REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 70

ZARZĄDZENIE Nr 50
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie powołania Społecznego Zespołu Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Społeczny Zespół Doradców przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2.
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przedstawianie koncepcji rozwiązań systemowych w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) przedstawianie propozycji kierunków rozwoju w zakresie działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

3) opiniowanie wybranych rządowych dokumentów dotyczących działań Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie poprawy spójności gospodarczej;

4) monitorowanie i konsultowanie propozycji legislacyjnych, które mogą wpływać na przyjęte strategie rozwoju obszarów będących we właściwości Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

5) proponowanie działań, które w opinii Zespołu powinny być podjęte przez administrację publiczną lub partnerów społecznych w obszarach dotyczących:

a) programów inwestycyjnych obejmujących infrastrukturę transportową,

b) kierunków rozwoju transportu lotniczego, samochodowego i kolejowego,

c) kierunków rozwoju transportu morskiego,

d) budownictwa, mieszkalnictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego;

6) proponowanie działań z zakresu komunikacji publicznej związanej z obszarem podległym Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. W razie konieczności Zespół realizuje swoje zadania w konsultacji ze środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami politycznymi.

§ 3.
1. W skład Zespołu wchodzą osoby powołane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, będące specjalistami w obszarze wykorzystania środków unijnych, programowania i monitorowania realizacji polityki rozwoju (na poziomie krajowym i regionalnym), inwestycji infrastrukturalnych drogowych i kolejowych, realizacji projektów inwestycyjnych, transportu publicznego (przewozów osób i rzeczy) na poziomie krajowym i regionalnym, transportu morskiego, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa, gospodarki morskiej oraz komunikacji publicznej.

2. Zespół działa kolegialnie.

3. Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju poszczególni członkowie Zespołu mogą działać indywidualnie.

§ 4.
1. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności;

5) wyznaczanie sekretarza Zespołu spośród członków Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju roczne sprawozdanie z działalności Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zakończenie okresu sprawozdawczego.

§ 5.
1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu.

2. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby spoza składu Zespołu.

§ 6.
1. Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Członkom Zespołu zamieszkałym poza miejscem posiedzenia Zespołu lub grupy roboczej, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w pracach Zespołu odpowiednio na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, jest pokrywany ze środków budżetowych będących w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 7.
Obsługę organizacyjną i administracyjną Zespołu zapewnia Gabinet Polityczny Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
§ 8.
Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu i jego grup roboczych określa regulamin Zespołu zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-13
  • Data wejścia w życie: 2014-10-14
  • Data obowiązywania: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA