REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 72

ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.392 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020, zwany dalej „Prekomitetem”.

2. Prekomitet jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3. Prekomitet ma charakter tymczasowy i powołuje się go do czasu utworzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014–2020.

4. W skład Prekomitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020,

c) przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa;

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa;

f) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego ze względu na rodzaj interwencji objętej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020, tj.:

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020,

g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

h) przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020, tj.:

– ministra właściwego do spraw cyfryzacji,

– ministra właściwego do spraw łączności,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw nauki,

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

– ministra właściwego do spraw zdrowia,

i) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

j) przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

k) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

I) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania;

2) ze strony samorządowej:

a) przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP,

b) przedstawiciele Konwentu Marszałków Województw RP,

3) spoza sektora administracji:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club – Związek Pracodawców,

b) ze strony izb branżowych właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej Programem:

– Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,

– Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,

– Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji;

c) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.3), tj.:

– jeden przedstawiciel Centrum Cyfrowe Projekt: Polska,

– jeden przedstawiciel Fundacji Panoptykon,

– jeden przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego,

– jeden przedstawiciel Fundacji Nowoczesna Polska,

– jeden przedstawiciel federacji organizacji pozarządowych ;

d) ze strony środowiska akademicko-naukowego:

– przedstawiciel wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

5. W posiedzeniach Prekomitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

5) przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

6) przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) inne osoby na zaproszenie przewodniczącego.

6. W pracach Prekomitetu może uczestniczyć również przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

7. Osoby, o których mowa w ust. 4, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.

§ 2.
1. Celem powołania Prekomitetu jest przygotowanie procesu realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 przed wydaniem decyzji o jego zatwierdzeniu.

2. Prace Prekomitetu mogą dotyczyć w szczególności:

1) opiniowania projektu regulaminu Komitetu Monitorującego POPC;

2) monitorowania procesu ustanawiania systemu zarządzania POPC oraz jego uruchomienia;

3) opiniowania kryteriów wyboru projektów;

4) opiniowanie wybranych zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, oraz innych dokumentów, które mogą zostać wykorzystane do przygotowania SZOP;

4. Tryb pracy Prekomitetu określa regulamin przyjęty przez Prekomitet zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu.

5. Obsługę Prekomitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w departamencie wykonującym zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju : M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-29
  • Data wejścia w życie: 2014-10-29
  • Data obowiązywania: 2014-10-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA