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji powierzonych mu zadań.

§ 7.
Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 8.
Koszty związane z działalnością Komitetu są refundowane ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-23
  • Data wejścia w życie: 2014-05-21
  • Data obowiązywania: 2014-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA